(HBDT) – Dỏ la̒ chí da̭w kuố dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí ta̭i kuô̭c ho̭p chư̭c tiển to̒n tính ản tố chức baw khuô̭ng ngă̒i 8/4, nhă̒m dr zả ti̒nh hi̒nh chiến khi foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 va̒ kắch li xa̭ hô̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính bớ ngă̒i 4/4 va̒ tháw lwâ̭n wê̒l kác nhiḙ̂m vṷ foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh tloong thơ̒i zan dêểnh.


dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ kuô̭c ho̭p

Zư̭ ho̭p ta̭i diếm ka̒ww Văn foo̒ng Tính wí kỏ kác dôô̒ng chỉ tloong Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Thươ̒ng chư̭c HDNZ tính, Ban kản xư̭ Dáng UBNZ tính, da̭i ziḙ̂n Wí ban MTLTKW tính, Ban Twiên zảw Tính wí, Thú tlướng kác kơ kwan Kôông an, Kwân xư̭ va̒ Xớ I tể

Ta̭i kuô̭c ho̭p, khâw khi iểng Ban kản xư̭ Dáng UBNZ tính bảw kảw ti̒nh hi̒nh chiến khai kôông tác foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19 va̒ kắch li tlêênh diḙ̂ ba̒n tính bớ ngă̒i ¼ dêểnh hết ngă̒i 7/4 tloong rỉ nêw ro̭: Ka̭ ni̒ to̒n tính dang thư̭c hiḙ̂n kắch li xa̭ hô̭i, kác xớ, ban, ngă̒nh, MTLTKW va̒ kác dwa̒n thế, diḙ̂ fương tloongtính da̒ kwiết liḙ̂t thư̭c hiḙ̂n va̒ áp zṷng nhê̒w zái fáp dớ tố chức kắch li tốt va̒ dám báw kác hwa̭t dôô̭ng thươ̒ng xwiên. Ngỏ chung, ti̒nh hi̒nh ANCT-CTATXH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ản dám báw... Kwa kiếm tla nẳm ti̒nh hi̒nh thư̭c tể, dêểnh ngă̒i 7/4 ti̒h hi̒nh thi̭ tlươ̒ng ha̒ng hwả tlêênh diḙ̂ ba̒n tính tương dổi ốn di̭nh. Kôông tác foo̒ng chổng zi̭ch ản chiến khai kwiết liḙ̂t kơ bán kiếm xwát tốt zi̭ch bêḙ̂nh. Tỉnh dêểnh ngă̒i 7/4 chươ gi nhâ̭n tlươ̒ng hơ̭p no̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính vắc Covid-19. Ka̭ ni̒ kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch dang ản chiến khai kấp dô̭ 3.

Ti̭a kuô̭c ho̭p, da̭i ziḙ̂n kác hwiḙ̂n Lương Xơn, La̭c Xơn, La̭c Thwí, TF Hwa̒ Bi̒nh, da̭i ziḙ̂n lư̭c lươ̭ng Kôông an, Bô̭ dô̭i da̒ fát biếw la̒ ro̭ thêm ti̒nh hi̒nh chiến khai kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh, tloong thơ̒i zan dêểnh.

Fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí nhẩn meḙnh: Ti̒nh hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ha ớ thơ̒i diếm ka̭ ni̒ ản kiếm xwát tốt. Twi nhiên ti̒nh hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh kuố thể zởi, tloong nước va̒ ngăi diḙ̂ ba̒n záp rănh tính ha la̒ Ha̒ Nô̭i, Ha̒ Nam... dang hết khức fức ta̭p, zo vâ̭i ó ản chú kwan, lơ la̒. Tloong thơ̒i zan dêểnh kâ̒n tăng kươ̒ng hơn nươ̭ xư̭ lẳnh da̭w , chí da̭w kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n, hwi dôô̭ng ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ ku̒ng baw kuô̭c dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh. Kác kơ kwan thôông tẩn, bảw chỉ tích kư̭c dươ hi̒nh ánh kản bô̭, dáng viên va̒ nhân zân ó chấp hă̒nh kwi di̭nh wê̒l kắch li xa̭ hô̭i lêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng, kâ̒n thiết kới kác kơ kwan, dơn vi̭, khu zân kư dớ xứ lỉ. Mă̭t khác fái tâ̭p chung zwi chi̒ tốt wiḙ̂c fát chiến KT-XH. Kác Xớ, ngă̒nh liên kwan va̒ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tâ̭p chung chấn bi̭ kuô̭c ho̭p khắp dêểnh nhă̒m ba̒n khu wê̒l kác zái fáp an xinh xa̭ hô̭i, ửng fỏ da̭i zi̭ch Covid-19. Ngăi khâw kuo̭c ho̭p ni̒, fát dôô̭ng ngăi dơ̭t kwiên kóp úng hô̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính.

Thwỉ Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi tú tể, dủng kwi chi̒nh chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi

(HBDT) – btv Hwiḙ̂n wí La̭c Thwí tâ̭p chung chí da̭w da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp báw dám tiển dô̭, chất lươ̭ng, ra̒ xwát ki̭, dủng kwi chi̒nh tloong kôông tác nhân xư̭, lươ̭ chon baw kấp wí khwả mởi nhửng dôô̒ng chỉ dú dức, dú ta̒i, wi tỉn, kỏ khá năng kwi tṷ, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ, hưởng dêểnh mṷc tiêw ta̭w bước dô̭t fả tloong lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm tloong nhiḙ̂m ki̒ mởi.