(HBDT) - Rut kinh ngiḙ̂m pớ kác vṷ chẳi, Kông an TF Hwa̒ Bi̒nh iêw kâ̒w 14 kơ xớ kinh dwănh karaoke tế khắc fṷc kác thiểw xót vi̒ chăng dám báw iêw kâ̒w foo̒ng chẳl, chư̒a chẳl (FCCC).

 Kản bô̭ foo̒ng Kẳnh xát PCCC va̒ CNCH, Kôông an tính hưởng zâ̒n nhân viên kơ xớ kinh zwănh karaoke Brit, fươ̒ng Tân Tli̭nh, TF Hwa̒ Bi̒nh xứ zṷng bi̒nh chư̒a chẳl xéch thăi.  

TF Hwa̒ Bình kỏ 43 kơ xớ kinh zwănh karaoke thuô̭c diḙ̂n kwán lỉ vê̒ FCCC (7 kơ xớ zư̒ng hwa̭t dôô̭ng, 36 kơ xớ tang hwa̭t dôô̭ng); 6 kơ xớ do fo̒ng Kẳnh xát PCCC va̒ CNCH, Kôông an tính kwán lỉ, 4 kơ xớ do Kôông an TF Hwa̒ Bình kwán lỉ, 26 kơ xớ ko̒n la̭i do UBNZ xa̒, fươ̒ng kwán lỉ. 

Tế dám báw an twa̒n FCCC thew kwi di̭nh fáp lwâ̭t, dă̭c biḙ̂t tlước ti̒nh hi̒nh fức ta̭p vê̒chẳl, rố ta̭i kác kơ xớ kinh zwănh karaoke thơ̒i zan kwa tlêng twa̒n kuốc, Kôông an TF Hwa̒ Bình tăng kươ̒ng twiên tlwiê̒nm kiếm tla an twa̒n PCCC dổi vởi kác kơ xớ kinh zwănh karaoke, kwản bar, vu̒ tlướng tang hwa̭t dôô̭ng tlêng diḙ̂ ba̒n. Theo rỉ, kỏ 31/36 kơ xớ kinh zwănh karaoke ản kiếm tla, ra̒ xwát kơ xớ kỏ dẩw hiḙ̂w vê̒ an twa̒n FCCC. 

Thew tẳnh zả kuố Kôông an TF Hwa̒ Bình, kác vi fa̭m, thiểw xót kuố kác kơ xớ kinh zwănh karaoke la̒ hḙ̂ thôổng khả thwát na̭n chăng dám bảw xổ lươ̭ng, diê̒w kiḙ̂n thew kwi di̭nh; chuô tlang bi̭ tê̒i tủ fương tiḙ̂n FCCC ban dâ̒w hwa̭c kỏ tlang bi̭ nhưng ku̒, hoóng, chăng xứ zṷng ản nư̒a… Thew Thươ̭ng tả Tlâ̒n Dăng Lươ̭ng, lo nga̭i nhất la̒ viḙ̂c chấp hă̒nh kác kwi di̭nh fáp lwâ̭t vê̒ FCCC kuố chú kơ xớ kinh zwănh karaoke ko̒n tỉnh chất dổi fỏ, chuô la̒ thôốch kác kác kwi di̭nh fáp lwâ̭t vê̒ li̒nh vư̭c ni̒. Pớ tlư̭c tể rỉ, Kôông an TF Hwa̒ Bình iêw kâ̒w kác kơ xớ kinh zwănh karaoke vi fa̭m zư̒ng hwa̭t dôô̭ng, kiển ngi̭ khắc fṷc ngăi tô̒n ta̭i, thiểw xót thew kwi di̭nh. Khaw kiển ngi̭, Kôông an TF Hwa̒ Bình tiển hă̒nh fúc tla. "Kwả tli̒nh kiếm tla, fúc tla nếw fát hiḙ̂n kơ xớ nó chăng thư̭c hiḙ̂n tê̒i tủ kác nô̭i xung kiển ngi̭ vê̒ dám báw a twa̒n FCCC, kửw na̭n xe̒ bi̭ lâ̭p biên bán, xứ lỉ vi fa̭m hă̒nh chỉnh, kiến ngi̭ kơ kwan chức năng kỏ thấm kwiê̒n ta̭m di̒nh chỉ hwă̭c tươc zểi fép hwa̭t dôô̭ng dổi vởi kơ xớ ko̒n vi fa̭m.

