(WBDT) – Ngă̒i 25/11, Tlung tâm zi xán kác Nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam fổi hơ̠p mân Kông viên Zi xán kác Nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam (viết tắt la̒ Heritist) tố chức khai chương chiến la̠m "Thắm khu tloong tư̒ng kí vâ̠t” ta̠i thơ̒ng 2, twa̒ nha̒ S1, Kông viên zi xán kác nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam (xỏm Tiê̒ng, xa̠ Bắc Fong, wiê̠n Kaw Fong).


Dô̒ng chỉ Ngwiển Tiển Xinh, Fỏ Tlướng dwa̒n DBQH tính khwả XIV mân da̠i ziê̠n Tlung tâm Zi xán kác nha̒ khwa ho̠c, Wiê̠n wí Kaw Fong kách băng khai chương chiến la̠m "Thắm khu tloong tư̒ng kí vâ̠t”

Ni la̒ bâ̠n thử 2, Tlung tâm zởi thiê̠w kác kí vâ̠t kuố kác nha̒ khwa ho̠c tloong tôống xổ hơn 1200 nha̒ khwa ho̠c Tlung tâm da̒ tiếp kâ̠n ngiên kửw bớ nawm 2008 dêểnh chi̒ ni̒. Hơn 100 hiê̠n vâ̠t kuố hơn 80 nha̒ khwa ho̠c thuô̠c nhê̒w lỉnh vư̠c ản lươ̠ cho̠n bớ kho lưw chư̠ kuố Tlung tâm. Chiến la̠m zởi thiê̠w kác kí vâ̠t thew 3 chú dê̒: Ho̠c tâ̠p, lâ̠p thân, lâ̠p ngiê̠p; Doỏng kóp, kôổng hiển, hi xinh; Ti̒nh iêw – dôi lưở, za di̒nh, kwê hương.


Kác da̠i biếw tham kwan chiến la̠m

Mối mô̠ch kí vâ̠t ản zởi thiê̠w ớ chiến la̠m kỏ thế chí la̒ chang bán tháw kả, nhửng kuổn nhâ̠t kỉ ku... nỏ chưở dơ̠ng nhửng kâw chiê̠n ku̠ thế, fán ánh bổi kánh kuố tư̒ng zai dwa̠n li̠ch xứ. Dỏ la̒ nhửng kâw chiê̠n liên kwan dêểnh kwả chi̒nh ó ngư̒ng ho̠c tâ̠p, vươn lêênh lỉnh hô̠i chi thức, chấn bi̠ ha̒nh chang cho bán thân dớ fu̠c vu̠ dất nước. Hăi kâw chiê̠n wơ̒l kwả chi̒nh ngiên kửw khwa ho̠c, xảng ta̠w, ngi̠ lư̠c vươn lêênh dớ kỏ nhửng the̒nh kôông tloong xư̠ ngiê̠p va̒ ká nhửng kâw chiê̠n kuô̠c dơ̒i nhơ ti̒nh ba̠n, ti̒nh iêw, ti̒nh thâ̒i tlo̒.

Chiến la̠m "Thắm khu tloong tư̒ng kí vâ̠t” la̒ mô̠ch tloong nhửng wa̠t dôô̠ng̠ fát wi zả tli̠ zi xán kuố kác nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam.

Chiến la̠m kẻw za̒i tloong 1 năm, vớ kướ tất ká kác ngă̒i tloong twâ̒n.


KÁC TIN KHÁC


Ngươ̒i “zư̭ hô̒n” chiêng Mươ̒ng tloong fổ

(HBDT) – bớ dơ̒i no̒ dêểnh ka̭ ni̒, chiêng la̒ mô̭ch fấn ó thế thiểw tloong dơ̒i khôổng tinh thâ̒n kuố ngươ̒i Mươ̒ng. La̒ mô̭ch tloong xổ ít mo̭l khổng ớ tha̒nh fổ (TF) Hwa̒ Bi̒nh kỏ dâ̒i dú bô̭ chiêng Mươ̒ng, ôông Dinh Văn Niên (xỏm Mơ̒i Mít – xa̭ Iên Mông) luôn nơng niw zư̭ zi̒n bô̭ chiêng Mươ̒ng vô zả kuố za di̒nh.

Mai Châw – Diếm dêểnh lỉ tướng cho ki̒ ngí lḙ̂ 30/4 – 1/5

(HBDT) – Zi̭p ngí lḙ̂ 30/4- 1/5 năm năi, ngươ̒i law dôô̭ng ản ngí 4 ngă̒i liên tiếp cho rêênh rất thwâ̭n lơ̭i dớ lêênh kể wă̭ch cho nhửng chiển di zu li̭ch hấp zâ̭n. Nhê̒w zu khéch da̒ lươ̭ cho̭n Mai Châw la̒ diếm dêểnh lỉ tướng nhất dớ thi̒m kiển cho mê̒nh nhửng chái ngiḙ̂m twiḙ̂t vơ̒i.

Wiḙ̂n Lương Xơn kwan tâm kwán lỉ kác zi tích va̒ lḙ̂ hô̭i

(HBDT) – Nhửng năm kwa, kôông tác tố chức, kwản lỉ, thư̭c hiḙ̂n nếp khôổng văn minh ta̭I kác zi tích, tloong lḙ̂ hô̭I ku̒ng nhơ wa̭t dôô̭ng zu li̭ch luôn ản kấp wí, chỉnh kwiê̒n wiḙ̂n Lương Xơn kwan tâm thư̭c hiḙ̂n, dám báw kác lḙ̂ hô̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n ziḙ̂n tha bui tươ. La̒nh ma̭nh, an twa̒n, tiết kiḙ̂m, fát wi tốt kác zả tli̭ văn wả chiê̒n thôổng, dáp ửng nhu kâ̒w tỉn ngưởng kuố nhân zân

Lḙ̂ dỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – văn wả kấp tính Di̒nh Ká, xa̭ Iên Mông.

(WBDT) – Ngă̒i 11/4 UBND tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – văn wả kấp tính Di̒nh Ká, xa̭ Iên Mông. Dêểnh zư̭ buối lḙ̂ kỏ lảnh da̭w kác xớ: Văn wả, Thế thaw va̒ Zu li̭ch, Thôông tin va̒ Chiê̒n thôông; UBND tha̒nh fổ, kác fươ̒ng, xa̭, zwanh ngiḙ̂p tlêḙ̂nh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ ku̒ng dông dáw nhân zân xa̭ Iên Mông.

Báw ta̒ng tính – nơi tôn vinh zi xán văn wả kác zân tô̭c tính Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Vươ̒ kwa, Báw ta̒ng tính Wa̒ Bi̒nh vinh zư̭ ản Chú ti̭ch nước tă̭ng thướng Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng ba. Ni la̒ xư̭ vinh zanh xửng dảng za̒nh cho nhửng tha̒nh tích nối bâ̭t ma̒ Báw ta̒ng da̒ da̭t ản tloong zai dwa̭n 2012 – 2016. Vươ̭t kwa khỏ khăn dớ hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ, dô̭i ngṷ kản bô̭, viên chức nơi ni dang tiếp tṷc kỏ nhửng kôổng hiển thâ̒m lă̭ng, dă̒i ỉ ngiḙ̂, kóp fâ̒n kúng kổ vai tlo̒ kwan tloo̭ng kuố Báw ta̒ng tính – nơi tôn vinh nhửng zi xán văn wả kác zân tô̭c tính Wa̒ Bi̒nh.

Ba̒n zaw bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng

(WBDT) – Khuô̭ng 21/3, Ban Twiên zảw Tính wí va̒ Xớ KH&CN tính tố chức hô̭i ngi̭ ba̒n zaw bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng. Tham za hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w Xớ VH-TT&DL, Xớ GD&ĐT, Xớ TT&TT, Bảw Wa̒ Bi̒nh, Da̒i PT&TT tính, Tlươ̒ng Chỉnh tli̭ tính