(HBĐT) - Ngày 15/9, UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, UBND 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. 

Dự hội nghị, tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND  tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và lãnh đạo các Bộ, ngành, tỉnh thuộc Hội đồng điều phối các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tại hội nghị. 

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 19/8/2023 về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc. Theo đó, Hội đồng điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và toàn diện vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quyết định đề ra 10 nhiệm vụ của Hội đồng điều phối vùng. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng cũng đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng tại Quyết định số 55/QĐ-HĐĐPTDMNPB ngày 7/9/2023, gồm quy định 07 phương thức điều phối về: Lập và tổ chức thực hiện quy hoạch; Đầu tư phát triển; Đào tạo và sử dụng lao động; Xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển vùng; Giải quyết vấn đề liên kết vùng; Kế hoạch điều phối liên kết vùng; Cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin vùng.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. 

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vùng trung du và miền núi phía Bắc là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, là cửa ngõ phía Bắc của quốc gia và có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ. Thời gian qua vùng trung du và miền núi phía Bắc đã có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của cả nước song quy mô còn khiêm tốn (chỉ chiếm khoảng 8 - 9% GRDP cả nước), chưa địa phương nào trong vùng tự cân đối được ngân sách, phát triển vùng ở nhiều lĩnh vực còn thấp hơn mức trung bình cả nước, đây vẫn là "vùng trũng” và là "lõi nghèo” của cả nước (tỷ lệ nghèo đa chiều của Vùng năm 2022 là 22%, gấp gần 3 lần bình quân cả nước); Liên kết, hợp tác giữa các địa phương chưa thực chất, hiệu quả thấp, đặc biệt là phát triển hợp tác với các địa phương ngoài Vùng và với các tỉnh của Lào, Trung Quốc, giải quyết các vấn đề mang tính toàn vùng như lao động, việc làm, thị trường tiêu thụ, môi trường, hệ thống kết nối giao thông, nhất là kết nối với các tuyến cao tốc, quốc lộ trong vùng…


Đồng chí  Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm thảo luận, định hướng các giải pháp từng bước xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng đủ mạnh, hiệu quả và khả thi, tiến tới đạt được các mục tiêu chung của vùng đã được Bộ Chính trị ban hành tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022; Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã định hướng Quy hoạch vùng Vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với trọng tâm là phát triển vùng theo hướng xanh, bền vững và toàn diện trên cả ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường, đẩy mạnh liên kết nội vùng, giữa Vùng với các vùng khác trong nước.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kiến nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ các tỉnh trong vùng đầu tư hạ tầng giao thông liên kết vùng. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận về: Giải pháp ổn định dân di cư tự do, định canh, định cư, giảm nghèo bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự xã hội; Phát triển kinh tế xã hội bền vững với kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng là động lực, hướng tới vai trò cực tăng trưởng; Phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ gắn với các liên kết vùng; Phát triển bền vững du lịch hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa, môi trường sống xanh của Vùng; Định hướng và giải pháp phát triển trở thành điểm đến xanh với nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giàu bản sắc vì mục tiêu sức khỏe con người dựa trên cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với chuyển đổi số và kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập; Định hướng thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử cách mạng tiêu biểu đặc trưng vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Vùng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình thông tin thêm về những khó khăn, hạn chế của các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời nhấn mạnh quan điểm phát triển cần giữ vững định hướng: giữ rừng, giữ nước, giữ môi trường. Đề nghị Trung ương hỗ trợ cho các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên kết vùng; hỗ trợ, nghiên cứu cơ chế chính sách cho người dân sống nhờ rừng; ban hành cơ chế chính sách đặc thù cho các tỉnh trong vùng....

Phát biểu Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị thành viên Hội đồng, lãnh đạo Bộ, ngành và địa phương tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/8/2022 của Bộ Chính trị; tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án, các hoạt động liên kết vùng bảo đảm thực hiện đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật và quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đồng chí Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tỉnh quan tâm đến công tác quy hoạch; tích cực tham gia ý kiến trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch quốc gia; có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với các ngành, lĩnh vực trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước cần phối hợp trong quá trình lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Nghiên cứu rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành để điều chỉnh, đề xuất bổ sung về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách liên kết vùng, tiểu vùng được thực hiện đồng bộ, nhất quán. Điều phối trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực đầu tư; sử dụng nguồn vốn đầu tư công để dẫn dắt các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án quan trọng của vùng, trong đó ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong vùng giải quyết những vấn đề liên tỉnh, liên vùng không thuộc thẩm quyền của các địa phương trong vùng. Lấy phát triển hệ thống đô thị kết nối nội vùng với các đô thị lớn vùng đồng bằng sông Hồng thông qua các trục giao thông, hành lang kinh tế; phát triển một số cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế.  

Đồng chí Phó Thủ tướng lưu ý, các tỉnh trong Vùng phải xây dựng nguyên tắc chung, ứng xử chung cho khu vực để giải quyết các vướng mắc trên cơ sở triển khai các hoạt động có tính khả thi, xác định được nguồn lực, đầu tư có lựa chọn, phù hợp với các dự án trong quy mô liên kết vùng. Xây dựng lộ trình theo thứ tự ưu tiên, với nguyên tắc ưu tiên phát triển giao thông và nghiên cứu chính sách cho người dân sống được nhờ rừng. Đồng thời tính toán đến những tác động không mong muốn của biến đổi khí hậu và quan tâm đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình MTQG để tạo nguồn lực phát triển. 


Đinh Hòa

Các tin khác


Đêm hội Trăng rằm "Trung thu ấm áp - trao gửi yêu thương”

(HBĐT) - Tối 25/9, Tỉnh Đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện Lương Sơn, Ban Quản lý các khu công nghiệp Lương Sơn tổ chức Chương trình đêm hội Trăng rằm chủ đề "Trung thu ấm áp - trao gửi yêu thương” tại Khu Công nghiệp Lương Sơn. Dự và chung vui với thiếu nhi có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các đơn vị đồng hành, huyện Lương Sơn và đông đảo thiếu nhi trên địa bàn huyện.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và một số nước châu Âu

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều 24/9 (giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và 5 nước châu Âu khác gồm Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Séc và Slovakia. Cùng tham dự buổi gặp gỡ có Đại sứ Việt Nam tại các nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 24/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm trụ sở và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Brazil.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai trương phiên giao dịch tại sàn chứng khoán NASDAQ

Sáng 22/9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, làm việc với lãnh đạo NASDAQ và gặp các doanh nghiệp do NASDAQ giới thiệu.

Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Chiều 22/9, tại Cung văn hóa tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục chương trình làm việc. Dự đại hội có đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đại diện tỉnh có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh.

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

(HBĐT) - Tiếp tục chương trình Đại hội, sáng 22/9, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức khai mạc. Dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực (TT) Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Đại biểu tỉnh có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Hoàng Văn Hon, Bùi Văn Tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh; Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Cửu, Nguyễn Hữu Duyệt, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành, huyện, thành phố... cùng 250 đại biểu đại diện cho trên 80.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục