(HBDT) - Zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh dà bước baw thuối XXVII – chă̭ng khả za̒i kỏ thế khắng di̭nh khức bê̒n, khức hấp zâ̭n kuố zái thế thaw ni̒. Dớ chấn bi̭ cho muô̒ zái mởi, năm 2018, kác tha̒nh viên Ban chí da̭w, Ban tố chức va̒ kác ngă̒nh liên kwan da̒ tích kư̭c baw kuô̭c dớ tố chức zái thâ̭t ba̒i bán, tlang tloo̭ng. Tiếp tṷc nơng kaw kwi mô, chất lươ̭ng, kóp fâ̒n thi̒m kiểm nhân tổ mởi cho thế thaw tính nha̒, fát chiến foong tla̒w re̒n liḙ̂n thân thế tloong kôô̭ng dôô̒ng, xa̭ hô̭i.Kác VDV nô̭i zung nam chỉnh, nam tlé tham za zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXV

Dôô̒ng chỉ Dinh Văn Ốn, Tôống Biên tâ̭p Bảw Hwa̒ Bi̒nh, Tlướng Ban chí da̭w zái cho mắt: Chỉnh thcs ản fát dôô̭ng, chiến khai bớ năm 1992, dêểnh ka̭ ni̒ Zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlớ thee̒nh zái thế thaw ha̒ng năm, ngă̒i ka̭ng thu hút d kản bô̭, nhân zân kác zân tô̭c tloong va̒ wa̒i tính tham za. Năm 2018 tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 12-CTr/TU kuố Tính wí wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 08-NQ/TW ngă̒i 1/12/2011 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng, ta̭w bước chiến meḙnh wê̒l TD-TT dêểnh năm 2020. Hướng ửng kuo̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vi̭ da̭i” zai dwa̭n 2012 – 2020, ản xư̭ dôô̒ng ỉ kuố Tính wí, HĐND, UBND, Bảw Hwa̒ Bi̒nh fổi hơ̭p ku̒ng Xớ VH-TT&DL, Xớ GD&ĐT, Tính Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh tố chức zái Zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVII kỏ nhê̒w nét mởi, hấp zâ̭n mởi.

Dôô̒ng chỉ Lưw Hwi Linh Fỏ Zảm dốc Xớ VH-TT&DL, Tlướng Ban tốc chức (BTC) zái cho mắt: Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết liên ti̭ch xổ 1369/NQLT ngă̒i 8/10/2018 zươ̭ 4 ngă̒nh, Xớ VH-TT&DL – kơ kwan thươ̒ng chư̭c kuố BTC da̒ chiến khai kác nô̭i zung nhơ fátôj foong tla̒w, chí da̭w kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tố chức kác zái diḙ̂ fương dớ tiến cho̭n VDV tha̒nh tích kaw tham za zái kuố tính. Hướng ửng foong tla̒w 100% hwiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ fát dôô̭ng foong tla̒w re̒n liḙ̂n môn viḙ̂t za̭. Nhê̒w hwiḙ̂, tha̒nh fổ da̒ tố chức zái kấp kơ xớ dớ tiến cho̭n, tâ̭p hwẩn tham zư̭ zái. Kôông tác chấn bi̭ nhơ dươ̒ng chă̭l kác kư̭ li, fương ản dám báw an ninh, chang chỉ, tiên chiê̒n tlước va̒ khâw zái.v.v.. dê̒w ản chiến khai dủng tiển dô̭.

Zái năm năi kỏ môô̭ch xổ diếm mởi, tlước ni chă̭l ớ dươ̒ng Châ̒n Hư̒ng Da̭w thươ̒ng gâi tha ắch tắc zaw thôông, dơ̭t năi chiến la̭i chă̭l kweenh Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ diếm lỉ tướng, khôông zan rôô̭ng, dḙp, fu̒ hơ̭p kác hwa̭t dôô̭ng wa̒i tlơ̒i, dươ̒ng chă̭l thwâ̭n lơ̭i, mo̭l ngỏ tha hô̒ cho̭n dươ̭c.

Xổ lươ̭ng VDV zái năm năi chắc chẳn xḙ dôông hơn kác năm tlước. Tloong fâ̒n khai ma̭c xḙ kỏ nhửng tiết mṷc văn ngḙ̂ hấp zâ̭n zo kác ngḙ̂ xi̭, ziḙ̂n viên kuố văn kôông tính biếw ziḙ̂n. Kôông tác tố chức ản kác ngă̒nh, kác kấp dă̭c biḙ̂t kwan tâm, xư̭ hổ chơ̭ nhiḙ̂t ti̒nh kuố kác nha̒ ta̒i chơ̭, xư̭ tiên chiê̒n rôô̭ng ra̭i... chắc xḙ kóp fâ̒n ta̭w rêênh xư̭ thee̒nh kôông kuố Zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm năi.

Kỏ thế khắng di̭nh, tloong kác hwa̭t dôô̭ng thế thaw foong tla̒w kuố tính, zái Viḙ̂t za̭ la̒ mô̭t tloong nhửng zía ản zwi chi̒ lô năm va̒ la̒ môô̭ch tloong nhửng môn thế thaw kỏ khức hút riêng. Thôông kwa wiḙ̂c tố chức zái nhă̒m fát dôô̭ng, thúc dấi foong tla̒w liḙ̂n tâ̭p kác môn thế thaw nỏi chung, môn viḙ̂t za̭ tloong tính nỏi riêng. Kwa zái dớ tiến cho̭n VDV kỏ thă̒nh tích xwất xắc tâ̭p hwẩn, thi dẩw khu vư̭c va̒ to̒n kuốc nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vi̭ da̭i” ớ kác diḙ̂ fương tloong tính.


                                                                          P.V

KÁC TIN KHÁC


130 vâ̭n dôô̭ng viên tham zư̭ Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI

(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.

Khức khôổng foong tla̒w “To̒n zân xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả” ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Nhưngx năm kwa, foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” ản hwiḙ̂n La̭c Xơn chiến khai khu, rôô̭ng, zúp khơi zâ̭l khức meḙnh kuố khổi da̭i do̒n kết to̒n zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương.

Rẩw ẩn xe da̭p Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kết thúc zái xe da̭p dươ̒ng za̒i tlé to̒n kuốc va̒ xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc năm 2018, do̒n Hwa̒ Bi̒nh da̒ za̒nh ản 4 hwi chương wa̒ng, 6 hwi chương ba̭c, 3 hwi chương dô̒ng, la̒ dơn vi̭ dửng thử 2 wê̒l tôống xắp hwi chương nô̭i zung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc, chí dửng khâw dô̭i An Zang wê̒l xổ lươ̭ng hwi chương.

Tlêênh 200 vâ̭n dôô̭ng viên tham za zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 19-21/7, Xớ VH,TT&DL da̒ tố chức thee̒nh kông zái zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018

Khânh 300 vâ̭n dôô̭ng viên tham za zái kâ̒w lôông – boỏng ba̒n kông nhân viên chức law dôô̭ng(KNVCLD) wiḙ̂n Ki̒ Xơn năm 2018

(WBDT) - Ngă̒i 13-15/3 wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức tha̒nh kôông zái Kâ̒w lôông – Boỏng ba̒n KNVCLD wiḙ̂n Ki̒ Xơn năm 2018

Kỏ tlêênh 42.500 ngươ̒i tâ̭p Thế zṷc thế thaw thươ̒ng xwiên

(WBDT) – Foong tla̒w to̒n zân re̒n liḙ̂n thế thaw thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn ngă̒i ka̭ng dấi mḙnh. Kác kơ kwan, dơn vi̭, kác xa̭, thi̭ chẩn tố chức, fát dôô̭ng nhê̒w wa̭t dôô̭ng thế zṷc thế thaw (TZTT) nhơ ngă̒l chă̭l Olympic vi̒ khức khwé to̒n zân, tăng kươ̒ng zaw lưw TZTT tloong va̒ wa̒i wiḙ̂n.