(HBDT) – Ngă̒i 23/4, Ban Tố chức Da̭i hô̭i da̭i biếw kác zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử III, năm 2019 tố chức hô̭i chiến khai nhiḙ̂m vṷ kôông tác Ban Tố chức Da̭i hô̭i, thôông kwa kể hwă̭ch wê̒l tiển dô̭ tố chức Da̭i hô̭i, thă̒nh lâ̭p kác Tiếw ban zúp wiḙ̂c Ban Tố chức Da̭i hô̭i.

Do̒n kôông tác kuố Tiếw ban Diê̒w lḙ̂ Dáng Da̭i hô̭i XIII la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha

(HBDT) – Ngă̒i 23/4, do̒n kháw xát kuố Tiếw ban Diê̒w lḙ̂ Dáng Da̭i hô̭i XIII zo dôô̒ng chỉ Chương Thi̭ Mai, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tlung ương la̒ tlướng do̒n da̒ la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính ha.

Zaw lưw twa̭ da̒m tiên chiê̒n zảw zṷc chiê̒n thôổng cho thể hḙ̂ tlé

(HBDT) – Ngă̒i 18/4, ta̭i Nha̒ văn hwả TF Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i Kư̭w Chiển binh (KCB) Dwa̒n TNCS Hô̒ Chỉ Minh va̒ Foo̒ng GD&ĐT TF Hwa̒ Bi̒nh tố chức fổi hơ̭p zaw lưw – twa̭ da̒m tiên chiê̒n, zảw zṷc chiê̒n thôổng cho thể hḙ̂ tlé nhân zi̭p 50 năm thư̭c hiḙ̂nZi chúc Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh, 44 năm zái foỏng miê̒n nam, 65 năm chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú zươ̭ kác KCB vởi DVTN va̒ hoo̭c xinh

Xâi zư̭ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thee̒nh Khu zu li̭ch kuốc za kỏ khức hút zu kheéch

(HBDT) – LTX: Thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg, ngă̒i 1/8/2016 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za (ZLKZ) hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030, ngă̒i 22/6/62017, Tính wí ban hă̒nh Ngi̭ kwiết chwiên dê̒ xổ 14-NQ/TU wê̒l fát chiến khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh Khu zu li̭ch kuốc za. Foỏng viên Bảw Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ kuô̭c tlaw dối vởi dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Niê̒m, TUV, Zảm dôốc Xớ VH-TT&DL deenh kweenh nô̭i zung ni̒.

Nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, chú dôô̭ng tham mưw báw dám an ninh châ̭t tư̭, fṷc vṷ fát chiến kinh tể – xa̭ hô̭i

(HBDT) – Khởm 12/4, Thươ̒ng chư̭c Tính wí tố chức hô̭i ngi̭ zaw ban Khổi Nô̭i chỉnh Kwi̭ I, chiến khai nhiḙ̂m vṷ kwỉ II – 2019, dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Hô̭i nghi̭ Ban chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 16, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Meḙnh za̭n dô̭t fả, thi̒m zái fáp nhă̒m hwa̒n thă̒nh nhi̭em vṷ thiết iểw dă̭ch tha

(HBDT) – Ngă̒i 8/4, ta̭i hô̭i tlươ̒ng Tính wí da̒ ziḙ̂n tha Hô̭i nghi̭ Ban chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 16, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn dấi leenh tiển dô̭ Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ năm 2019

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ năm 2019, hwiḙ̂n Ki̒ Xơn tố chức we ản 10 xơ dô̒ nê̒n kác xa̭, thi̭ chẩn. To̒n hwiḙ̂n kỏ 72 diḙ̂ ba̒n diê̒w tla vởi 8.249 hô̭, 33.400 nhân khấw, tloong rỉ kỏ 1 dơn vi̭ dă̭c thu̒ la̒ Tlung tâm Kôông tác xa̭ hô̭i tính. (Thơ̒i zan kâ̭p nhâ̭t xổ liḙ̂w dêểnh ngă̒i 10/4). Tỉnh dêểnh hết ngă̒i 7/4, tiển dô̭ kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ, nha̒ ớ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, tiển dô̭ kuô̭c Tôống diê̒w tla zân xổ, nha̒ ớ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̭t 46% xo ku̒ng 3.839 hô̭ da̒ ản diê̒w tla.

