KÁC TIN KHÁC


Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh fát dôô̭ng va̒ tha kwân Thết tlôông kâl xwân Kănh Tỉ

(HBDT) – Khởm 30/1 (tức môô̒ng 6 Thết), UBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng va̒ tha kwân "Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở Bác Hô̒” xwân Kănh Tỉ 2020. Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính; lẳnh da̭w Thă̒nh wí, HDNZ, UBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ku̒ng ha̒ng tlăm kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng, hoo̭c xinh thuô̭c kác khổi: kơ kwan tính, lư̭c lươ̭ng vṷ chang, kơ kwan TF Hwa̒ Bi̒nh, zwănh ngiḙ̂p, khổi fươ̒ng, xa̭ va̒ tlươ̒ng hoo̭c.

Xác di̭nh kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch Corona la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, kấp bắch

(HBDT) – Ngzi̒ 29/1, dôô̒ng chỉ Châ̒n Kwuốc Vươ̭ng, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Thươ̒ng chư̭c Ban Bỉ thư da̒ kỉ Kôông văn xổ 79/CV/TW kới: Kác tính wí, thă̒nh wí; kác ban dáng, ban kản xư̭ dáng, dáng dwa̒n, dáng wí tlư̭c thuô̭c Tlung ương; kác dáng wi̭ dơn vi̭ xư̭ ngiḙ̂p Tlung ương wê̒l wiḙ̂c foo̒ng, chôổng zi̭ch, bêḙ̂nh viêm dương hô hấp kấp zo virus corona gâi tha.