(HBDT) – Ngă̒i 11/9, Ban Chí da̭w (BCD) foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 tính da̒ tố chức lḙ̂ tha kwân tiển dươ 200 kản bô̭ I tể tính ha lêênh dươ̒ng hổ chơ̭ TF Ha̒ Nô̭i chôổng zi̭ch Covid-19. Zư̭ lḙ̂ tha kwân kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Fỏ tlướng Ban CD FCZ Covid-19 tính; Bu̒i Tiển Lư̭c, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTK tính va̒ lẳnh da̭w Kôông an tính, Bô̭ CHKX tính va̒ kác ngă̒nh thă̒nh viên BCD FCZ Covid-19 tính.


Kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w tính, Ban chí da̭w foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19 tính tlaw hổ chơ̭ cho do̒n kôông tác.

Ta̭i lḙ̂ tha kwan, da̭i ziḙ̂n Xớ I tể da̒ kôông bổ Kwiết di̭nh xổ 2224/QĐ-YT, ngă̒i 10/9/2021 va̒ Kiwết di̭nh xổ 2225/QĐ-SYT, ngă̒i 10/9/2021 kuố Zảm dôốc xớ I tể wê̒l wiḙ̂c kứ dwa̒n kôông tác tính Hwa̒ Bi̒nh tham za hổ chơ̭ FCZ Covid-19 ta̭i hwiḙ̂n Fủ Xwiên va̒ Chương Mi̭, TF Ha̒ Nô̭i. Thew rỉ dwa̒n kôông tác xổ 1 ta̭i hwiḙ̂n Fủ Xwiên gô̒m 200 i, bác xi̭ zo Tha̭c xi̭ I khwa Ngwiḙ̂n Ngoo̭c Kươ̒ng, thănh tla viên Xớ I tể la̒ tlướng dwa̒n. Dwa̒n kôông tác thử 2 ta̭i hwiḙ̂n Chương Mi̭ gô̒m 100 i, bác xi̭ zo Bác xi̭ chwiên khwa 1 Fa̭m Ngoo̭c Khănh, Fỏ Zảm dôốc TTIT TF Hwa̒ Bi̒nh la̒ tlướng dwa̒n. Nhiḙ̂m vṷ kuố kác i, bác xi̭ tham za chôổng zi̭ch ta̭i Ha̒ Nô̭i la̒ hổ chơ̭ lể mâ̭w xét ngiḙ̂m va̒ tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 ta̭i kôô̭ng dôô̒ng.

Kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w tính, Ban chí da̭w foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19 tính dôô̭ng viên kác thă̒nh viên dwa̒n kôông tác.

 Fát biếw dôô̭ng viên kác i, bác xi̭ ta̭i lḙ̂ tha kwân, dô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Fỏ tlướng Ban CD FCZ Covid-19 tính kới thiểng kám ơn xâw xắc dêểnh kác i, bác xi̭ tloong tính thơ̒i zan kwa da̒ kôổng hiển hết mêê̒nh cho kôông tác FCZ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng thơ̒i biêw zương tinh thâ̒n xuung kích ti̒nh ngwiḙ̂n kuố kác i, bác xi̭ tloong dwa̒n. Dôô̒ng thơ̒i nhẩn meḙnh: Thú dô Ha̒ Nô̭i tiếp záp kôô̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh, ka̭ ni̒ rất nhê̒w law dôô̭ng Hwa̒ Bi̒nh dang khinh khôổng va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i Ha̒ Nô̭i. Chỉnh vi̒ thể, tham za kôông tác chôổng zi̭ch ta̭i Ha̒ Nô̭i la̒ ti̒nh kám, chắch nhiḙ̂m kuố nhân zân Hwa̒ Bi̒nh hưởng wê̒l thú dô, dôô̒ng thơ̒i i la̒ báw vḙ̂ tính nha̒ tlước la̒n xoỏngCovid-19.


Kác i, bác xi̭ xă̭n xaa̒ng tham za kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 ta̭i TF Ha̒ Nô̭i.

 

Nhân zi̭p ni̒, Kwi̭ FCZ Covid-19 tính da̒ hổ chơ̭ 150 tliḙ̂w dôô̒ng; LĐL tính hổ chơ̭ 50 tliḙ̂w dôô̒ng. Kôông dwa̒n ngă̒nh I tể hổ chơ̭ 10 tliḙ̂w dôô̒ng; Kôông ti TNHH Xơn Ha̒, TF Hwa̒ Bi̒nh hổ chơ̭ 20 tliḙ̂w dôô̒ng; Kôông tí THHH thiḙ̂t bij va̒ kôông ngḙ̂ HBI hổ chơ̭ 20 tliḙ̂w dôô̒ng cho 2 dwa̒n kôông tác.KÁC TIN KHÁC