(HBDT) - Tlái kwa 2 năm zo ắnh hướng kuiố da̭i zi̭ch Covid-19, năm 2022, thế thaw Hwa̒ Bi̒nh xôi dôô̭ng tlớ la̭i kôô̒ng pơ̭i tư̒ xư̭ kiḙ̂n to nhơ: dăng kai tố tlức môn xe ta̭p tloong SEA Games 31; Da̭i hô̭i TZ-TT tính lâ̒n thử VII; tham zư̭ Da̭i hô̭i Thế thaw twa̒n kuốc lâ̒n thử IX…Năm kwa, chăng chí thế thaw thă̒nh tích kaw kuố tính da̭t ản kết kwá tảng tí tư̭ ha̒w, khắng di̭ng bi̭ thể tlêênh dẩw tlươ̒ng thế thaw twa̒n kuốc, mo̒ foong tla̒w thế thaw kwâ̒n chủng i khới xắc. Tloong di̭ chăng thế chăng nhắc têểnh ta̒n kác kôổng hiển, toỏng kóp kuố lư̭c lươ̭ng ta̒i năng tlé cho xư̭ ngiḙ̂p thế thaw tính nha̒.Bu̒i Thi̭ Báw Châw môô̭ch năm thi dẩw thă̒nh kôông

Năm 2022 ản teẻnh zả la̒ năm thă̒nh kôông tlêênh mo̭i fương ziḙ̂n dổi pơ̭i vân dôô̭ng biên (VDB) tlé Bu̒i Thi̭ Báw Châw (ắnh) liên tiếp ză̒nh ản thă̒nh tích kaw: 1 hwi tlương wa̒ng (HTW) zái bô di̭ch Karate miê̒n Bắc lâ̒n thử II; 1 HTW zái bô di̭ch tlé Karate kuốc za lâ̒n thử 28; 1 hwi tlương pa̭c (HTP) zái bô di̭ch kác KLB Karate kuố za lâ̒n thử 22. Té năm 2011 ta̭i xa̭ Xwất Hwả (La̭c Xơn), mởi pẻn zwiên pơ̭i bô̭ môn Karate ản hơn môô̭ch năm mé Báw Châw ta̒ ản "cho̭n mă̭t kới wa̒ng” tham zư̭ môô̭ch xổ zái dẩw kwi mô ká. Ẩn tươ̭ng nhất fái kế têểnh zái bô di̭ch Karate kuiốc za lâ̒n thử 28 kôô̒ng pơ̭i xư̭ tham za kuố khânh 800 VDB têểnh pớ 42 tính, thă̒nh, ngă̒nh tloong ká nước. Ớ zái dẩw kwan tloo̭ng ni̒, Báw Châw twi kỏ mo̒ éw khiêm tổn wê̒l thế hi̒nh, mé kôô̒ng pơ̭i ỉ tlỉ, nô̭ lư̭c hết mêê̒nh, ủn ta̒ xwất xắc ză̒nh ản HTW ớ nô̭i zung Kumite kả nhân nư̭, ha̭ng kân 40kg, lưở thuối 10 - 11 thuối.

 

Chăng chí nối bâ̭t pơ̭i thă̒nh tích thế thaw, Châw ko̒n la̒ hoo̭c xinh chăm ngwan, ho zói kuố tlươ̒ng TH&THKX Thải Bi̒nh, Năm hoo̭c 2021-2022 bươ̒ kwa, Bu̒i Thi̭ Báw Châw da̭t zănh hiḙ̂w hoo̭c xinh xwất xắc.

