(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 fân khu Ngo̒i Hwa thuô̭c xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c). Ni la̒ fân khu tluung tâm kuố Ku zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kỏ kác hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch chỉnh, kỏ khôông zan mang tỉnh bưiếw tươ̭ng dă̭c chưng kuố Khu zu li̭chhô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Fân khu kỏ ziḙ̂n tích 1.200 ha ản kwi hwă̭ch xâi zư̭ng kác khu ngí zươ̭ng xinh thải ven hô̒, kheéch xa̭n, nha̒ ha̒ng, kôông viên chwiên dê̒, khu thế thaw zả ngwa̭i, thế thaw chơ̒ dác, tlang tla̭i xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng.


Môô̭ch ngoóc vi̭nh Ngo̒i Hwa, xa̭ Ngo̒i Hwa, hwiḙ̂n Tân La̭c

Dêểnh ka̭ ni̒, khu vư̭c xa̭ Ngo̒i Hwa kỏ 7 nha̒ dâ̒w tư ngiên kửw, kháw xát, thư̭c hiḙ̂n dâ̒w tư tôống ziḙ̂n tích 1.714,215ha. Tloong rỉ UBND tính da̒ kwiết di̭nh chú chương dâ̒w tư cho 3 zư̭ ản, gô̒m: Zư̭ ản Khu ngí zươ̭ng va̒ zu li̭ch xinh thải hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ ziḙ̂n tích xứ zṷng mă̭t dất  304,9 ha, vổn dăng kỉ dâ̒w tư 800 tí dôô̒ng; zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải Ngo̒i Hwa vởi ziḙ̂n tích xứ zṷng dất 304,9 ha, vổn dăng kiỉ dâ̒w tư 474,719 tí dôô̒ng, zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải V’Star- Ngo̒i Hwa kỏ ziḙ̂n tích xứ zṷng dất 183,55ha, vổn dăng kỉ dâ̒w tư 125 tí dôô̒ng. Kỏ 2 zư̭ ản dang lâ̭p hô̒ xơ chú chương dâ̒w tư la̒ zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải hô̒ Gươm – Sông Đa̒ va̒ zư̭ ản khu zu li̭ch xinh thải ngí zươ̭ng Hô̒ Tiên – Ngo̒i Hwa. 2 zư̭ ản dang tloong kwả chi̒nh ngiên kửw, kháw xát la̒ zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải, thế thaw, bui chơi zái chỉ Thung Nai – Hwa̒ Bi̒nh va̒ khu zu li̭ch xinh thải thung lṷng Hwa Da̒w.

Vởi kác zư̭ ản da̒ ản UBND tính fê zwiḙ̂t chú chương dâ̒w tư da̒ chú dôô̭ng fổi hơ̭p vởi chỉnh kwiê̒n va̒ diḙ̂ fương ku̒ng kác kơ kwan chức năng do da̭c, kiếm dểm ziḙ̂n tích va̒ tố chức thư̭c hiḙ̂n dê̒n bu̒ zái foỏng  mă̭t bă̒ng thew kwi di̭nh kuố Nha̒ nước. Tiển hă̒nh kác bước lâ̭p kwi hwă̭ch chi tiết 1/500; lâ̭p bảw kảw deẻnh zả tác dôô̭ng môi tlươ̒ng va̒ thư̭c hiḙ̂n kác thú tṷc chiến khai thew kwi di̭nh. Kác nha̒ dâ̒w tư dang lâ̭p hô̒ xơ chú chương dâ̒w tư dớ hwa̒n thiḙ̂n hô̒ xơ chi̒nh kơ kwan chức năng thấm di̭nh, chi̒nh kấp kỏ thấm kwiê̒n ban hă̒nh.
Nểw kác zư̭ ản tlêênh khởm ản chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ wiḙ̂c nơng kấp tiển dươ̒ng 435 bớ TF Hwa̒ Bi̒nh di vi̭nh Ngo̒i Hwa kết nổl khu lo̭i Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tôống chiê̒w za̒i 21,18km ku̒ng bển thwiê̒n Ngo̒i Hwa hwa̒n thă̒nh tloong năm 2020, thi̒ diếm zu li̭ch vi̭nh Ngo̒i Hwa xa̭ kỏ khu ngí zươ̭ng chất lươ̭ng kaw kấp vởi kác kheéch xa̭n da̭t tiêw chwấn 4 khaw, ku̒ng kác zi̭ch vṷ ngí zươ̭ng, bui chơi zái chỉ kaw kấp. Vi̭nh Ngo̒i Hwa xḙ tlớ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch kuố Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, thu hút nhê̒w zu kheéch dêểnh tham kwan, ngí zươ̭ng va̒ la̒ môô̭ch tloong nhửng diếm zu li̭ch kwan tloo̭ng, kóp fâ̒n khởm dươ Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̭t kác tiêw chỉ tlớ thee̒nh Khu zu li̭ch kuốc  za.

