(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉTa̭i fiên twa̒ fúc thấm khâw khi xem xét to̒n ziḙ̂n nô̭i zung, HDXX TNNZ tính da̒ chấp nhâ̭n môô̭ch fâ̒n khảng kảw, zám ,ưc shi̒nh fa̭t cho bi̭ kảw bớ 6 năm tu̒ ko̒n 5 năm 6 khảng.

Thew hô̒ xơ vṷ ản, baw khwáng 18h30 ngă̒i 8/6/2019, Bu̒i Văn Án ản Bu̒i Văn Chiê̒n la̒ ngươ̒i chung xỏm rú lêênh Xơn La zôô̭ng dớ thi̒m muô foong lan. Khi ká hal lêênh dêểnh khu vư̭c ngá ba xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) da̒ ngébaw môô̭ch za di̒nh ngươ̒i Mông (kỏ 1 ngươ̒i ông dưở va̒ môô̭ch ngươ̒i môô̭ng za̭) kỏ tlew foong lan dớ hói muô. Khi̒ dang ngô̒i chiê̒n tlo̒ thi̒ Chiển va̒ Án thẩi ngươ̒i môô̭ng za̭ zoong ma twỉ hôô̒ng fiển tha dớ xứ zṷng. Khâw khi zu̒ng xoong, ngươ̒i fṷ nư̭ mơ̒i ká 2 ku̒ng xứ zṷng. Zo ngiḙ̂n ma twỉ cho rêênh Chiển da̒ hói muô ản 160 viên kỏ zả 2 tliḙ̂w dôô̒ng. Tlêênh ảng khả wê̒l, Chiển dươ kủo ma twỉ cho Ản kâ̒m.

Ká 2 di dêểnh km 102+150 kwuốc lô̭ 6 thuô̭ diḙ̂ fâ̭n xa̭ Kwi Hâ̭w (Tân la̭c) thi̒ bi̭ tố kôông tác kuố Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c iêw kâ̒w dṷm xe dớ kiếm tla. Khi̒ thẩi kôông an, Chiển báw Án chéw kỏi ma twỉ di. Twi nhiên hă̒nh vi ni̒ da̒ bi̭ tố kôông tác fát hi̭en, bắt kwá tang.

Ta̭i biên bán zảm di̭nh kúo Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ - Kôông an tính da̒ kết lwâ̭nxổ ma twỉ thu zư̭ kwá tang kuốBu̒i Văn Chiển va̒ Bu̒i Văn Án la̒ Methaphetamine kỏ tôống lươ̭c 16,91gr. Vởi hă̒nh vi fa̭m thô̭i tlêênh, ta̭i fien twa̒ xơ thấm, TANZ hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ xứ fa̭t Bu̒i Văn Chiển 7 năm tu̒, Bu̒i Văn Án 6 năm tu̒.

Cho ră̒ng mức ản kwá nă̭ng, Bu̒i Văn Án da̒ la̒ dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t. Ta̭i fiên twa̒ fúc thấm, khâw khi xem xét to̒n ziḙ̂n nô̭i zung vṷ ản, HDXX da̒ chấp nhâ̭n môô̭ch fâ̒n khảng kảw kuố Bu̒i Văn Án thew hưởng zám hi̒nh fa̭t. Thew rỉ, HDXX fiê̒n fúc thấm da̒ twiên fa̭t bi̭ kảw mức ản 5 năm 6 khảng tu̒, zmá 6 khảng xo mức hi̒nh fa̭t nhơ bán ản xơ thấm da̒ twiên.


Ma̭nh Hu̒ng


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính zư̭ lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020 ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dung 8h ngă̒i 11/2, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tó chức Lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ dôông nhê̒w thân nhân kác tân binh tlủng tiến.

Xứ fa̭t 3 tliḙ̂w dôô̒ng ngươ̒i dươ thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l wiḙ̂c xwất hiḙ̂n 1 ka zương tỉnh vởi virus Corona ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính

(HBDT) – Ngă̒I 6/2, thew thôông tin bớ Kôông an hwiḙ̂n Kim Bôi, dơn vi̭ ni̒ vươ̒ hwa̒n tất kác hô̒ xơ, tha kwiết di̭nh xứ lỉ vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 3 tliḙ̂w dôô̒ng dổi vởi Bă̭ch Thi̭ Thơm (KN 2.000) chủ ta̭i xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) vi̒ da̒ dăng thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l wiḙ̂c xwất hiḙ̂n môô̭ch bêḙ̂nh nhân bi̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zương tỉnh vởi virus Corona ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính

Hwiḙ̂n Iên Thwí xiết chă̭t kwán lỉ law dôô̭ng bớ Tlung Kwuốc wê̒l nước dê̒ foo̒ng zi̭ch Corona

(HBDT) – Kỏ 240 ngươ̒i la̒ wiḙ̂c ta̭i Tlung Kwuốc, 102 ngươ̒i wê̒l diḙ̂ ba̒n ăn Thết, Iên thwí la̒ môô̭ch tloong nhửng hwiḙ̂n kỏ law dôô̭ng “chul” ta̭i Tlung Kwuốc nhê̒w nhất ka̭ ni̒. Ylước ziển biển kăng thắng kuố zi̭ch bêḙ̂nh viêm fối Corona, lư̭c lươ̭ng chức năng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ fổi hơ̭p xiết chă̭t kwán lỉ, ra̒ xwát, nẳm ti̒nh hi̒nh dổi tươ̭ng mo̭l law dôô̭ng bớ Tlugn Kwuôxs tlớ wê̒l tloong thơ̒i zan ngí Thết Ngwiên dản 2020

Tăng kươ̒ng kôông tác thănh tla, zảm xát wê̒l kwán lỉ dất dai tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, kôông tác kwán lỉ dất dai (KLDD) ziển biển fức ta̭p, wiḙ̂c vi fa̭m fáp lwâ̭t tloong lỉnh vư̭c ni̒ vấn ko̒n tô̒n ta̭i. Dớ zái kwiết zứt diếm kác vẩn dê̒ fát xinh tloong kôông tác KLDD, UBNZ tính chí da̭w Thănh tla tính, Xớ TN&MT tăng kươ̒ng kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l lỉnh vư̭c dất dai tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.