Chiê xé wê̒l thă̒nh kwá mo̒ hoo̭c tlo̒ kuố mêê̒nh ta̒ la̒ ản, hwẩn lwiḙ̂n biên (HLB) Bu̒i Thi̭ Hái Ngoo̭c, tlươ̒ng năng khiểw, Hwẩn lwiḙ̂n pơ̭i Thi dẩw TZTT cho hăi: "Kôô̒ng thă̒nh tích da̭t ản tloong năm 2022, Báw Châw zấp ni̒ la̒ môô̭ch tloong hoo̭c xinh tiêw biếw kuố lớp năng khiểw thế thaw Karate. Ủn tiếp thu nhănh chiển thwâ̭t mo̒ HLB hưởng zâ̭n, chăng tlâ̒ng hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m pớ ta̒n kác eenh, chi̭ tloong lớp, kỏ tâm lỉ bư̭ng, tư̭ tin, nhănh nhḙn, linh hwa̭t, bâ̭n zṷng tốt ki̭, chiển thwâ̭t ta̒ ản hoo̭c tloong thi dẩw.. . Hi boo̭ng la̒, tloong thơ̒i zan têê̒nh, Châw xḙ zư̭ bư̭ng foong dô̭, fát hwi năng lư̭c kuố bán thân, zoong binh kwang wê̒l cho za di̒nh, nha̒ tlươ̒ng, kwêl hương”.


Hwa̒ng Hái Iển – Năm mởi, kwiết tâm mởi, thă̒nh kôông mởi 

Hwa̒ng Hái Iển (ắnh), fươ̒ng Zân Chú, TF Hwa̒ Bi̒nh gâi ẩn tươ̭ng pơ̭i mo̭l dổi ziḙ̂n bới zảng mo̭l nhó, la̒n ta xảm dẳng pơ̭i mo̒ éw zṷt ze̒, mé ka̭ lêênh xa̒n dẩw, Iển nhơ tlớ thă̒nh mo̭l hwa̒n twa̒n khác pơ̭i tinh thâ̒n thép, tâ̭p tlung kaw dô̭, mă̭nh mḙ, bán li̭nh, chăng e nga̭i tlước mo̭i dổi thú. Té năm 2010, Iển "pẻn zwiên” pơ̭i môn bo̭ Taekwondo pớ ka̭ ko̒n la̒ hoo̭c xinh lớp 4, tơ̒ng la̒ bo̭ xinh kuố Tlung tâm Da̒w ta̭w Taekwondo Hwi Hwa̒ng, ản tham za tlănh ta̒i môô̭ch xổ zái dẩw foong tla̒w. Lơ̭i thể la̒ ta̒ kỏ nê̒n táng pơ̭i kinh ngiḙ̂m thi dẩw mé chăng ngwa̭i lḙ̂, Iển bươ̭t kwa ản ta̒n kác ba̒i thi twiển gắt gaw tí chỉnh thức tlớ thă̒nh hoo̭c xinh lớp năng khiểw thế thaw Taekwondo kuố tlươ̒ng Năng khiểw, Hwẩn lwiḙ̂n pơ̭i Thi dẩw TZTT pớ khảng 9/2022. Tâ̭p lwiḙ̂n Taekwondo foong tla̒w ản khânh 3 năm, kôô̒ng pơ̭i dức tỉnh chi̭w khỏ, ha̭m hoo̭c hói, ngiêm túc tâ̭p lwiḙ̂n, ta̒i năng fát tliến nhănh zúp Iển twá xảng ngăl lâ̒n dâ̒w thi dẩw ta̭i môô̭ch zái dẩw kấp kuốc za la̒ zái bô di̭ch Taekwondo ta̒n kác lưở thuối tlé kuốc za năm 2022, ză̒nh ản 1 HTW nô̭i zung dổi khảng kả nhân nư̭, ha̭ng kân 29kg, lưở thuối U14, Iển chiê xé: "Ủn xḙ ma̭i chăng kwêê̒nh khwắnh khắc tảng nhở pơ̭i tư̭ ha̒w ka̭ ản pước lêênh bṷc ză̭l nhất tí nhâ̭n tẩm HTW. Tloong năm 2023, ủn xḙ tiếp tṷc fẩn dẩw tí ză̒nh ản tư̒ hwi tlương ta̭i kác zái dẩw kuố za, khu bư̭c”.


