(HBDT) – Ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2019 ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 24 – 27/7 ta̭i tính ha kỏ tôống xổ 37 diếm thi, 399 foo̒ng thi, tôống 8.993 thỉ xinh dăng kỉ zư̭ thi. Tloong rỉ thỉ xinh THFT la̒ 7.679 diếm thi, thỉ xinh ZZTX la̒ 1.040 thỉ xinh, thỉ xinh tư̭ zo la̒ 274 thỉ xinh. 
Thỉ xinh fẩn khới khâw khi hwa̒n tha̒nh kác bi̒ thi ki̒ thi THFT kwuốc za 2019. 

Kết kwá, tí lḙ̂ tốt ngiḙ̂p năm 2019 to̒n tính la̒ 86,48%. Tloong ri thỉ xinh THFT tốt ngiḙ̂p da̭t 88,40%, thỉ xinh ZZTX da̭t 75,94%, thỉ xinh tư̭ zo da̭t 28,57%. Dảng lưw ỉ, diến tlung bi̒nh chug kác môn thhi năm 2019 tăng xo vởi năm 2018 (năm 2018: 4,37 diếm; năm 2019: 4,71 diếm). Diếm tlung bi̒nh chung kác môn thi: Twản, thiểng Anh, Lỉ, Hwả, Xứ, ZZKZ năm 2019 tăng vởi năm 2018.


ZL

KÁC TIN KHÁC