(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉTa̭i fiên twa̒ fúc thấm khâw khi xem xét to̒n ziḙ̂n nô̭i zung, HDXX TNNZ tính da̒ chấp nhâ̭n môô̭ch fâ̒n khảng kảw, zám ,ưc shi̒nh fa̭t cho bi̭ kảw bớ 6 năm tu̒ ko̒n 5 năm 6 khảng.

Thew hô̒ xơ vṷ ản, baw khwáng 18h30 ngă̒i 8/6/2019, Bu̒i Văn Án ản Bu̒i Văn Chiê̒n la̒ ngươ̒i chung xỏm rú lêênh Xơn La zôô̭ng dớ thi̒m muô foong lan. Khi ká hal lêênh dêểnh khu vư̭c ngá ba xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) da̒ ngébaw môô̭ch za di̒nh ngươ̒i Mông (kỏ 1 ngươ̒i ông dưở va̒ môô̭ch ngươ̒i môô̭ng za̭) kỏ tlew foong lan dớ hói muô. Khi̒ dang ngô̒i chiê̒n tlo̒ thi̒ Chiển va̒ Án thẩi ngươ̒i môô̭ng za̭ zoong ma twỉ hôô̒ng fiển tha dớ xứ zṷng. Khâw khi zu̒ng xoong, ngươ̒i fṷ nư̭ mơ̒i ká 2 ku̒ng xứ zṷng. Zo ngiḙ̂n ma twỉ cho rêênh Chiển da̒ hói muô ản 160 viên kỏ zả 2 tliḙ̂w dôô̒ng. Tlêênh ảng khả wê̒l, Chiển dươ kủo ma twỉ cho Ản kâ̒m.

Ká 2 di dêểnh km 102+150 kwuốc lô̭ 6 thuô̭ diḙ̂ fâ̭n xa̭ Kwi Hâ̭w (Tân la̭c) thi̒ bi̭ tố kôông tác kuố Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c iêw kâ̒w dṷm xe dớ kiếm tla. Khi̒ thẩi kôông an, Chiển báw Án chéw kỏi ma twỉ di. Twi nhiên hă̒nh vi ni̒ da̒ bi̭ tố kôông tác fát hi̭en, bắt kwá tang.

Ta̭i biên bán zảm di̭nh kúo Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ - Kôông an tính da̒ kết lwâ̭nxổ ma twỉ thu zư̭ kwá tang kuốBu̒i Văn Chiển va̒ Bu̒i Văn Án la̒ Methaphetamine kỏ tôống lươ̭c 16,91gr. Vởi hă̒nh vi fa̭m thô̭i tlêênh, ta̭i fien twa̒ xơ thấm, TANZ hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ xứ fa̭t Bu̒i Văn Chiển 7 năm tu̒, Bu̒i Văn Án 6 năm tu̒.

Cho ră̒ng mức ản kwá nă̭ng, Bu̒i Văn Án da̒ la̒ dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t. Ta̭i fiên twa̒ fúc thấm, khâw khi xem xét to̒n ziḙ̂n nô̭i zung vṷ ản, HDXX da̒ chấp nhâ̭n môô̭ch fâ̒n khảng kảw kuố Bu̒i Văn Án thew hưởng zám hi̒nh fa̭t. Thew rỉ, HDXX fiê̒n fúc thấm da̒ twiên fa̭t bi̭ kảw mức ản 5 năm 6 khảng tu̒, zmá 6 khảng xo mức hi̒nh fa̭t nhơ bán ản xơ thấm da̒ twiên.


Ma̭nh Hu̒ng


KÁC TIN KHÁC


Kuúng kổ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ dám báw an ninh châ̭t tư̭ ta̭i hal xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ la̒ 2 xa̭ vuu̒ng kaw thuô̭c wiḙ̂n Mai Châw, zân xổ khânh 6 ngi̒n mo̭l, tloong rỉ zân tôô̭c Môông chiểm 98,83%, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw; ha̭ thơơ̒ng KT-XH ko̒n nhê̒w khỏ khăn; nhâ̭n thức wê̒l fáp lwâ̭t nhân zân ko̒n ha̭n chể, ANCT – CHTATXH, nhất la̒ thô̭i fa̭m ma twỉ ziển biển fức ta̭p.

Hiḙ̂w kwá xâi zưng La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng an ninh ớ hwiḙ̂n Iên Thwí

(HBDT) – Xâi zư̭ng thee̒nh kôông mô hi̒nh "La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng – an ninh (KF-AN)” xỏm Da̭i Dôô̒ng, xa̭ Ngoo̭c Lương (Iên Thwí) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c wê̒l kinh tể, chỉnh tli̭, văn hwả, KF-AN, kóp fâ̒n xâi zư̭ng thể tlâ̭n loo̒ng zân, tăng kươ̒ngkhức meḙnh chỉnh tli̭, tinh thâ̒n tloong khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) hwiḙ̂n

Kṷm an ninh záp rănh Bắc Tân Iên: Fổi hơ̭p zư̭ bi̒nh iên diḙ̂ ba̒n

(HBDT) – Fổi hơ̭p chă̭t tloong kôông tác dẩw chănh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, 9 xa̭ thuô̭c kác hwiḙ̂n: Da̒ Bắc (Hwa̒ Bi̒nh), Fu̒ Iên (Xơn La), Tân Xơn (Fủ Tho̭) tloong Kṷm ANCT khu vư̭c záp rănh Bắc – Tân – iên kóp fâ̒n zư̭ vưng ốn di̭nh an ninh, CTATXH ta̭i diḙ̂ ba̒n.