(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch xổ 513/KH-CAT-PC08 wê̒l kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m thew chwiên dê̒ mo̭l diê̒w khiến fương tiḙ̂n bi fa̭m nôô̒ng dô̭ kô̒n kôô̒ng pơ̭i xảng kiển hwản, tối diḙ̂ ba̒n (kắnh xát zaw thôông (KXZT) kuố hwiḙ̂n ni̒ la̭i kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m kuố hwiḙ̂n khác pơ̭i ngươ̭c la̭i) tí nôông kaw hiḙ̂w kwá kôông tác twâ̒n tla, kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m kuố lư̭c lươ̭ng KXZT, khăw 6 ngă̒i tha kwân xứ lỉ ớ 9 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ (tỉnh pớ ngă̒i 20 - 26/9/2022), kác tố kôông tác KXZT i ta̒ ản dố, tiển hă̒nh lâ̭p 6 ngă̒i tha kwân xứ lỉ ta̭i 9 hwiḙ̂n pơ̭i thă̒nh fổ (tỉnh pớ ngă̒i 20 - 26/9/2022), kác tố kôông tác KXZT ản dố, tiển hă̒nh lâ̭p 257 biên bán bi fa̭m kuố 257 tlươ̒ng hơ̭p, tỉnh bi̒nh kwân mo̒ ngă̒i lư̭c lươ̭ng KXZT ản dố, xứ lỉ 43 tlươ̒ng hơ̭p.


Lư̭c lươ̭ng KXZT tha kwân thư̭c hiḙ̂n kaw diếm twâ̒n tla pơ̭i xứ lỉ bi fa̭m nôô̒ng dô̭ kô̒n tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Tloong di̭, kỏ 215 tlươ̒ng hơ̭p la̒ mo̭l diê̒w khiến fương tiḙ̂n xe ô tô, 42 tlươ̒ng hơ̭p la̒ mo̭l diê̒w khiến fương tiḙ̂n xe mô tô, fa̭t tôống xổ tiê̒n tlêênh 2 tí dôô̒ng, ta̭m zư̭ 257 fương tiḙ̂n, tước 191 chẩi fép lải xe. Tảng chủ ỉ, kwa dơ̭t tliến khai kể hwă̭ch kiếm tla nôô̒ng dô̭ kô̒n ni̒, kác xớ, ban, ngă̒nh, diḙ̂ fương i ta̒ tấi mă̭nh twiên chwiê̒n, nôông kaw ỉ thức kuố kản bô̭, dáng biên, mo̭l tham za zaw thôông nhă̒m ha̭n chể ói nhất TNZT zo oỏng ra̭w, biê gâi tha. Dôô̒ng thơ̒i, ản kác tơ̒ng lớp Nhân zân dôô̒ng ti̒nh, úng hô̭, teẻnh zả kaw.

KÁC TIN KHÁC


Tôống kết kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ

(HBDT) - Ngă̒i 25/8, Kâng an tính tố tlức hô̭i ngi̭ Tôống kết kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ; teẻnh zả kết kwá thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch xổ 268/KH-CAT, ngă̒i 12/6/2023 pơ̭i tliến khai Kể hwă̭ch kuố Kâng an tính wê̒l kwán lỉ mo̭l ngiḙ̂n, mo̭l xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ, zái kwiết diếm tṷ, tṷ diếm fức ta̭p wê̒l ma twỉ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính.

Kắnh zác thú dwa̭n zả zănh kâng an go̭i diḙ̂n thwa̭i lươ̒ dáw chiểm dwa̭t ta̒i xán

(HBDT) - Kác kơ kwan tlức năng liên tṷc fát ti kắnh bảw wê̒l thú dwa̭n zả zănh kản bô̭ kâng an tí de zwa̭, lươ̒ dáw chiểm dwa̭t ta̒i xán (LĐCTX). Mé, i tư̒ mo̭l nhḙl za̭ ká tin "xâ̭p bâ̭i”. Thư̭c tla̭ng ni̒ tiếp tṷc zoỏng lêênh hô̒i chuông kắnh bảw wê̒l thú dwa̭n kuố thô̭i fa̭m.

“Fa̭t nguô̭i” bi fa̭m zaw thôông - kôông pă̒ng, hiḙ̂w kwá kaw

(HBDT) - Pớ khảng 5/2023, "fa̭t nguô̭i” bi fa̭m zaw thôông kwa camera ản áp zṷng tlêênh diḙ̂ pa̒n tính. Khăw 3 khảng tliến khai, kắch la̒ ni̒ i ta̒ cho dố hiḙ̂w kwá chăng nhó, nhất la̒ tloong wiḙ̂c nơng kaw ỉ thức mo̭l tham za zaw thôông.

Ngă̒i hô̭i twa̒n zân dwa̒n kết báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc ớ Kôông ti kố fâ̒n dâ̒w tư fát tliến Ănh Ki̒

(HBDT) - Pân Khuô̭ng 10/8, kôông ti KF Dâ̒w tư fát tliến Ănh Ki̒ tố tlức Ngă̒i hô̭i twa̒n zân zân báw bḙ̂ an ninh tố kuốc năm 2023. Têểnh zư̭ kỏ ta̒n kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, ngwiên Wí biên BCH T.Ư Dáng, ngwiên Bỉ thư Tính wí; Tlâ̒n Dăng Ninh, ngwiên Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, ngwiên Chú ti̭ch HDNZ tính; ta̒n dôô̒ng chỉ wí biên BTB Tính wí; Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính; Ngwiḙ̂n Dức Zṷng, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí Lương Xơn…

Pắt nhỏm cho wăl la̭i nă̭ng 35 tí dôô̒ng, thu lơ̒i bất tlỉnh 15 tí dôô̒ng

(HBDT) - Ngă̒i 3/8, Foo̒ng Kắnh xát Hi̒nh xư̭, Kâng an tính Hwa̒ Bi̒nh cho hăi, dơn bi̭ bươ̒ pắt zư̭ nhỏm dổi tươ̭ng cho wăl la̭i nă̭ng kôô̒ng pơ̭i kươ̭ng dwa̭t ta̒i xán ớ TF Hwa̒ Bi̒nh.