(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.Kản bô̭ i tể tlươ̒ng THKX thi̭ chẩn ha̒ng tla̭m (Iên Thwí) tư vẩn chăm xoóc khức khwé cho hoo̭c xinh

Ngăi bớ dâ̒w năm hoo̭c 2019 – 2020, UBNZ tính da̒ ban hă̒nh Kôông văn xổ 1217/UBNZ-KGVX thư̭c hiḙ̂n BHIT hoo̭c xinh năm hoo̭c 2019 – 2020. Thew rỉ BHIT tính chú chi̒ fổi hơ̭p vởi Xớ ZZ&DT, UBNZ kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tăng kươ̒ng chiến khai kác zái fáp thư̭c hiḙ̂n kôông tác BHIT hoo̭c xinhda̭t 100% HXXV tham za BHIT.

Ôông Ngwiḙ̂n Ma̭nh Kươ̒ng, Tlướng foo̒ng Kwán lỉ thu BHXH tính cho mắt: Chiên khai kôông văn kuố UBMZ tính, Liên Xớ I tể, ZZ&DT, BHXH da̒ hưởng zâ̭n wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n wê̒l wiḙ̂c BHIT HXXV. Thew rỉ, dổi tươ̭ng tham za BHIT HXXV (chư̒ kác ủn da̒ ản kấp thé BHIT thew kác nhỏm dổi tươ̭ng khác) dang thew hoo̭c ta̭i kác kơ xớ zảw zṷc thuô̭c hḙ̂t hôổng zảw zṷc kwuốc zân, la̒ dổi tươ̭ng kỏ chắch nhiḙ̂m tham za BHIT bắt buô̭c. Mức doỏng haa̒ng khaảng bă̒ng 4,5% mức lương kơ xớ, tloong ri 30% ngân xắch nha̒ nước hổ chơ̭. Kṷ thế năm hoo̭c 2019 – 2020 mức doỏng BHIT tế HXXV la̒ 804.600 dôô̒ng, ngân xắch hổ chơ̭ 30% bă̒ng 214.380 dôô̒ng, ko̒n la̭i HXXV tư̭ doỏng.

Fương thức doỏng thew di̭nh ki̒ 3 khaảng, 6 khảng, 12 hwă̭c 15 khảng HXXV doỏng fâ̒n thuô̭c chắch nhiḙ̂m fái doỏng cho nho nha̒ tlươ̒ng dang hoo̭c. Kác tlươ̒ng hoo̭c kỏ chắch nhiḙ̂m lâ̭p zanh xắch, thu thiê̒n doỏng BHIT kuố HXXV.

Ôông Ngwiḙ̂n ma̭nh Kươ̒ng cho mắt thêm: Năm hoo̭c 2019 – 2020, ká tính kỏ tlêênh 40 ngi̒n HXXV. Wa̒i dổi tươ̭ng ưw tiên như hô̭ nge̒w, kon ngươ̒i kỏ kôông, lư̭c lươ̭ng vṷ chang, ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ... ko̒n la̭i la̒ dổi tươ̭ng bắt buô̭c fái muô. Thew Lwâ̭t BHXH, HXXV la̒ dổi tươ̭ng bắt buô̭c fái tham za BHXH. Zo thểkác diḙ̂ fương kâ̒n zaw chí tiêw kṷ thế cho kác nha̒ tlươ̒ng. Kác tlươ̒ng hoo̭c kâ̒n fái tiên chiê̒n bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức, fố biển cho kác fṷ hwinh, hoo̭c xinh chắch nhiḙ̂m va̒ kwiê̒n lơ̭i khi tham za BHIT.


Viḙ̂t Lâm


KÁC TIN KHÁC


Nủi rư̒ng Tiê̒n Fong dắp chế

(HBDT) – Ta̭I ziḙ̂n da̒n zu li̭ch ASEAN (ATF) ngăm 2019 tố chức ta̭i thănh fổ Ha̭ Long (Kwáng Ninh) baw nhửng ngă̒i tâ̒w xwân 2019, xỏm Dả Biê, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) la̒ 1 tlong 3 khu zu li̭ch ká nước vinh zư̭ ản nhâ̭n zái thướng Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ASEAN năm 2018. Kwa bảw chỉ, chiê̒n thôông va̒ xư̭ kết nổl kuố kác kôông ti lư̭ hă̒nh, kheéch zu li̭ch dêểnh vởi Dả Biê nhê̒w hơn, nủi rư̒ng Tiê̒n Fong tính zâ̭l!

Bảw dôô̭ng ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh “ngiḙ̂n” xứ zṷng diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng thôông minh

(HBDT) – Kháw xát ta̭i kác tlươ̒ng THFT tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh cho thẩi khânh nhơ 100% hoo̭c xinh bơ̭c THFT ản tla̭ng bi̭ diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng (DTZD) dớ xứ zṷng riêng. Tloong rỉ kỏ tlêênh 95% la̒ DTZD thôông minh kỏ chức năng kwzi fim, chṷp ắnh va̒ chwi kâ̭p internet. Bên keḙnh nhửng tác zi̭ng tích kư̭c, wiḙ̂c kwá mái mê, “ngiḙ̂n” xứ zṷng DTZD thôông minh da̒ zâ̭n dêểnh nhê̒w hḙ̂ lwi̭ dảng bảw dôô̭ng. Mô̭ch xổ nha̒ tlươ̒ng fái kỏ dôô̭ng thải meḙnh: kẩm hoo̭c xinh xứ zṷng DTZD tloong kác khung zơ̒ kwi di̭nh.

Thươ̒ng THFT Kwiết Thẳng thi duô ră̭i tốt hoo̭c tốt

(HBDT) - Thâ̒i va̒ tlo̒ Tlươ̒ng THFT Kwiết Thẳng, hwiḙ̂n La̭c Xơn tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô nơng kaw chất lươ̭ng záng ră̭i, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh to̒n ziḙ̂n nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 - 2020.