(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 fân khu Ngo̒i Hwa thuô̭c xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c). Ni la̒ fân khu tluung tâm kuố Ku zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kỏ kác hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch chỉnh, kỏ khôông zan mang tỉnh bưiếw tươ̭ng dă̭c chưng kuố Khu zu li̭chhô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Fân khu kỏ ziḙ̂n tích 1.200 ha ản kwi hwă̭ch xâi zư̭ng kác khu ngí zươ̭ng xinh thải ven hô̒, kheéch xa̭n, nha̒ ha̒ng, kôông viên chwiên dê̒, khu thế thaw zả ngwa̭i, thế thaw chơ̒ dác, tlang tla̭i xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng.


Môô̭ch ngoóc vi̭nh Ngo̒i Hwa, xa̭ Ngo̒i Hwa, hwiḙ̂n Tân La̭c

Dêểnh ka̭ ni̒, khu vư̭c xa̭ Ngo̒i Hwa kỏ 7 nha̒ dâ̒w tư ngiên kửw, kháw xát, thư̭c hiḙ̂n dâ̒w tư tôống ziḙ̂n tích 1.714,215ha. Tloong rỉ UBND tính da̒ kwiết di̭nh chú chương dâ̒w tư cho 3 zư̭ ản, gô̒m: Zư̭ ản Khu ngí zươ̭ng va̒ zu li̭ch xinh thải hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ ziḙ̂n tích xứ zṷng mă̭t dất  304,9 ha, vổn dăng kỉ dâ̒w tư 800 tí dôô̒ng; zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải Ngo̒i Hwa vởi ziḙ̂n tích xứ zṷng dất 304,9 ha, vổn dăng kiỉ dâ̒w tư 474,719 tí dôô̒ng, zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải V’Star- Ngo̒i Hwa kỏ ziḙ̂n tích xứ zṷng dất 183,55ha, vổn dăng kỉ dâ̒w tư 125 tí dôô̒ng. Kỏ 2 zư̭ ản dang lâ̭p hô̒ xơ chú chương dâ̒w tư la̒ zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải hô̒ Gươm – Sông Đa̒ va̒ zư̭ ản khu zu li̭ch xinh thải ngí zươ̭ng Hô̒ Tiên – Ngo̒i Hwa. 2 zư̭ ản dang tloong kwả chi̒nh ngiên kửw, kháw xát la̒ zư̭ ản Khu zu li̭ch xinh thải, thế thaw, bui chơi zái chỉ Thung Nai – Hwa̒ Bi̒nh va̒ khu zu li̭ch xinh thải thung lṷng Hwa Da̒w.

Vởi kác zư̭ ản da̒ ản UBND tính fê zwiḙ̂t chú chương dâ̒w tư da̒ chú dôô̭ng fổi hơ̭p vởi chỉnh kwiê̒n va̒ diḙ̂ fương ku̒ng kác kơ kwan chức năng do da̭c, kiếm dểm ziḙ̂n tích va̒ tố chức thư̭c hiḙ̂n dê̒n bu̒ zái foỏng  mă̭t bă̒ng thew kwi di̭nh kuố Nha̒ nước. Tiển hă̒nh kác bước lâ̭p kwi hwă̭ch chi tiết 1/500; lâ̭p bảw kảw deẻnh zả tác dôô̭ng môi tlươ̒ng va̒ thư̭c hiḙ̂n kác thú tṷc chiến khai thew kwi di̭nh. Kác nha̒ dâ̒w tư dang lâ̭p hô̒ xơ chú chương dâ̒w tư dớ hwa̒n thiḙ̂n hô̒ xơ chi̒nh kơ kwan chức năng thấm di̭nh, chi̒nh kấp kỏ thấm kwiê̒n ban hă̒nh.
Nểw kác zư̭ ản tlêênh khởm ản chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ wiḙ̂c nơng kấp tiển dươ̒ng 435 bớ TF Hwa̒ Bi̒nh di vi̭nh Ngo̒i Hwa kết nổl khu lo̭i Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tôống chiê̒w za̒i 21,18km ku̒ng bển thwiê̒n Ngo̒i Hwa hwa̒n thă̒nh tloong năm 2020, thi̒ diếm zu li̭ch vi̭nh Ngo̒i Hwa xa̭ kỏ khu ngí zươ̭ng chất lươ̭ng kaw kấp vởi kác kheéch xa̭n da̭t tiêw chwấn 4 khaw, ku̒ng kác zi̭ch vṷ ngí zươ̭ng, bui chơi zái chỉ kaw kấp. Vi̭nh Ngo̒i Hwa xḙ tlớ thee̒nh tluung tâm zu li̭ch kuố Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, thu hút nhê̒w zu kheéch dêểnh tham kwan, ngí zươ̭ng va̒ la̒ môô̭ch tloong nhửng diếm zu li̭ch kwan tloo̭ng, kóp fâ̒n khởm dươ Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̭t kác tiêw chỉ tlớ thee̒nh Khu zu li̭ch kuốc  za.

