(HBDT) – Dung 8h ngă̒i 11/2, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tó chức Lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ dôông nhê̒w thân nhân kác tân binh tlủng tiến.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí dôô̭ng viên kác tân binh thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ hwa̒n thă̒nh 100% chí tiêw lươ̭ cho̭n 155 thanh niên kỏ tiêw chấn, fấm chất chỉnh tli̭, chi̒nh dô̭ văn hwả lêênh fươ̒ng nhâ̭p ngṷ ngi̭ vṷ kwân xư̭ va̒ kôông an nhân zân. Dă̭c biḙ̂t kỏ 24 thanh niên hwa̒n thă̒nh lớp bô̒i zươ̭ng dổi tươ̒ng Dáng, 2 ủn eenh tloong môô̭ch za di̒nh viết dơn ti̒nh ngwiḙ̂n va̒ da̒ chủng tiến ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭. Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ba̒n zaw tân binh cho 7 dơn vi̭ nhâ̭n kwân kuố Bô̭ Kwuốc foo̒ng, 2 dơn vi̭ thuô̭c Bô̭ Kôông an. Lḙ̂ zaw nhâ̭n kwân kuố Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tlang tloo̭ng, ngẳn go̭n, ỉ ngiḙ̂, an twa̒n, tiết kiḙ̂m, dáp ửng iêw kâ̒w dê̒ tha.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác diḙ̂ fương da̒ tă̭ng hwa, dôô̭ng viên kác za di̒nh va̒ thănh niên lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ hwa̒n thă̒nh xwất xắc nhiḙ̂m vṷ ản zaw.

KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.