Dinh Thi̭ Zảng Hương - ki̒ boo̭ng bứt fả tloong năm 2023

Ta̒n kác năm khânh ni, pô̭ têểnh bô̭ môn xe ta̭p kuố thế thaw thă̒nh tích kaw tính ha, chăng thế chăng nhắc têểnh ta̒n kải thên: Dinh Văn Linh, Bu̒i Văn Nhất, Bu̒i Văn Hiểw, Ha̒ Viḙ̂t Kươ̒ng. Kwắch Thi̭ Fương Thănh, Tlâ̒n Thi̭ Thwỉ Vân… Ni tê̒w la̒ ta̒n gương mă̭t xwất xắc kóp fâ̒n khắng di̭nh bi̭ thể kuố xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh tính Hwa̒ Bi̒nh tlêênh "bán dô̒” xe ta̭p Viḙ̂t Nam. Tiếp pước ta̒n eenh, ta̒n chi̭, Dinh thi̭ Záng Hương (ắnh) tang tơ̒ng pước biết tiếp paw báng wa̒ng thă̒nh tích kuố bô̭ môn xe ta̭p.

Hương té tha pơ̭i ká lêênh ớ hwiḙ̂n Tân La̭c, thăi duô tlé té năm 2005 ản twiển cho̭n pớ záw Viḙ̂t za̭ tliê̒n thôổng Kúp Báw Hwa̒ Bi̒nh bớ hôô̭ng lâ̒n thử XXVIII, năm 2019, chí mắt têểnh xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh pớ năm di̭. Chăng lô khăw, ngăl tloong lâ̒n dâ̒w tiên tlănh ta̒i ta̭i zái Bô di̭ch xe ta̭p dươ̒ng tlươ̒ng pơ̭i diḙ̂ hi̒nh tlé kuốc za lâ̒n thử 26, năm 2020, Dinh Thi̭ Zảng Hương kôô̒ng pơ̭i bô̭ tôi ta̒i năng Tlâ̒n Thi̭ Thwỉ Vân, Kwắch Thi̭ Fương Thănh ză̒nh ản 1 HTW, 1 HTP dôô̒ng dô̭i. Ză̒nh ản HTW pớ khả khởm, mé Hương ka̭ no̒ i tư̭ nhú "thẳng chăng kiêw, ba̭i chăng nán”, chăng dưởi khổ, chăng dưởi khỏ, miḙ̂t ma̒i tâ̭p lwiḙ̂n mô̭i ngă̒i zư̭ bư̭ng pơ̭i nơng kaw thă̒nh tích kả nhân, kúng kổ tinh thâ̒n bư̭ng ba̒ng… Mởi ni, kác VDB xe ta̭p Hwa̒ Bi̒nh tham za zái Bô di̭ch xe ta̭p dươ̒ng tlươ̒ng pơ̭i diḙ̂ hi̒nh tlé kuốc za lâ̒n thử 27, năm 2022. Tloong di̭, Dinh Thi̭ Zảng Hương ză̒nh ản 1 HTW nô̭i zung băng dôô̒ng Olympic dôô̒ng dô̭i nư̭ lưở thuối 17-18 thuối; 1 HTP nô̭i zung băng dôô̒ng tiếp khức nư̭ lưở thuối 17-18 thuối kôô̒ng 1 HTD nô̭i zung băng dôô̒ng Olympic kả nhân nư̭ lưở thuối 17-18 thuối.

Thew nhâ̭n xét kuố HLB Ngwiḙ̂n Văn Kươ̒ng, tlươ̒ng Năng khiểw, Hwẩn lwiḙ̂n pơ̭i Thi dẩw TZTT, Dinh Thi̭ Zảng Hương la̒ thăi duô tlé, tliến boo̭ng, chăm chí tâ̭p lwiḙ̂n, tinh thâ̒n thi dẩw hết mêê̒nh, mắt bâ̭n zṷng tốt kác ba̒i hoo̭c paw tloong thi dẩw, tiển bô̭ nhănh cho dêênh tloong môô̭ch xổ zái thi dẩw khânh ni, ủn tê̒w thi dẩw khả thă̒nh kôông pơ̭i ză̒nh ản tư̒ thă̒nh tích nối bâ̭t.

 


Bu̒i Thi̭ Thwi̒ Linh - Tẩm gương lảng wê̒l xư̭ nô̭ lư̭c

Tlước ka̭ gẳn bỏ pơ̭i môn bo̭ Boxing, Bu̒i Thi̭ Thwi̒ Linh (ắnh) la̒ ha̭t nhân tiêw biếw kuố foong tla̒w TZTT xa̭ Thôổng Nhất (La̭c Thwí). Ză̒nh ản thă̒nh tích ẩn tươ̭ng ta̭i zái Viḙ̂t za̭ kuố xa̭, hwiḙ̂n mé măl mẳn chuô kươ̒i pơ̭i Linh tloong khi ủn tham za zái Viḙ̂t za̭ tliê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh bớ hôô̭ng lâ̒n thử XXVIII, năm 2019. Thi dẩw chuô thâ̭t xư̭ thă̒nh kôông mé ni tả la̒ pước ngwă̭t ká dổi pơ̭i VDB té năm 2005, ka̭ ta̒ lo̭t paw "tâ̒m ngẳm” kuố HLB môn Boxing Khwất Văn Twẩn. Pớ mo̭l la̒ kô hoo̭c tlo̒ nhó ka̭ no̒ i ản khôổng tloong woo̒ng thăi iêw thương, chăm xoóc kuố pổ mḙ̂, zấp ni̒ Linh fái thích ngi pơ̭i kuô̭c khôổng xa nha̒ tư̭ lâ̭p, kỏ ka̭ la̒ cho ủn nán tlỉ. Gẳn pỏ pơ̭i môn Boxing i ta̒ ản 3 năm, kwa̭ng thơ̒i zan chuô za̒i mé i tú tí Linh kám nhâ̭n ản ta̭ng khả thế thaw chwiên ngiḙ̂p chăng tlái hwa hôô̒ng, mo̒ la̒ hă̒nh tli̒nh khố lwiḙ̂n zan nan. Khả khăw tẩm hwi tlương kwỉ zả la̒ ta̒n ngă̒i khảng tố dác khốt tlêênh xa̒n tâ̭p. Za di̒nh, thâ̒i kô, dôô̒ng dô̭i la̒ miểng zươ̭ bư̭ng chắc i ta̒ dôô̒ng hă̒nh kôô̒ng pơ̭i Linh bươ̭t kwa kác khỏ khăn, thứ thắch, Nhơ̒ bán li̭nh, ỉ tlỉ, niê̒m dam mê, Linh i ta̒ hăng khăi tâ̭p lwiḙ̂n pơ̭i gă̭t hải ản tư̒ tlải ngoo̭ch, toỏng kóp khức tlé cho thă̒nh kôông kuố thế thaw thă̒nh tích kaw hwa̒ Bi̒nh. Ză̒nh ản 1 hwi tlương dôô̒ng ngăl lâ̒n dâ̒w tiên "pơi” tha biến ká, di̭ la̒ tlănh ta̒i ta̭i zái bô di̭ch Boxing tlé twa̒n kuố năm 2020. Zoong tloong mêê̒nh hwa̒i pa̭w pơ̭i chăng tlâ̒ng kwiết tâm kwăi tlớ la̭i pơ̭i muô̒ zái 2022, Bu̒i Thi̭ Thwi̒ Linh cha̭m thăi paw tẩm HTW ớ nô̭i zung nư̭, lưở thuối 17-18 thuối, ha̭ng kân 65-70kg. Zảw tliḙ̂n pơ̭i Linh, tôi nhâ̭n tha khu thắm tloong tlải tim ủn la̒ khát boo̭ng ản khắng di̭nh mêê̒nh, ản kẩng hiển cho kwêl hương.

 


KÁC TIN KHÁC


Kác ta̒i năng thế thaw tew vinh kwang vê̒l cho Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Năm 2022 Hwa̒ Bi̒nh dăăng kai tố chức tư̒ xư̭ kiḙ̂n thế thaw lởn kuố tính, twa̒n kuốc va̒ khu vư̭c.

Liên dwa̒n boỏng tả tính tliến khai nhiḙ̂m bṷ năm 2023

(HBDT) - Ngă̒i 22/3, Ban Chấp hă̒nh Liên dwa̒n boỏng tả (LDBT) tính khwả I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027 tố tlức ho̭p tliến khai nhiḙ̂m bṷ kôông tác năm 2023, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Chú ti̭ch Liên dwa̒n chú tli̒ kuô̭c ho̭p.