Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.


Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã dâng hương Tượng đài Bác trên công trình thủy điện Hòa Bình.

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, có sức lan tỏa cao trong đời sống xã hội.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, một số sở, ngành cùng các cá nhân điển hình học tập và làm theo lời Bác tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì 1.838 mô hình, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là cô giáo Quách Thị Bích Nụ bền bỉ chèo đò, đưa đón học sinh đến các chi trường xã vùng hồ Đồng Ruộng, huyện vùng cao Đà Bắc. Anh Lê Huy Tích (thành phố Hòa Bình) không đầu hàng số phận, bị liệt sau tai nạn đã vươn lên chế tạo xe lăn, xe đầu kéo cho người khuyết tật, tạo việc làm, truyền cảm hứng cho những người khuyết tật, được vinh danh tại Đại hội điển hình thi đua toàn quốc. Anh Trần Trung Đức (Lương Sơn) dấn thân vào làm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ mới, thực hiện quy trình sản xuất an toàn, khép kíp, xây dựng thành công sản phẩm chuối Viba có uy tín trên thị trường toàn quốc, tiếp tục khát vọng đưa sản phẩm chuối ra thế giới… Đó là những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, doanh nhân, công nhân, nông dân, cựu chiến binh… sẵn sàng đến với miền núi, vùng sâu, vùng xa, không quản khó khăn, nguy hiểm vì sự bình an và hạnh phúc của Nhân dân đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khẳng định phẩm giá, khí phách con người  Việt Nam, tiếp tục bồi đắp và tỏa sáng những hệ giá trị cao quý của quốc gia, văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới. 

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, khoa học, kịp thời và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá và vững chắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các ngành, các lĩnh vực sản xuất đều phát triển, giá trị tổng sản phẩm tăng năm sau cao hơn năm trước. Giai đoạn 2021 - 2023, bình quân hằng năm tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,4%; năng suất lao động ước đạt 2,67%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu tăng 18%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 17.174,6 tỷ đồng. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 70,16 triệu đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 33,45%. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm khoảng 3%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 62% tổng số xã; có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 60 khu dân cư kiểu mẫu, 174 vườn mẫu; có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, chăm lo, đầu tư phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện; các chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách người có công được chú trọng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt coi trọng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả; sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

 Kết quả đạt được trong những năm qua là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình thực hiện lời Bác dạy. Đây là động lực to lớn, tạo nên sức mạnh nội sinh thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phát triển  kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; là tiền đề quan trọng giữ vững ổn định chính trị, đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại một cách toàn diện, khách quan, khoa học việc thực hiện những lời Bác căn dặn, để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch  Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Từ đó tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tự tu dưỡng, rèn luyện; nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể theo đúng phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, "học tập đi đôi với làm theo”; thường xuyên "tự soi”, "tự sửa”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết    Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Các tin khác


Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kin thông qua và ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai.

65 năm mở đường Hồ Chí Minh: "Địa chỉ đỏ"tri ân bộ đội Trường Sơn

Sự hy sinh anh dũng và to lớn của hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 559 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn) "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đã làm nên tuyến đường Hồ Chí Minh vĩ đại. Các anh đã làm nên huyền thoại vĩnh hằng trong lịch sử của đất nước.

Trung ương đồng ý để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo luật trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chiều 16/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan; các Ban của HĐND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục