(HBĐT) - Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND quy định chậm nhất 105 trước ngày bầu cử phải thành lập Ủy ban Bầu cử (UBBC) ở tỉnh. Luật cũng quy định những nhiệm vụ, quyền hạn của UBBC tỉnh.

Theo đó, trong bầu cử ĐBQH, UBBC tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
- Chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH  ở các đơn vị bầu cử ĐBQH  trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử ĐBQH của Ban bầu cử ĐBQH, tổ bầu cử;
- Chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử ĐBQH ở địa phương;
- Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ ANTT, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử ĐBQH ở địa phương;
- Nhận và xem xét hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và hồ sơ của người tự ứng cử ĐBQH tại địa phương; gửi danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử ĐBQH đến Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam cấp tỉnh để tiến hành hiệp thương; gửi hồ sơ và danh sách người ứng cử ĐBQH tại địa phương đến Hội đồng Bầu cử quốc gia;
- Lập danh sách những người ứng cử ĐBQH theo đơn vị bầu cử và báo cáo để Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết định;
- Chỉ đạo, kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri;
- Nhận tài liệu, phiếu bầu cử ĐBQH từ UBND cấp tỉnh và phân phối cho các Ban bầu cử ĐBQH chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử ĐBQH của Ban bầu cử ĐBQH, tổ bầu cử; khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐBQH do Ban bầu cử ĐBQH, tổ bầu cử chuyển đến; khiếu nại, tố cáo về người ứng           cử ĐBQH;
- Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH của các Ban bầu cử ĐBQH; lập biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH ở địa phương;
- Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử ĐBQH theo yêu cầu của Hội đồng Bầu cử quốc gia;
- Chuyển hồ sơ, biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH đến Hội đồng Bầu cử quốc gia;
- Tổ chức việc bầu cử thêm, bầu cử lại ĐBQH theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Trong việc bầu cử đại biểu HĐND, UBBC ở các cấp có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
- Chỉ đạo việc tổ chức bầu cử đại biểu HĐND cấp mình ở địa phương; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu HĐND;
- Quản lý, phân bổ kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu HĐND ở cấp mình;
- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu HĐND ở địa phương;
- Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ ANTT, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND ở địa phương;
- Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND ở cấp mình;
- Nhận và xem xét hồ sơ của những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp mình; gửi danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND đến Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam cùng cấp để tiến hành hiệp thương;
- Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND; xóa tên người ứng cử trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình;
- Nhận tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu HĐND từ UBND  cùng cấp và phân phối cho các Ban bầu cử chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử;
- Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp mình ở từng đơn vị bầu cử do các Ban bầu cử gửi đến; lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND của cấp mình;
- Chỉ đạo việc bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu HĐND theo quy định tại các điều 79, 80, 81 và 82 của luật này;
- Xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND; xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND;
- Trình HĐND khóa mới báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND cùng cấp được bầu;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND của Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp mình, tổ bầu cử; khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu HĐND cấp mình do Ban bầu cử, tổ bầu cử chuyển đến; khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, việc lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình;
- Bàn giao các biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về cuộc bầu cử đại biểu HĐND cho Thường trực HĐND cùng cấp khóa mới.

Đ.H (TH) 

Các tin khác


Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Phối hợp chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV 

(HBĐT) - Chiều 17/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.  Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

HĐND huyện Lương Sơn: Phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử

(HBĐT) - Thời gian qua, HĐND huyện Lương Sơn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã thể hiện vai trò cầu nối, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - Ngày 29/8/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 179/NQ-HĐND về phân bổ dự toán vốn sự nghiệp nguồn ngân sách T.Ư năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục