Ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ (ĐHĐB) các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu CB,ĐV tham dự.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình.

Dự hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH T.Ư Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Dự tại điểm cầu Tỉnh uỷ Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tinh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, CB,ĐV các ban Đảng.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW.

Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của BCH T.Ư Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB,ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của T.Ư về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của CB,ĐV cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi CB,ĐV thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người CB,ĐV; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Về Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị ĐHĐB các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐB các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện ĐHĐB các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: Các cấp ủy quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đối với Quy định số 144-QĐ/TW, mỗi CB,ĐV phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức... Đồng thời không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh vọng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói "danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất". CB,ĐV phải luôn đề cao danh dự, tự trọng, liêm sỉ, văn hóa công vụ, văn hóa từ chức, để việc "có lên có xuống, có vào có ra" dần trở thành văn hóa trong Đảng và việc làm bình thường trong công tác cán bộ...

Với Chỉ thị số 35-CT/TW, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nêu rõ: Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 vấn đề. Trong đó, căn cứ Chỉ thị, hướng dẫn của T.Ư, đặc điểm từng địa phương cần lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp mình. Lãnh đạo chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện trình đại hội, tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp dự thảo văn kiện đại hội cấp mình và cấp trên… Quá trình thực hiện cần làm đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cử cấp ủy các cấp.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải chú ý cả tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn. Lựa chọn nhân sự trong Chỉ thị số 35-CT/TW, tới đây hướng dẫn sẽ rất đầy đủ nhưng yêu cầu cao nhất là làm chặt chẽ, nguyên tắc, đúng quy trình nhưng phải lựa chọn đúng người, trúng người, trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện. Những người được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới phải có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung... Không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy, đặc biệt, không được để lọt vào giữ các cương vị chủ trì, chủ chốt ở các cấp… Tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết luận, giải quyết những tồn đọng bức xúc trong dư luận CB,ĐV theo thẩm quyền, nhất là liên quan đến nhân sự trước đại hội phải xem xét, kết luận giải quyết sớm...L.C

Các tin khác


Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Sáng 8/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 20.

Thủ tướng: Kinh tế phục hồi tích cực, tăng trưởng vượt kịch bản

Tăng trưởng GDP quý II của kinh tế Việt Nam đạt 6,93%, 6 tháng đạt 6,42%, vượt kịch bản đề ra, là mức cao của khu vực và thế giới.

Xin ý kiến Đồ án quy hoạch chung đô thị thành phố Hòa Bình và Đền thờ liệt sỹ tỉnh Hòa Bình

Ngày 5/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đóng góp vào Đồ án quy hoạch chung (QHC) đô thị tỷ lệ 1/10.000 TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2045 và Đền thờ liệt sỹ tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các sở, ngành và TP Hòa Bình.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn Meiko Nhật Bản

Chiều 4/7, Tập đoàn Meiko Nhật Bản do ông Yuichiro NAYA, Chủ tịch Tập đoàn làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình triển khai dự án nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB) tại khu công nghiệp bờ trái sông Đà (TP Hòa Bình) và kế hoạch trong thời gian tới. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND TP Hòa Bình; Công ty Điện lực Hòa Bình; đại diện chủ đầu tư.

Phiên họp thứ 7 Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh: Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án

Sáng 4/7, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ 7. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Lào và Campuchia

Sáng 4/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ và nữ doanh nhân Lào, Campuchia nhân dịp Đoàn tham dự Diễn đàn kết nối và giao lưu nữ doanh nhân ba nước với chủ đề "Nữ doanh nhân và Kinh tế xanh" tại Thủ đô Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục