(HBDT) – Wiḙ̂c xâi zư̭ng kác chuô̭i liên kết dêểnh tiêw thṷ nôông xán (TTNX) ản ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kwan tâm dấi meḙnh. Dă̭c biḙ̂t tloong thơ̒i diếm ziển biển zi̭ch Covid-19 ziển biển fức ta̭p, wiḙ̂c TTNX kă̭p nhê̒w khỏ khăn, mô hi̒nh liên kết xán xwất thew chuô̭i zả tli̭ bê̒n vưưng zúp za tăng chất lươ̭ng, zả tli̭ xán fấm nôông ngiḙ̂p, kóp fâ̒n tiêw thṷ xán fấm zả ká ốn di̭nh cho nôông zân.


 

Xán fấm che̒ Khôông Bôi Thăng Loong (La̭c Thwí) ản xwất khấw la̭i thi̭ tlươ̒ng Da̒i Lwan, Nhâ̭t Bán, Ha̒n Kwuốc và môô̭ch xổ nước EU .

Wê̒l xa̭ Thu Foong (Kaw Foong), dâ̒n tôi thăm mô hi̒nh tlôông kam VietGAP kuố za di̒nh eenh Dô̭ Anh Twẩn ớ fổ Kun. Eenh Twẩn chiê xé: Bớ năm 2018 za di̒nh tôi tham za chuô̭i liên kết xán xwất va̒ tiêw thṷ kuố HTX 3T nôông xán Kaw Foong (3T Farm) tlôông thew tiêw chấn VietGAP hư̭w kơ. Nhơ̒ ản tâ̭p hwẩn, áp zuṷng ngiêm ngă̭t kwi chi̒nh ki̭ thwâ̭t cho rêênh chất lươ̭ng xán fấm dám báw, ản baw tiêw dâ̒w tha.

Khi tham za liên kết tloong xán xwất, TTNX, kác diḙ̂ fương chủ tloo̭ng xâi zưư̭ng hḙ̂ thôổng ha̭ thơơ̒ng, tâ̭p hwẩn ki̭ thwâ̭t cho nôông zân, hổ chơ̭ vổn cho nôông zân, HTX, tố hơ̭p tác. Wiḙ̂c ta̭w kơ chể thôông, thwảng nhă̒m thu hút kác zwănh ngiḙ̂p dâ̒w tư, xâi zưư̭ng xướng xán xwất, chê rbiển kwi mô nhă̒m nơơng kaw zả tli̭ nôông xán. Nhơ̒ thể, nhê̒w chuô̭i liên kết fát hwi ản hiḙ̂w kwá, ó chí zoong la̭i thu nhâ̭p ốn di̭nh, nơơng kaw dơ̒i khôổng nhân zân, ma̒ ko̒n zúp nôông xán kuố tính dưửng vưưng tlêênh thi̭ tlươ̒ng. Ka̭ ni̒ to̒n tính to̒n tính da̒ hi̒nh thă̒nh va̒ fát chiến 100 chuô̭i kung ửng nôông xná thư̭c fấm an twa̒n thâw, tlải, che̒, thi̭t, kả... Tloong rỉ nhê̒w kơ xớ, zwănh ngiḙ̂p da̒ liên kết dươ xán fấm baw hḙ̂ thôổng kác xiêw thi̭ lởn nhơ: Big C, Co.op mart... Nối bâ̭t nhất la̒ xán fấm kam Kaw Foong, chuổi Viba da̒ ản dươ lêênh fṷc vṷ tloong kác chiển băl kuố haa̭ng haa̒ng khôông Vietnam Airline.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Hư̭w Ta̒i, Chi Kṷc tlướng Chi kṷc Kwán lỉ chất lươ̭ng nôông, lâm xán, thwí xán cho mắt: Dấi meḙnh liên kết tloong xán sxwất nôông ngiḙ̂p, ta̭w tha xư̭ khác biḙ̂t kuố nôông xán an twa̒n mân kác xán fấm thôông thươnggf, kóp fâ̒n nơơng kaw ỉ thức, vai tlo̒, chắch nhiḙ̂m kuố kác dơn vi̭, hô̭ xán xwất, kinh zwănh.


