Kác da̭i biếw kách băng băng khảnh tha̒nh ảng khả zaw thông nông thôn ớ xỏm Piê̒ng Fung, xa̭ Na̒ Fo̒n

Do̭n ảng khả zaw thông nông thôn ản khới kôông xâi zư̭ng bớ dâ̒w khảng 9-2017 ta̭i xỏm Piê̒ng Fung, xa̭ Na̒ Fo̒n, dêểnh chi̒ ni̒ kông chi̒nh da̒ hwa̒n tha̒nh dám báw kác tiêw chwấn kỉ thwâ̭t mân chất lươ̭ng. Ảng khả kỏ chiê̒w za̒i 320 m, rôô̭ng 3 m, tôống kinh fỉ thư̭c hiḙ̂n tlêênh 610 tliḙ̂w dôô̒ng. Tloong dỏ kinh fỉ Nha̒ nước hổ chơ̭ 100 tliḙ̂w, kản bô̭, hô̭i viên, fṷ nư̭ tloong to̒n wiḙ̂n hổ chơ̭ tlêênh 65 tliḙ̂w dôô̒ng mân muô vâ̭t tư kỏ zả tli̭ kwi dối khânh 250 tliḙ̂w dô̒ng, ko̒n la̭i zo kản bô̭, nhân zân xỏm Piê̒ng Fung doỏng kóp thiê̒n mă̭t, ngă̒i kôông, vâ̭t liḙ̂w, hiển dất dớ hwa̒n tha̒nh kôông chi̒nh. Ni la̒ kôông chi̒nh thi duô dă̭c biḙ̂t kuố Hô̭i LHPN wiḙ̂n Mai Châw dớ cha̒w mơ̒ng Da̭i hô̭i fṷ nư̭ kác kấp tiển tởi Da̭i hô̭i da̭i biếw fṷ nư̭ to̒n kuốc lâ̒n thử 12 va̒ thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w "Fṷ nư̭ tính Wa̒ Bi̒nh chung khức xâi zư̭ng nông thôn mởi” gẳn mân kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng nông thôn mởi, do thi̭ văn minh”


 Mô̭c tiết mṷc văn ngḙ̂ ta̭i buối zaw lưw zo Hô̭i LHPN wiḙ̂n Mai Châw tố chức.

Kôông chi̒nh hwa̒n tha̒nh da̒ kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng cho kản bô̭, hô̭i viên, fṷ nư̭ mân nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n, dôô̒ng thơ̒i hổ chơ̭ thiết thư̭c cho xa̭ hwa̒n tha̒nh kác tiêw chỉ xâi zư̭ng NTM ớ diḙ̂ fương

Tlước rỉ Hô̭i LHPN wiḙ̂n tố chức mân BCĐ 800 wiḙ̂n mân UBND xa̭ Na̒ Fo̒n da̒ tố chức zaw lưw tiên chiên wơ̒l CVĐ "xâi zư̭ng za di̒nh 5 khôông, 3 xa̭ch” mân foong tla̒w Fṷ nư̭ Mai Châw chung khức xâi zư̭ng Nông thôn mởi ớ xỏm Piê̒ng Fung, xa̭ Na̒ Fo̒n. Ta̭i buối zaw lưw chi hô̭i fṷ nư̭ kác xa̭ Chiê̒ng Châw, Na̒ Fo̒n, To̒ng Dâ̭w, Na̒ Me̒w mân Thi̭ chẩn da̒ biếw ziḙ̂n 12 tiết mṷc ka, muổ kỏ nô̭i zung ka ngơ̭i ti̒nh iêw kwê hương, dất nước, ka ngơ̭i Dáng, Bác Hô̒, nhửng dối mởi tloong xâi zư̭ng NTM thu hút nhê̒w ba̒ kon nhân zân dêểnh ngỏ mân hướng ửng.


KÁC TIN KHÁC


Zư̭ tlo̭n nê̒m tin mân Dáng

(WBDT) – Tlung tâ̒n khảng 2/2018, ôông Bu̒i Kim Thanh, Ngwiên Fỏ Chú ti̭ch UBND tính vô cu̒ng xúc dôô̭ng khi Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính Châ̒n Dăng Ninh tlư̭c tiếp dêểnh tâ̭n nha̒ tlaw tă̭ng Wi hiḙ̂w 55 năm thuối Dáng. Ká mô̭ch dơ̒i di thew Dáng, kôổng hiển cho xư̭ ngiḙ̂p kách ma̭ng, dỏn nhâ̭n Wi hiḙ̂w 55 năm thuối Dáng la̒ zi̭p ông ôn la̭i nhửng chă̭ng dươ̒ng dâ̒i zan khỏ, thách thức, nhửng kwiết tâm dớ luôn zư̭ vưng la̒ Dáng viên dú tư kách, hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ tloong mo̭i hwa̒n kánh, kương vi̭ kôông tác.

Zái boỏng dả thanh niên khổi kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p – ha̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Tloong 3 ngă̒i 16-18/3, ta̭i xân boỏng dả kó nhân ta̭w Hwa – Viḙ̂t (xa̭ Xú ngo̒i), BTV Tha̒nh Dwa̒n tố chức zái boỏng dả thanh niên khổi kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p – ha̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p tha̒nh fổ (TF) Wa̒ Bi̒nh 2018

Dáng bô̭ xa̭ Chung Xơn (Lương Xơn): Nhê̒w kách la̒ mởi, hiḙ̂w kwá thiết tlư̭c tloong hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew Bác Hô̒

(WBDT) – Khâw hơn 1 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh, xa̭ Chung Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ nhê̒w chiến biển tích kư̭c bớ ỉ thức dêểnh ha̒nh dôô̭ng tloong dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên, kwâ̒n chủng nhân zân. Bớ rỉ chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá kôông wiḙ̂c ngă̒i ka̭ng ản nơng lêênh, kóp fấn hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ chung kuố diḙ̂ fương.

Khổi thi duô MTTQ va̒ kác tố chức Chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i kỉ kết zaw ước thi duô năm 2018

(WBDT) – Ngă̒i 9/3, Khổi thi duô MTTQ va̒ kác tố chức Chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết zaw ước thi duô năm 2018. Dôô̒ng chit Hwa̒ng Thanh Mi̭ch, UVTV Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTQ tính, Tlướng khổi thi duô chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w, kản bô̭ fṷ tlách kôông tác thi duô khen thướng kác hô̭i, dwa̒n thế tính.

Do̒n kôông tác nư̭ Da̭i biếw kuốc hô̭i, nư̭ tlướng kác tố chức ngwa̭i zaw, tố chức kuốc tể thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(WBDT) - Ngă̒i 8/3, do̒n kôông tác nư̭ Da̭i biếw kuốc hô̭i, nư̭ tlướng kác tố chức ngwa̭i zaw, tố chức kuốc tể ta̭i Viḙ̂t Nam zo dôô̒ng chỉ To̒ng Thi̭ Fỏng, Wí viên Bô̭ chỉnh tli̭, Fỏ Chú ti̭ch thươ̒ng chư̭c Kuốc hô̭i la̒ tlươ̒ng do̒n da̒ dêểnh thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha. Dỏn tiếp do̒n kôông tác, tính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, UV BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND TÍNH; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; Fỏ tlươ̒ng do̒n ĐBQH tính, da̭i ziḙ̂n mô̭ch xổ xớ, nga̒nh va̒ Hô̭i LHPN tính

Kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭ xwân Mâ̭w Tất năm 2018

(WBDT) – Khuô̭ng 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, HTX năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, Thươ̒ng chư̭c UBND, HĐND, kác xớ, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ, dông nhê̒w zwanh ngiḙ̂p, zwanh nhân tlêênh diḙ̂ ba̒n.