Fát dôô̭ng tha kwân chương chi̒nh “Thuối tlé Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tích kư̭c tiên chiê̒n chỉnh xắch BHXH tư̭ ngwiḙ̂n vi̒ An xinh xa̭ hô̭i, vi̒ lơ̭i ích ngươ̒i zân”

(HBDT) – Ngă̒i 31/3, Tôống kôông ti Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển lḙ̂ fát dôô̭ng tha kwân chương chi̒nh “Thuối tlé Bưw diḙ̂n Viḙ̂t Nam tích kư̭c tiên chiê̒n chỉnh xắch BHXH tư̭ ngwiḙ̂n vi̒ An xinh xa̭ hô̭i, vi̒ lơ̭i ích ngươ̒i zân” . Chương chi̒nh ản kết nổl tlư̭c tiển dêểnh 63 diếm kâ̒w kuố tất ká kác Bưw diḙ̂n tính, thă̒nh fổ

Khới xắc zu li̭ch Da̒ Bắc

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, zu li̭ch Da̒ Bắc kỏ nhê̒w khới xắc, la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n, thu hút zu kheéch tham kwan, khảm fả va̒ dang tlớ thee̒nh ngă̒nh kinh tể dâ̒i chiến voo̭ng kuố hwiḙ̂n, kóp fâ̒n chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể thew hưởng tích kư̭c

Xa̭ Liên Vṷ (La̭c Xơn); Xán xwất nôông ngiḙ̂p kheḙch hưởng dêểnh fát chiến bê̒n vưng

(HBDT) – Áp zṷng khwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t, liên kết dớ dê̒w fát chiến, kam kết dươ tha thi̭ tlươ̒ng nhửng xán fấm chất lươ̭ng, dám báw vḙ̂ xinh, an twa̒n thư̭c fấm. Dó la̒ nhửng wiḙ̂c nôông zân nôông zân ớ xa̭ nôông thôn mởi Liên Vṷ (La̭c Xơn) dang hưởng dêểnh dớ fát chiến nê̒n nôông ngiḙ̂p bê̒n vưng.

Diê̒w dôô̭ng va̒ bố nhiḙ̂m dôô̒ng chỉ Fa̭m Kuốc Hưng zư̭ chức vṷ Chảnh ản Twa̒ ản nhân zân tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 30/3, Twa̒ ản nhân zân tổi kaw da̒ tố chức Lḙ̂ Kôông bổ kwiết di̭nh bố nhiḙ̂m chức vṷ Chảnh ản Twa̒ ản nhân zân tính Hwa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh, Bỉ thư Tlung ương Dáng, Bỉ thư Ban kản xư̭ Dáng, Chảnh ản Twa̒ ản nhân zan tổi kaw; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Cú ti̭ch HĐND, Tlướng Do̒n ĐBQH tính; lẳnh da̭w kác kơ kwan thuô̭c tính, lẳnh da̭w kác kṷc, vṷ, viḙ̂n thuô̭c Twa̒ ản nhân zân tổi kaw.

Huyện Lương Sơn tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền huyện với nhân dân

(HBDT) - Ngă̒i 28/3, ta̭i xa̭ Thanh Lương, Hwiḙ̂n wí Lương Xơn tố chức hô̭i ngi̭ tiếp xúc, dỏi thwa̭i chư̭c tiếp kuố ngươ̒i dửng dâ̒w kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n vởi kác hô̭ zân wê̒l kác kơ chể, chỉnh xắch hổ chơ̭ tloong fát chiến nôông ngiḙ̂p, nôông thôn, nôông zân tlêênh diḙ̂ ba̒n kác xa̭ Thanh Lương, Long Xơn va̒ Hơ̭p Thanh

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính la̒ wiḙ̂c vởi Liên zwanh Kôông ti TNHH khu kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam - Singapore

(HBDT) – Khởm ngă̒i 27/3, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí Viên BCHT.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c vởi do̒n kôông tác kuố Kôông ti TNHH khu kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam – Singapore (VSIP) zo Chủ ti̭ch Tâ̭p dwa̒n ta̭i miê̒n Bắc hwi̒nh Kwang Hái la̒ tlướng do̒n wê̒l hơ̭p tác ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Zư̭ buối la̒ wiḙ̂c kỏ Fỏ Chú ti̭ch UBND tính Bu̒i Văn khảnh va̒ kác ban, ngă̒nh chức năng kuố tính.

Tăng kươ̒ng kwán lỉ, diê̒w tiết dác fṷc vṷ xán xwất

(HBDT) – "Dêểnh ka̭ ni̒ chươ kỏ diḙ̂ fương no̒ thôông bảw xắi tha ti̒nh tla̭ng ha̭n hản tlêênh ziḙ̂n rôô̭ng. Chăng vi̒ thể ma̒ chú kwan, bớ chi̒ ni̒ cho dêểnh kuổi vṷ xán xwất, kác diḙ̂ fương, dơn vi̭ tiếp tṷc tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng ha̭n, nhă̒m dám báw cho tốt nguô̒n dác thưởi cho xán xwất vṷ xwân năm 2019” – Dôô̒ng chỉ Châ̒n Kuốc Twán, Chi Kṷc Tlươ̒ng Chi kṷc Thwí lơ̭i cho mắt. 

Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Khơi zâl khức meḙnh da̭i do̒n kết tloong kôông tác zân tôô̭c, tôn zảw.

(HBDT) – Fát hwi tốt khức meḙnh da̭i do̒n kết (DDK) to̒n zan tôô̭c, wê̒l kôông tác zân tôô̭c, kôông tác tôn zảw, kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ zúp kản bô̭, dáng viên (KB,DV) do̒n viên, hô̭i viên viên va̒ nhân zân thẩi ro̭ vai tlo̒, vi̭ chỉ chiển lươ̭c kuố khức meḙnh DDK to̒n zân tôô̭c tloong xư̭ ngiḙ̂p Kông ngiḙ̂p hwả – Hiḙ̂n da̭i hwả (KNH-HDH) dất nước. 

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí deẻnh zả thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ kwỉ I năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 21/3, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố BTV Tính wí deẻnh zả kôông tác lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhḙ̂m vṷ kwỉ I va̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm kwỉ II năm 2018; xem xét môô̭ch xổ nô̭i zung kwan tloo̭ng khác. Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác Ban Xâi zư̭ng Dáng T.Ư; kác dôô̒ng chỉ Wí viên Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí va̒ môô̭ch xổ ban ngă̒nh kuố tính

Dê̒ kaw chắch nhiḙ̂m kuố kấp wí, ngươ̒i dửng dâwg tloong kwán lỉ, báw vḙ̂ kết kẩw ha̭ thơ̒ng zaw thôông

(HBDT) – Khởm 14/3, Thươ̒ng Chư̭c Tính wí da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển zaw ban chwiên dê̒ kwỉ I "Wê̒l kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ kết kẩw ha̭ thơ̒ng zaw thôông, xứ lỉ vi fa̭m châ̭t tư̭ an twan zaw thôông”. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ hô̭i ngi̭.

To̒n tính kết na̭p mởi tlêênh 5.400 dáng viên

(HBDT) –Kwa nướ nhiḙ̂m ki̒ thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI, to̒n tính da̒ kết na̭p ản 5.421 dáng viên, bi̒nh kwân mối năm kết na̭p 2.168 dáng viên, nơng tôống xổ dáng viên to̒n Dáng bô̭ lêênh 64.000 dáng viên, xinh hwa̭t ta̭i 643 tố chức kơ xớ Dáng.

Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí: Chủ tloo̭ng nơng kaw năng lư̭c lẳnh da̭w, khức chiển dẩw kuố kác tố chức kơ xớ Dáng

(HBDT) – Dáng bô̭ hwiḙ̂n Lac thwsi kỏ 5.245 dáng viên, xinh hwa̭t ta̭i 46 tố chức kơ xớ (TCKX) Dáng, kỏ 15 Dáng bô̭ xa̭, thi̭ chẩn, 9 Dáng bô̭ kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, lư̭c lươ̭ng vṷ chang va̒ 22 chi bô̭ chư̭c thuô̭c. Nơng kaw năng lư̭c lẳnh da̭w, khức chiển dẩw kuố kác tố chức kơ xớ Dáng la̒ nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng ản Dang bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá.

Xôi nối hwa̭t dôô̭nghướng ửng Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng Thanh niên năm 2019

Ngă̒i 2/3, a̭i xa̭ Kư Iên (Lương Xơn), Tính Dwa̒n da̒ tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng Thanh niên va̒ hướng ửng Thết tlôông kâl xwân Kí Hơ̭i năm 2019. Zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng kỏ dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, lẳnh da̭w hwiḙ̂n Lương Xơn, kác hwiḙ̂n, thă̒nh Dwa̒n, kác dơn vi̭ ta̒i chơ̭ va̒ khânh 700 DVTN da̭i ziḙ̂n kác khổi tlươ̒ng hoo̭c, kôông nhân viên chức, LLVC, DVTN xa̭, thi̭ chẩn.

Kă̭p mă̭t nư̭ la̭nh da̭w kwán lỉ, da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính

(HBDT) - Nhân kí niḙ̂m 109 năm ngă̒i Kuốc tể fṷ nư̭ 8/3 va̒ 1979 năm khới Hai Ba̒ Chưng, thổl 6/3, Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ tính tố chức kă̭p mă̭t nư̭ lẳnh da̭w kwán lỉ, da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính. Zư̭ buối kă̭p mă̭t kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính; kác dôô̒ng chỉ tloong Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí va̒ 37 nư̭ lẳnh da̭w kwán lỉ da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính.

Kỉ kết kwi chể fổi hơ̭p tloong hwa̭t dôô̭ng zảm xát zươ̭ HĐND – UBMTTQ va̒ kác tố chức chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i

(HBDT) – UBMTTQ tính da̒ ziḙ̂n tha hô̭i ngi̭ kỉ kết kwi chể fổi hơ̭p tloong hwa̭t dôô̭ng zảm xát zươ̭ HĐND – UBMTTQ va̒ kác tố chức chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Oanh, Wí viên Thươ̒ng vṷ (WVTV) Tính wí Tlướng ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch UBMTTQ tính; dôô̒ng chỉ Dinh Văn Zư̭c, TUV, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ lẳnh da̭w kác hô̭i, dwa̒n thế tính

Fổi hơ̭p 3 lư̭c lươ̭ng foo̒ng chẳl, chươ chẳl rư̒ng ớ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kác năm kwa kôông átc fổi hơ̭p zươ̭ 3 lư̭c lươ̭ng dớ chiến khai kác fương ản báw vḙ̂ rư̒ng, foo̒ng chẳl, chươ chẳl (FCCCR) tlêênh diḙ̂ fa̒n thă̒nh fổ Ho̒a Bi̒nh da̒ fát hwi hiḙ̂w kwá. Nhâ̭n thức kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ kác chú rư̒ng thư̭c hiḙ̂n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, báw vḙ̂ rư̒ng tư̒ng bước ản nơng lêênh.

Fṷ nư̭ xa̭ Chiê̒ng Châw năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT ) – Dớ zúp fṷ nư̭ thwát nge̒w, nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, thơ̒i zan kwa, Hô̭i LHFN xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw) da̒ dấi meḙnh kác foong tla̒w fṷ nư̭ năng dôô̭ng xảng ta̭w xâi zư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc, zúp kha̒ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng, tham za báw vḙ̂ môi tlươ̒ng... Dă̭c biḙ̂t, Hô̭i dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh fổi hơ̭p vởi Ngân ha̒ng chỉnh xắch xa̭ hô̭i hwiḙ̂n, kiḙ̂n twa̒n kác tố tiết kiḙ̂m, wăl vổn, tỉn chấp wí thác zúp 139 hô̭i viên wăl vổn xổ thiê̒n 2,8 tí dôô̒ng th kwa 6 tố tiết kiḙ̂m va̒ wăl vổn dớ zúp hô̭i viên fát chiến kinh tể za di̒nh.