KÁC TIN KHÁC


Xơ kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết T.Ư 4 khwả XII

Ngă̒i 4/6, BTV Tính wí tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển to̒n tính xơ kết thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 04, ngă̒i 30/10/2016 kuố BCH T.Ư khwả XII wê̒l tăng kươ̒ng xâi zư̭ng, chính dổn Dáng; ngăn chă̭n, dấi lu̒i xư̭ xwi thwải wê̒l tư tướng chỉnh tli̭, da̭w dức, lổi khôổng, nhửng biếw hiḙ̂n "tư̭ ziển biển"” ""tư̭ chwiến hwả"” tloong nô̭i bô̭. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính kuu̒ng kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí.

UBNZ tính tố chức ho̭p thươ̒ng ki̒

UBNZ tính tố chức ki̒ ho̭p thươ̒ng ki̒, cho ỉ kiển baw kác zư̭ tháw bảw kảw, tơ̒ chi̒nh kwan tloo̭ng wê̒l fát chiến KT-XH kuố tính. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch ƯN tính chú chi̒ kuô̭c ho̭p