Twẩn Hu̒ng (Fo̒ng Kwán lỉ Zu li̭ch – Xớ VH-TT&DL)


KÁC TIN KHÁC


Chiến khai kôông tác văn hwả, thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng kuổi năm 2018

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 15/7, Xớ VH-TT&ZL da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác văn hwả – thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng dâ̒w năm va̒ chiến khi nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2019.

Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tô̭c Mươ̒ng kóp fâ̒n báw tô̒n va̒ fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c

(HBDT) – Ngă̒i 28/6, UBND tính ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 1349/QĐ-UBND phê zwiḙ̂t Dê̒ ản ră̭i va̒ hoo̭c thiểng zân tôô̭c Mươ̒ng zai dwa̒n 2018 – 2025, tâ̒m nhi̒n dêểnh năm 2035 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Kôông diḙ̂n kuố UBND tính wê̒l wiḙ̂c chí da̭w tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 ta̭i tính

(HBDT) - Ngă̒i 20/6, UBND tính da̒ kỏ Kôông diḙ̂n xổ 02 iêw kâ̒w Zảm dôốc Xớ GD&ĐT va̒ kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kỏ liên kwan, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung liên kwan dêểnh wiḙ̂c tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Zaw lưw văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ tlé em năm 2019

(HBDT) - Thổl 20/6 Ta̭i tiê̒n xắnh Kung Văn hwả tính, Xớ LD-TB&XH fổi hơ̭p vởu Tố chức Childfund va̒ Word Vision da̒ tố chức dêm Zaw lưw văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ tlé em năm 2019. Dêểnh zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, UB MTTQ Viḙ̂t nam tính, lư̭c lươ̭ng kôông an, ku̒ng hơn 200 ủn hoo̭c xinh da̭i ziḙ̂n cho kác tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ.

Fát chiến zu li̭ch – kơ hô̭i mởi cho Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Bán Ngo̒i, xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c) ản kwi hwă̭ch la̒ vu̒ng lo̭i – tlung tâm fát chiến khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Bán Ngo̒i la̒ bán khỏ khăn kuố tính, kỏ khânh 90 hô̭ zân, 300 nhân khấw, ngươ̒i zân chí tlôông baw deẻnh bắt kả, thôm, la̒ roo̭ng, khai thác lâm xán. Kuô̭c khôổng ó ốn di̭nh, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw hơn xo ku̒ng mă̭t bă̒ng. Twi nhiên bán Ngo̒i kỏ tiê̒m năng lởn dớ fát chiến kác lo̭i hi̒nh zu li̭ch xinh thải, ngí zươ̭ng, zu li̭ch văn hwả.

Zaw lưw chiê̒n thôổng xâi zư̭ng khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w

(HBDT) – Thổl ngă̒i 4/6 ta̭i xa̭ Dô̒ng Tâm (La̭c Thwí), Hô̭i Nôông zân tính fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ va̒ Foo̒ng NN&PTNT hwiḙ̂n La̭c Thwí tố chức dêm zaw lưw chiê̒n thôông xâi zư̭ng khu zân kư NTM kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w zai dwa̭n 2018 - 2020.