(HBDT) – Chi Kṷc tlướng Chi kṷc Kwán lỉ chất lươ̭ng nôông, lâm xán va̒ thwí xán – Xớ NN&PTNT da̒ kấp zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zṷng nhản hiḙ̂w "Kả Sông Da̒ - Hwa̒ Bi̒nh” cho 3 kơ xớ ruôi tlôô̒ng thwí xán; zẩi chửng nhâ̭n kơ xớ dú diê̒w kiḙ̂n an twa̒n thư̭c fấm cho 8 kơ xớ; xác nhâ̭n kiển thức wê̒l ATTF cho 39 ngươ̒i.

Kôông tác kiếm tla chất lươ̭ng va̒ dám báw ATTF thươ̒ng xwiên ản chủ tloo̭ng. Tiếp tṷc chiến khi thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến xán xwất nôông xán ha̒ng hwả chú lư̭c thew chuô̭i zả tli̭ dám báw an twa̒n thư̭c fấm tloong năm 2019, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính khwáng 35 zwanh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭, tố hơ̭p tác, tlang tla̭i hô̭ za di̒nh dâ̒w tư thâm kanh ruôi kả kwi mô khả lởn, chiểm tí lḙ̂ 55% xổ lôô̒ng ruôi va̒ 67% xán lươ̭ng thwí án kung ửng tha thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i tính. Da̒ kỏ môô̭ch xổ zwanh ngiḙ̂p kỉ kết vởi kác hô̭ ruôi kả lôô̒ng hơ̭p kwi chẩn VietGAP dám ba̒w ATTF, kỉ kết tiêw thṷ xán fấm cho nôông zân, dám báw dâ̒w tha ốn di̭nh

FV


KÁC TIN KHÁC


Kết nổl xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP baw kác diếm zởi thiḙ̂w va̒ baảnh xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019.

(HBDT) - Ngă̒i 1/11, ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh, Vṷ Thi̭ tlươ̒ng tloong nước, Tlung tâm thôông tin kôông ngiḙ̂p va̒ thương ma̭i (Bô̭ Kôông thương), Xớ Kôông thương tính tố chức Hô̭i ngi̭ Kết nổl xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP baw kác diếm zởi thiḙ̂w va̒ baảnh xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019.

Nơng kaw chất lươ̭ng môi tlươ̒ng tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

Vẩn dê̒ ô nhiḙ̂m rác thái xinh hwa̭t va̒ rác thái chăn ruôi ta̭i vu̒ng nôông thôn dang la̒ thắch thức ớ nhê̒w diḙ̂ fương, tloong ri kỏ thú dô Ha̒ Nô̭i. Kác zái fáp nhă̒m xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) thân thiên môi tlươ̒ng nhơ: thu gom rác thái, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, xứ zṷng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t dủng kắch... da̒ ản tha̒nh fổ áp zṷng. Twi nhiên kác diḙ̂ fương chươ hwa̒n tha̒nh tiêw chỉ wê̒l môi tlươ̒ng thi̒ vấn ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn.