KÁC TIN KHÁC


Do̒n kôông tác tính ha thăm va̒ chúc Thết kố chiê̒n Bunpimăi ta̭i tính Huố-Făn, nước CHĐCN La̒o.

(WBDT) – Bướ ngă̒i 12 dêểnh ngă̒i 14/4, Do̒n kôông tác kuố tính ha zo dôô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒ng Do̒n ĐBQH tính la̒ tlướng do̒n da̒ dểnh thăm va̒ chúc Thết kố chiê̒n Bunpimăi ta̭i tính Huố-Făn, nước CHĐCN La̒o. Dỏn tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c vởi Do̒n kôông tác kuố tính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ tloong Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí Huố Făn zo dôô̒ng chỉ Khăm Von Bun Tha̭ Vông, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính chú chi̒. Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, lảnh da̭w hal tính tlaw dối xơ lươ̭c wơ̒l ti̒nh hi̒nh fát chính kinh tể – xa̭ hô̭i kuố hal bên