Twẩn Hu̒ng (Fo̒ng Kwán lỉ Zu li̭ch – Xớ VH-TT&DL)


KÁC TIN KHÁC


Nhửng diếm dêểnh zu li̭ch hấp zâ̭n ớ vu̒ng dất Mươ̒ng Tha̒ng

(HBDT) – Ku̒ng vởi hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch vớ kướ tlớ la̭i zi̭p 30/4 -–1/5 vươ̒ kwa, kác diếm zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong tiếp tṷc thu hút khả dôông lươ̭ng kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m. Thew thôổng kê 4 khảng dâ̒w năm 2020, hwiḙ̂n dỏn 114.598 lươ̭t kheéch zu li̭ch, tl rỉ kỏ 92 lươ̭t kheéch kwuốc tể, 114.506 lươ̭t kheéch nô̭i diḙ̂. Tôống zwănh thu bớ zu li̭ch da̭t 19,3 tí dôô̒ng.

Nét dôô̭c dảw nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw Tiê̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Kiển chú nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw rất foong fủ, twi̒ thew nhỏm ma ớ nha̒ thấp hăi nướ xa̒n, nướ dất. Mo̭l Zaw Tiê̒n ớ Da̒ Bắc thươ̒n hăi ớ nha̒ dất, tươ̒ng gép kâl, mải lơ̭p lả ko̭ chiê̒n thôổng. Nhửng za di̒nh ớ ni thươ̒ng la̒ nha̒ xát kha̒, chăng dắp tươ̒ng ngăn nư̒ng ma̒ kwâi kwâ̒n do̒n tṷ.

Bu̒i Hwi Vo̭ng miḙ̂t ma̒i tlêênh “dôô̒ng na̒” zân zan Mươ̒ng

(HBDT) – Ku̒NG zo thươ̒ng liên la̭c vởi nha̒ ngiên kửw zân zan Mươ̒ng Bwi̒ Hwi Vo̭ng, xỏm Bưng, xa̭ Hương Nhươ̭ng (La̭c Xơn) wê̒l wiḙ̂c zi̭ch thwâ̭t kác ba̒i bảw thiểng Mươ̒ng tlêênh bảw Hwa̒ Bi̒nh di̭en tứ, cho rêênh tôi kỏ diê̒w kiḙ̂n dớ mắt nhê̒w wê̒l eenh. Kỏ bâ̭n iểng thiểng tlá lơ̒i ku̒ng thiểng xỏ vi vút tloong diḙ̂ thwa̭i: "Tôi dang di diê̒n za̭ ớ xa̭ vu̒ng kaw Tư̭ Zo, ngă̒i zaw tôi mḙ̂ wê̒l”, bâ̭n khác go̭i de̒ măng thiểg ltá lơ̒i: "Năi tôi di kă̭p thâ̒i mo Bu̒i Văn Minh (xa̭ Văn Xơn) dớ xưw tâ̒m, tla kửw tư liḙw môô̭ch xổ ảng Mo Mươ̒ng”...

Khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n kỏ nhê̒w khỏ khăn, mê Da̒ Bắc lḙ kỏ nhửng diê̒w kiḙ̂n li̭ch xứ, văn hwả dôô̭c dảw, dă̭c xắc. Diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhên la̒ rư̒ng ngwiên xinh, vu̒ng hô̒ non nước hư̭w ti̒nh, nủinon hu̒ng vi̭, la̒ tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch. Mẩi năm năi hwiḙ̂n da̒ kỏ nhê̒w zái fáp kṷ thế dớ fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng gẳn ku̒ng khai thác thiên nhiên, bán xắc văn hwả, vớ tha hưởng di mởi dớ xwả dỏl, zám nge̒w, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Chi̭ên wê̒l kác “pổ kha̒ Khôông Da̒” tham za foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – "Kản bô̭, hô̭i viên hưw chỉ Tôống Kôông ti (TKT) Khôông Da̒ dew khấw chang nơi kôông kôô̭ng ó chí báw vḙ̂ khức khwé cho mêê̒nh, cho kôô̭ng dôô̒ng mag ko̒n kóp fâ̒n ku̒ng xa̭ hô̭i foo̒ng, chôô̒ng zi̭ch Covid-19” nhửng ha̒ng chư̭ ma̒ww xeenh lả kâl thươi, tlaảng ản in nối bâ̭t tlêênh chỉnh khươ foong bi̒ kỏ logo chiê̒n thôổng kuố Hô̭i, bên tloong boo̭c kấn thâ̭n nhửng khấw chang 3 lớp lo̭i khảng khwấn. Ni la̒ mỏn kwa̒ kon kon vươ̒ ản Hô̭i Hưw chỉ Khôông Da̒ ta̭i hwa̒ Bi̒nh tlaw tă̭ng dêểnh tâ̭n thăi tư̒ng kản bô̭, hô̭i viên vởi nhửng lơ̒i nhẳ rất ỉ ngiḙ̂n. Twi thuối khaw, khức iểw nhưng tất ká kác "pổ kha̒ Khôông Da̒” vấn tích kư̭c tham za kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

Xâi zư̭ng la̒ng Mươ̒ng kố thee̒nh xán fấm OCOP

(HBDT) – Da̒ hơn chṷc năm la̒ zu li̭ch, cho dêểnh ka̭ ni̒, xỏm Lwi̭ Ái, xa̭ Fong Fủ (Tân La̭c) vấn chươ fát chiến tưng xửng vởi tiê̒m năng va̒ xư̭ moong muổn. Tloong chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) xa̭ Fong Fủ da̒ lươ̭ cho̭n zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Lwi̭ Ái dớ thúc dấi zu li̭ch ớ la̒ng mươ̒ng kố ni̒.