 


KÁC TIN KHÁC


Dê̒ kaw kắnh zác thú dwa̭n tiêw thṷ tiê̒n zá

(HBDT) - Chăng fái têểnh ka̭ lư̭c lươ̭ng tlức năng Kâng an tính fát hiḙ̂n, pắt zư̭ dổi tươ̭ng Kwắch Thi̭ Biên (Té năm 1956), tlủ ớ xỏm Tích, xa̭ Iên Tli̭ (Iên Thwí); kon kải la̒ Kwắch Thi̭ Hwiê̒n (Té năm 1976) kôô̒ng pơ̭i ôông la̒ Lê Kuốc Báw (Té năm 1986) tlủ ớ TF Hô̒ Chỉ Minh bi̭ Kâng an tính Thănh Hwả pắt wê̒l thô̭i "tiêw thṷ, ta̒ng tlư̭ tiê̒n zá” pơ̭i xổ lươ̭ng ká, tlước di̭, kơ kwan tlức năng kôô̒ng pơ̭i chi nhẳnh Ngân ha̒ng Nha̒ nước (NHNN) tính i ta̒ tư̒ lâ̒n fát ti kắnh bảw wê̒l ngwi kơ tiê̒n zá xâm nhâ̭p hḙ̂ thôổng paảnh lé zân xinh.

Lư̭c lươ̭ng KXZT xứ lỉ 43 tlươ̒ng hơ̭p bi fa̭m nôô̒ng dô̭ kô̒n/ngă̒i

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch xổ 513/KH-CAT-PC08 wê̒l kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m thew chwiên dê̒ mo̭l diê̒w khiến fương tiḙ̂n bi fa̭m nôô̒ng dô̭ kô̒n kôô̒ng pơ̭i xảng kiển hwản, tối diḙ̂ ba̒n (kắnh xát zaw thôông (KXZT) kuố hwiḙ̂n ni̒ la̭i kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m kuố hwiḙ̂n khác pơ̭i ngươ̭c la̭i) tí nôông kaw hiḙ̂w kwá kôông tác twâ̒n tla, kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m kuố lư̭c lươ̭ng KXZT, khăw 6 ngă̒i tha kwân xứ lỉ ớ 9 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ (tỉnh pớ ngă̒i 20 - 26/9/2022), kác tố kôông tác KXZT i ta̒ ản dố, tiển hă̒nh lâ̭p 6 ngă̒i tha kwân xứ lỉ ta̭i 9 hwiḙ̂n pơ̭i thă̒nh fổ (tỉnh pớ ngă̒i 20 - 26/9/2022), kác tố kôông tác KXZT ản dố, tiển hă̒nh lâ̭p 257 biên bán bi fa̭m kuố 257 tlươ̒ng hơ̭p, tỉnh bi̒nh kwân mo̒ ngă̒i lư̭c lươ̭ng KXZT ản dố, xứ lỉ 43 tlươ̒ng hơ̭p.

Ngươ̒i zân kâ̒n nêw kaw kắnh zác tlước kác thú dwa̭n lưw hă̒nh thiê̒n zá

(HBDT) - Thew thôông tin pớ lư̭c lươ̭ng chức năng, ngă̒i 15/9/2022, Kâng an hwiḙ̂n Iên Thwí nhâ̭n ản tin bảw kuố kwâ̒n chủng nhân zân wê̒l wiḙ̂c fát hiḙ̂n pa̒ Kwắch Thi̭ B (XN 1956), tlủ ta̭i xỏm Tích, xa̭ Iên Tli̭ kỏ hă̒nh bi xứ zṷng tiê̒n zá (lwa̭i tiê̒n mêḙ̂nh zả 500 ngi̒n dôô̒ng) tí thănh twản tiê̒n diḙ̂n.

Kắnh zác kôô̒ng thú dwa̭n lươ̒ dáw kwa ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) - Chiểm zuṷng ta̒i khwán ma̭ng xa̭ hô̭i va̒ nhẳn tin wăl thiê̒n la̒ thú dwa̭n lươ̒ dáw chăng mởi. Twi nhiên nhngr thú dwa̭n ni̒ ngă̒i ka̭ng tinh vi va̒ tảw ba̭w. Zo rỉ nhê̒w ngươ̒i rất kắnh zác nhưưng vấn bi̭ lươ̒.