(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉTa̭i fiên twa̒ fúc thấm khâw khi xem xét to̒n ziḙ̂n nô̭i zung, HDXX TNNZ tính da̒ chấp nhâ̭n môô̭ch fâ̒n khảng kảw, zám ,ưc shi̒nh fa̭t cho bi̭ kảw bớ 6 năm tu̒ ko̒n 5 năm 6 khảng.

Thew hô̒ xơ vṷ ản, baw khwáng 18h30 ngă̒i 8/6/2019, Bu̒i Văn Án ản Bu̒i Văn Chiê̒n la̒ ngươ̒i chung xỏm rú lêênh Xơn La zôô̭ng dớ thi̒m muô foong lan. Khi ká hal lêênh dêểnh khu vư̭c ngá ba xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) da̒ ngébaw môô̭ch za di̒nh ngươ̒i Mông (kỏ 1 ngươ̒i ông dưở va̒ môô̭ch ngươ̒i môô̭ng za̭) kỏ tlew foong lan dớ hói muô. Khi̒ dang ngô̒i chiê̒n tlo̒ thi̒ Chiển va̒ Án thẩi ngươ̒i môô̭ng za̭ zoong ma twỉ hôô̒ng fiển tha dớ xứ zṷng. Khâw khi zu̒ng xoong, ngươ̒i fṷ nư̭ mơ̒i ká 2 ku̒ng xứ zṷng. Zo ngiḙ̂n ma twỉ cho rêênh Chiển da̒ hói muô ản 160 viên kỏ zả 2 tliḙ̂w dôô̒ng. Tlêênh ảng khả wê̒l, Chiển dươ kủo ma twỉ cho Ản kâ̒m.

Ká 2 di dêểnh km 102+150 kwuốc lô̭ 6 thuô̭ diḙ̂ fâ̭n xa̭ Kwi Hâ̭w (Tân la̭c) thi̒ bi̭ tố kôông tác kuố Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c iêw kâ̒w dṷm xe dớ kiếm tla. Khi̒ thẩi kôông an, Chiển báw Án chéw kỏi ma twỉ di. Twi nhiên hă̒nh vi ni̒ da̒ bi̭ tố kôông tác fát hi̭en, bắt kwá tang.

Ta̭i biên bán zảm di̭nh kúo Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ - Kôông an tính da̒ kết lwâ̭nxổ ma twỉ thu zư̭ kwá tang kuốBu̒i Văn Chiển va̒ Bu̒i Văn Án la̒ Methaphetamine kỏ tôống lươ̭c 16,91gr. Vởi hă̒nh vi fa̭m thô̭i tlêênh, ta̭i fien twa̒ xơ thấm, TANZ hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ xứ fa̭t Bu̒i Văn Chiển 7 năm tu̒, Bu̒i Văn Án 6 năm tu̒.

Cho ră̒ng mức ản kwá nă̭ng, Bu̒i Văn Án da̒ la̒ dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t. Ta̭i fiên twa̒ fúc thấm, khâw khi xem xét to̒n ziḙ̂n nô̭i zung vṷ ản, HDXX da̒ chấp nhâ̭n môô̭ch fâ̒n khảng kảw kuố Bu̒i Văn Án thew hưởng zám hi̒nh fa̭t. Thew rỉ, HDXX fiê̒n fúc thấm da̒ twiên fa̭t bi̭ kảw mức ản 5 năm 6 khảng tu̒, zmá 6 khảng xo mức hi̒nh fa̭t nhơ bán ản xơ thấm da̒ twiên.


Ma̭nh Hu̒ng


KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.