 

 


KÁC TIN KHÁC


Chiến voo̭ng xwất khấw miể

(HBDT) - Nổl tiếp nhưửng chiển miể da̒ xwất khấw thee̒nh kôông xang thi̭ tlươ̒ng Nhâ̭t Bán tloomg năm 2019. Mă̭c zu̒ zi̭ch Covid-19 ziển biển fức ta̭p, dâ̒w khảng 11 vươ̒ kwa chiển miể thươi ản bớ Hwa̒ Bi̒nh ản xwất khấw la̭i Dức tôống khổi lươ̭ng 10 tẩn. Ni la̒ tỉn hiḙ̂w daảng mơơ̒ng, la̒ kơ hô̭i vớ tha hưởng fát chiến cho kâl miể Hwa̒ Bi̒nh tloong thơ̒i zan dêểnh

Thuổng fổ chơ̭ fiên: Kết nổl muôn nơi - baảnh ha̒ng khắp chổn

(HBDT) - Khởm ngă̒i 28/11, ta̭i 81 Ngwiḙ̂n Thải hoo̭c, Liên minh HTX tính Hwa̒ Bii̒nh fổi hơ̭p kôô̒ng Kôông ti chiê̒n thôông ABHUD, Kôông ti̭ xư̭ kiḙ̂n Ngoo̭c Tuu̒ng event, Kôông ti cha̒ KIC Viḙ̂t Nam và Da̒i chwiê̒n hi̒nh Ha̒ Nô̭i tố chức chương chi̒nh "Thuổng fổ chơ̭ fiên: Kết nổl muôn nơi - baảnh ha̒ng khắp chổn". Tham za fiên chợ gồm 15 HTX thă̒nh viên kuố Liên minh HTX tính. Chương chi̒nh zư̭ kiển ziện tha tloong 6 ngă̒i bớ 28/11 - 3/12 năm 2021

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Dấi meḙnh Chương chi̒nh OCOP nhă̒m nơơng kaw zả tli̭ nôông xán

(HBDT) - Tlước nhửng zả tli̭, lơ̭i ích Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) zoong la̭i, thơ̒i zan kwa, kác diḙ̂ fương tleenh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c fẩn dẩw xâi zưư̭ng xán fấm da̭t chấn OCOP. Dêểnh chi̒ ni̒ kỏ 5 hwiḙ̂n da̭t chấn OCOP va̒ môô̭ch xổ xán fấm daang tlêênh hă̒nh chi̒nh cha̭m dích

Thúc dấi hơ̭p tác dâ̒w tư nước wa̒i

(HBDT) - Hơn 2 năm kwa, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ -NQ/TW, ngă̒i 20/8/2019 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l di̭nh hưởng hwa̒n thiḙ̂n thế chể ,chỉnh xắch, nơơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá hơ̭p tác dâ̒w tư nước wa̒i dêểnh năm 2030, tính da̒ xâi zưư̭ng kể hwă̭ch chiến khai kṷ thế, chủ tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác ngwa̭i zaw kinh tể, nhă̒m thúc dấi thu hút dâ̒w tư nước wa̒i, ta̭w dôô̭ng lư̭c fát chiến.

Thi̒m kiểm vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Dâ̒w khaảng 11 ni̒, tin bui lởn dêểnh kôô̒ng ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kuố tính, khi lâ̒n dâ̒w tiên Hwa̒ Bi̒nh xwất khấw ản 10 tẩn miể thươi xaang Dức, môô̭ch thi̭ tlươ̒ng khỏ tỉnh kuố châw Âw, do̒i hói tiêw chấn, chất lươ̭ng xán fấm rất cao, kwi chi̒nh kiếm di̭nh ngiêm ngă̭t, khắt khe.