Từ 194 hồ sơ đăng ký dự tuyển, qua 2 vòng thi, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy chọn lựa được 117 đồng chí trúng tuyển tham gia Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 20/6/2022 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án 10). Sau khi được tuyển chọn tham gia đề án, đội ngũ cán bộ nguồn được đào tạo, bồi dưỡng, hiện một số đồng chí đã được quy hoạch, bố trí sử dụng để phát huy năng lực, sở trường của cán bộ.Đồng chí Bùi Thị Ngân (người đứng ngoài cùng bên trái) được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới là Chánh Văn phòng Huyện ủy Tân Lạc sau khi tham gia Đề án 10-ĐA/TU.

Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng

Là 1 trong 12 cán bộ thuộc diện đề án được bổ nhiệm trong năm qua, trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Thị Ngân, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tân Lạc cho biết: Tháng 4 vừa qua, từ vị trí Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện tôi được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Huyện ủy. Đây là vinh dự nhưng cũng là thử thách lớn với tôi. Khi được tuyển chọn tham gia Đề án 10, tôi đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Qua đó góp phần giúp cán bộ tham gia đề án củng cố nhận thức về tư tưởng chính trị, lập trường cách mạng; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt chúng tôi được bổ sung kiến thức về những tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức, tầm nhìn, hành động trong chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn hiện nay. Từ đó giúp mỗi cán bộ tham gia đề án có những tham mưu chỉ đạo triển khai công việc đúng, trúng. Được tin tưởng giao phó cương vị công tác mới, tôi đang tích cực, nỗ lực học hỏi để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của Đề án 10. Sau khi tuyển chọn được 117 đồng chí, BTC Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy phối hợp Học viện Chính trị khu vực I tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ tham gia đề án. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 20 ngày, gồm 31 chuyên đề. Ngoài ra, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ tham gia đề án căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, điều kiện, tiêu chuẩn chủ động rà soát, đề xuất cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Trong đó, đã cử 13 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 6 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, sở, huyện, 2 đồng chí bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và 1 đồng chí đào tạo chuyên môn tiến sĩ.

Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm giao nhiệm vụ cho cán bộ nhằm tạo môi trường làm việc, rèn luyện, thử thách và phát huy năng lực,sở trường của cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị, địa phương. Một số đơn vị, địa phương quan tâm bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ tham gia đề án thuộc thẩm quyền quản lý. Cụ thể, có 12 đồng chí thuộc đề án được bổ nhiệm, 1 đồng chí được giới thiệu ứng cử, 3 đồng chí luân chuyển và 7 đồng chí được điều động, chuyển đổi vị trí công tác. Các đơn vị, địa phương cũng chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo hướng đảm bảo chất lượng, cân đối, hài hòa về cơ cấu. Kết quả, 111 đồng chí tham gia đề án được quy hoạch chức danh cao hơn; trong đó, 2 đồng chí được quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 8 đồng chí được quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc đánh giá cán bộ được quan tâm gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, địa phương, đơn vị xem đây là cơ sở để lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; giúp phát huy được điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của cán bộ.

