(HBDT) – Nhớ mái thiểng Bác ră̭i "Fái: Hoo̭c tâ̭p tốt, law dôô̭ng tốt. Kổ gẳng mải, tiển bô̭ mải”, tlươ̒ng Fố thôông Zân tôô̭c nô̭i chủ tluung hoo̭c fố thôông (FTZTNC THFT) tính luôn fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh to̒n ziḙ̂n kác nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, xửng dảng niê̒m tin iêw kuố Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính.Nhở mái thiểng Bác Hô̒ ră̭i, zảw viên va̒ hoo̭c xinh nha̒ tlươ̒ng luôn nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc to̒n ziḙ̂n.

Tlươ̒ng FTZTNC THFT tính tlước ni la̒ tlươ̒ng Thanh niên Law dôô̭ng XHCN Hwa̒ Bi̒nh ản tha̒nh lâ̭p năm 1958. Năm 1962 nha̒ tlươ̒ng vinh zư̭ ản dỏn Bác Hô̒ wê̒l thăn, Bác dớ la̭i bút tích "Fái: Hoo̭c tâ̭p tốt, law dôô̭ng tốt. Kổ gẳng mải, tiển bô̭ mải”. Dôô̒ng chỉ Kwắch Thẳng Kắnh, Bỉ thư Dáng wí, Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng cho mắt: Thiểng kan zănj kuố Bác chính la̒ kim chí nam tloong xuốt kwả chi̒nh xâi zư̭ng va̒ fát kuố nha̒ tlươ̒ng. Nha̒ tlươ̭c thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá Chí thi̭ xổ 05-CT/TW gẳn vởi kác foong tla̒w thi duô tloong nga̒nh la̒: Dối mởi, xảng ta̭w tloong ră̭i va̒ hoo̭c; mối thâ̒i kô zaw la̒ mj tẩm kương da̭w dức tư̭ hoo̭c va̒ xảng ta̭w....

Nhửng năm kwa, tlươ̒ng FTZTNC, THFT tính luôn hwa̒n tha̒nh xwất xắc nhiḙ̂m vṷ ản aw, tố chứ tốt foong tla̒w thi duô "Ră̭i tốt, hoo̭c tốt”, nă̒m ớ top dâ̒w kác tlươ̒ng THFT to̒n tính va̒ kác tlươ̒ng tloong hḙ̂ thôổng ZTNC tlêênh to̒n kwuốc wê̒l chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c. Nha̒ tlươ̒ng la̒ diếm tlảng we̒l kôông tác da̒w ta̭w, bô̒i zươ̭ng nơng kaw chất lươ̭ng dô̭i ngṷ zảw viên, kôông nhân viên. Dêểnh ka̭ ni̒, nha̒ tlươ̒ng kỏ tlêênh80% zảw viên ră̭i zói kấp tính, 16 zảw viên kỏ chi̒nh dô̭ tha̭c xi̭, chiểm 29,6% tống xổ zảw viên, tăng 85% xo zai dwa̭n 1995 – 2005. Ha̒ng năm kỏ tlêênh 98 kản bô̭, zảw viên, nhân viên da̭t zanh hiḙ̂w law dôô̭ng tiên tiển...  Kơ xớ vâ̭t chất, tlang thiết bi̭ kuố nha̒ tlươ̒ng ản dâ̒w tư khang chang, hiḙ̂n da̭i, dáp ửng iêw kâ̒w ră̭i va̒ hoo̭c.

Kwi mô nha̒ tlươ̒ng kwa kác năm hoo̭c ngă̒i ka̭ng ản vớ rôô̭ng, xổ hoo̭c xinh ngă̒i ka̭ng tăng lêênh. Năm hoo̭c 2018 – 2019 nha̒ tlươ̒ng kỏ 21 lớp, tôngs xổ 680 hoo̭c xinh, tloong rỉ 12 lớp chất lươ̭ng kaw, 9 lớp fố thôông. Tố chức Dáng, dwa̒n thế ha̒ng năm dê̒w ản deẻnh zả tloong kheḙch, vưng meḙnh tiêw biếw.
La̒ tlung tâm da̒w ta̭w, bô̒i zươ̭ng nhân ta̒i ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ cho tính Hwa̒ Bi̒nh nỏi riêng, dất nước nỏi chung, chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng luôn ản zư̭ng vưng va̒ nơng kaw. Ha̒ng năm, ha̭nh kiếm khả, tốt da̭t 93 – 99%,. Tí hoo̭c xinh dô̭ da̭i hoo̭c, zư̭ bi̭ da̭i hoo̭c zai dwa̭n 2014 – 2018 da̭t tlêênh 90%. Nha̒ tlươ̒ng luôn ớ top 200 tlươ̒ng THFT tlêênh to̒n kwuốc. Zai dwa̭n 2015 – 2019 nha̒ tlươ̒ng zâ̒n dâ̒w khổi THFT khôông chwiên kuố tính Hwa̒ Bi̒nh. Kác chí tiêw kơ bán wê̒l zảw zṷc to̒n ziḙ̂n hoo̭c xinh dê̒w vươ̭t xo vởi kể hwă̭ch, chí tiêw dê̒ tha bớ dâ̒w kác năm hoo̭c.

Dôô̒ng chỉ Kwắch Thẳng Kắnh, Bỉ thư Dáng wí, Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng cho mắt thêm: Nha̒ tlươ̒ng dang tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xâi zư̭ng nha̒ tlươ̒ng thee̒nh tlung tâm chất lươ̭ng kaw kuố tính. Bô̒i zươ̭ng hoo̭c xinh mo̭l zân tôô̭c thiêw xổ kỏ tổ chất, kiển thức va̒ năng lư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ da̒w ta̭w nguô̒n kản bô̭ la̒ ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính va̒ ká nước. Vởi tha̒nh tích xwất xắc da̒ da̭t ản, nha̒ tlươ̒ng dang dê̒ ngi̭ Thú tưởng Chỉnh fú tă̭ng Bă̒ng khen zai dwa̭n 2014 – 2019
                                                                                           
                                                                                              L.T


KÁC TIN KHÁC


Ngươ̒i kaw thuối xa̭ Iên Thươ̭ng nêw kương tlaảng

(HBDT) – Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) xa̭ Iên Thươ̭ng (Kaw Fong) kỏ 219 hô̭i viên, xinh hwa̭t ta̭i 6 cho hô̭i va̒ 12 fân hô̭i. Nhơ̒ dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc va̒ fát hwi vai tlo̒ NKT, zwi chi̒ hiḙ̂w kwá foong tla̒w thi duô "Thuối kaw kương tlaảng”, Hô̭i thu hút 100% NKT bớ 60 thuối tlớ lêênh tham za tố chức Hô̭i. kwả chi̒nh xinh hwa̭t va̒ hwa̭t dôô̭ng, kản bô̭, hô̭i viên NKT tlêênh diḙ̂ ba̒n dê̒w chấp hă̒nh tố chú chương, chỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước. Ku̒ng do̒n kết chng thăi xâi zư̭ng NTM, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng xenh – kheḙch – dḙp, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH kuố di̭e fương.

Hiḙ̂w kwá Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp

(HBDT) – Ngăi tloong lḙ̂ khai zaáng va̒ Ngă̒i to̒n zân dươ rét dêểnh tlươ̒ng năm ho 2019 – 2020, ha̒ng ngi̒n fâ̒n kwa̒, khất hoo̭c bôống tli̭ zả ha̒ng tí dôô̒ng da̒ ản Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp, kác tố chức, kả nhân, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ háw tâm... tlaw dêểnh hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Thôông kwa kác hwa̭t dôô̭ng ni̒, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ fát hwi ản vai tlo̒ tiên foong, khơi gơ̭i xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i dổi vởi hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i.

Tôống kết law zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.

Chiến khai Khảng kaw diếm “Vi̒ ngươ̒i nge̒w”

Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.

Dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Báw hiếm I tể hoo̭c xinh, xinh viên năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.