(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.Kản bô̭ i tể tlươ̒ng THKX thi̭ chẩn ha̒ng tla̭m (Iên Thwí) tư vẩn chăm xoóc khức khwé cho hoo̭c xinh

Ngăi bớ dâ̒w năm hoo̭c 2019 – 2020, UBNZ tính da̒ ban hă̒nh Kôông văn xổ 1217/UBNZ-KGVX thư̭c hiḙ̂n BHIT hoo̭c xinh năm hoo̭c 2019 – 2020. Thew rỉ BHIT tính chú chi̒ fổi hơ̭p vởi Xớ ZZ&DT, UBNZ kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tăng kươ̒ng chiến khai kác zái fáp thư̭c hiḙ̂n kôông tác BHIT hoo̭c xinhda̭t 100% HXXV tham za BHIT.

Ôông Ngwiḙ̂n Ma̭nh Kươ̒ng, Tlướng foo̒ng Kwán lỉ thu BHXH tính cho mắt: Chiên khai kôông văn kuố UBMZ tính, Liên Xớ I tể, ZZ&DT, BHXH da̒ hưởng zâ̭n wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n wê̒l wiḙ̂c BHIT HXXV. Thew rỉ, dổi tươ̭ng tham za BHIT HXXV (chư̒ kác ủn da̒ ản kấp thé BHIT thew kác nhỏm dổi tươ̭ng khác) dang thew hoo̭c ta̭i kác kơ xớ zảw zṷc thuô̭c hḙ̂t hôổng zảw zṷc kwuốc zân, la̒ dổi tươ̭ng kỏ chắch nhiḙ̂m tham za BHIT bắt buô̭c. Mức doỏng haa̒ng khaảng bă̒ng 4,5% mức lương kơ xớ, tloong ri 30% ngân xắch nha̒ nước hổ chơ̭. Kṷ thế năm hoo̭c 2019 – 2020 mức doỏng BHIT tế HXXV la̒ 804.600 dôô̒ng, ngân xắch hổ chơ̭ 30% bă̒ng 214.380 dôô̒ng, ko̒n la̭i HXXV tư̭ doỏng.

Fương thức doỏng thew di̭nh ki̒ 3 khaảng, 6 khảng, 12 hwă̭c 15 khảng HXXV doỏng fâ̒n thuô̭c chắch nhiḙ̂m fái doỏng cho nho nha̒ tlươ̒ng dang hoo̭c. Kác tlươ̒ng hoo̭c kỏ chắch nhiḙ̂m lâ̭p zanh xắch, thu thiê̒n doỏng BHIT kuố HXXV.

Ôông Ngwiḙ̂n ma̭nh Kươ̒ng cho mắt thêm: Năm hoo̭c 2019 – 2020, ká tính kỏ tlêênh 40 ngi̒n HXXV. Wa̒i dổi tươ̭ng ưw tiên như hô̭ nge̒w, kon ngươ̒i kỏ kôông, lư̭c lươ̭ng vṷ chang, ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ... ko̒n la̭i la̒ dổi tươ̭ng bắt buô̭c fái muô. Thew Lwâ̭t BHXH, HXXV la̒ dổi tươ̭ng bắt buô̭c fái tham za BHXH. Zo thểkác diḙ̂ fương kâ̒n zaw chí tiêw kṷ thế cho kác nha̒ tlươ̒ng. Kác tlươ̒ng hoo̭c kâ̒n fái tiên chiê̒n bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức, fố biển cho kác fṷ hwinh, hoo̭c xinh chắch nhiḙ̂m va̒ kwiê̒n lơ̭i khi tham za BHIT.


Viḙ̂t Lâm


KÁC TIN KHÁC


Vổn chỉnh xắch dôô̒ng hă̒nh ku̒ng ngươ̒i zân xa̭ Iên Bôô̒ng

(HBDT) – Nhửng năm kwa, ngô̒n vổn wăl chỉnh xắch ớ xa̭ Iên Bôô̒ng (La̭c Thwí) da̒ fát hwi hiḙ̂w kwá hổ chơ̭ xán xwất, zái kwiết wiḙ̂c la̒, xwả dỏl – zám nge̒w, fát chiến kinh tể diḙ̂ fương. Bớ nguô̒n vổn wăl, nhê̒w hô̭ zân xâi zư̭ng mô hi̒nh kỏ hiḙ̂w kwá, zoong la̭i kuô̭c khôổng ốn di̭nh, thwát nge̒w bê̒n vưng

Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 42 ớ hwiḙ̂n Iên Thwí: Ra̒ xwát ki̭, zảm xát chă̭t ó dớ xắi tha tlṷc lơ̭i chỉnh xắch

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hổ chơ̭ ngươ̒i zân kă̭p khỏ khăn zo da̭i zi̭ch Covid-19 thew Ngi̭ kwiết xổ 42, ngă̒i 9/4/2020 kuố Chỉnh fú va̒ Kwiết di̭nh xổ 15 ngă̒i 24/4/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTK va̒ kác dwa̒n thế hwiḙ̂n Iên Thwí tích kư̭c, khấn chương baw kuô̭c.

Báw hiếm I tể: Diếm tươ̭ cho ngươ̒i nge̒w

(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, chỉnh xắch BHIT ản chiến khai tlêḙ̂nh diḙ̂ ba̒n tính da̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá ro̭ nét, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác an xinh xa̭ hô̭i dổi vởi dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ kuô̭c khôổng ko̒n nhê̒w khỏ khăn