Nguồn nhân sự chất lượng cho nhiệm kỳ mới

Nhìn lại 1 năm thực hiện Đề án 10, đồng chí Bùi Thị Minh, Trưởng BTC Tỉnh ủy cho biết: Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, bám sát các quan điểm nêu trong Đề án số 10-ĐA/TU, Nghị quyết số 11-NQ/TU và Quy chế số 17-QC/TU. Sau 1 năm thực hiện quy chế quản lý, sử dụng cán bộ theo đề án, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã có chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Một số địa phương, đơn vị chủ động bố trí, sử dụng cán bộ đề án đảm bảo phù hợp với trình độ chuyên môn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, sở trường. Các đồng chí tham gia đề án nhận thức, xác định rõ trách nhiệm; chủ động đề xuất tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị giao phó.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Đề án 10 có một số hạn chế như: Người đứng đầu một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác đề xuất, lựa chọn, giới thiệu cán bộ tham gia đề án. Do đó còn mất cân đối cơ cấu ngành, lĩnh vực; cán bộ thuộc các lĩnh vực xã hội, nhân văn, kinh tế, nông - lâm nghiệp chiếm tỷ lệ cao; cán bộ thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y tế chiếm tỷ lệ thấp. Như Sở Y tế được giao 5 chỉ tiêu nhưng chỉ cử 1 đồng chí. Các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình được giao chỉ tiêu nhưng không cử cán bộ tham gia ứng tuyển. Có nơi thực hiện còn mang tính hình thức, chưa lựa chọn được cán bộ thực sự nổi trội, có tố chất, triển vọng phát triển.

Trước thực tế đó, thời gian tới, BTC Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và phương án sử dụng, quản lý cán bộ tham gia Đề án số 10-ĐA/TU. Về vấn đề này, đồng chí Trưởng BTC Tỉnh ủy cho biết: Hiện nay tỉnh đã thực hiện được việc 100% Bí thư cấp huyện không phải là người địa phương. Thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của BCH T.Ư Đảng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, tỉnh khuyến khích các địa phương thực hiện việc lãnh đạo chủ chốt cấp xã không phải là người địa phương. Do đó, BTC sẽ tham mưu BTV Tỉnh ủy xem xét điều động cán bộ thuộc đề án là trưởng, phó phòng các sở, ngành về làm bí thư, chủ tịch các xã, phường, thị trấn. Vừa để tăng cường cán bộ có trình độ cho cơ sở, vừa hạn chế được các mối quan hệ gia đình trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt theo quy định.

BTC cũng sẽ rà soát, tham mưu, trình BTV Tỉnh ủy thực hiện điều động, luân chuyển, biệt phái đối với cán bộ tham gia đề án thuộc thẩm quyền quản lý của BTV Tỉnh ủy; đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín; gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đối với cán bộ đề án; ưu tiên gắn đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch. Nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách để cán bộ tham gia đề án đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nhất là các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. BTC Tỉnh ủy cũng đề xuất, tham mưu lựa chọn, sắp xếp cán bộ tham gia đề án tham dự các hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, của tỉnh; tham dự một số kỳ họp của HĐND tỉnh, huyện để góp phần nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý qua thực tiễn tổ chức, điều hành các hội nghị.

 


Dương Liễu

Các tin khác


Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn xem xét thi hành kỷ luật 2 Ban Thường vụ Đảng ủy xã, 3 lãnh đạo xã

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lương Sơn vừa ban hành Công văn số 298-CV/UBKTHU, ngày 5/7/2024 về thông cáo báo chí sau kỳ họp của Ban Thường vụ Huyện ủy. Theo đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn đã họp xem xét, kết luận một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cụ thể như sau: 

Hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến hết tháng 6/2024, 10/10 huyện, thành phố đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi của các tầng lớp nhân dân.

Đảng bộ huyện Lạc Thủy: 6 tháng đầu năm kết nạp đảng viên đạt 63% kế hoạch

Thực hiện Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ngay từ đầu năm, công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ được các cấp uỷ, tổ chức đảng tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mới kết nạp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 6 tháng đầu năm 2024, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 126 đảng viên mới, đạt 63% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao; đồng thời thực hiện tốt quy trình, trình tự, thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho 63 đảng viên.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia

Chiều 8/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Zafrul Abdul Aziz đang thăm, làm việc tại Việt Nam, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Malaysia tại Hà Nội.

Giao ban hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương (T.Ư) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban 6 tháng đầu năm 2024 hoạt động của Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh, thành phố và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng BCĐ T.Ư về PCTNTC chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu.

Đảng bộ xã Tân Mỹ làm tốt công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) có 18 chi bộ với 312 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ xã đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục