(WBDT) – Ngă̒i 25/11, Tlung tâm zi xán kác Nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam fổi hơ̠p mân Kông viên Zi xán kác Nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam (viết tắt la̒ Heritist) tố chức khai chương chiến la̠m "Thắm khu tloong tư̒ng kí vâ̠t” ta̠i thơ̒ng 2, twa̒ nha̒ S1, Kông viên zi xán kác nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam (xỏm Tiê̒ng, xa̠ Bắc Fong, wiê̠n Kaw Fong).


Dô̒ng chỉ Ngwiển Tiển Xinh, Fỏ Tlướng dwa̒n DBQH tính khwả XIV mân da̠i ziê̠n Tlung tâm Zi xán kác nha̒ khwa ho̠c, Wiê̠n wí Kaw Fong kách băng khai chương chiến la̠m "Thắm khu tloong tư̒ng kí vâ̠t”

Ni la̒ bâ̠n thử 2, Tlung tâm zởi thiê̠w kác kí vâ̠t kuố kác nha̒ khwa ho̠c tloong tôống xổ hơn 1200 nha̒ khwa ho̠c Tlung tâm da̒ tiếp kâ̠n ngiên kửw bớ nawm 2008 dêểnh chi̒ ni̒. Hơn 100 hiê̠n vâ̠t kuố hơn 80 nha̒ khwa ho̠c thuô̠c nhê̒w lỉnh vư̠c ản lươ̠ cho̠n bớ kho lưw chư̠ kuố Tlung tâm. Chiến la̠m zởi thiê̠w kác kí vâ̠t thew 3 chú dê̒: Ho̠c tâ̠p, lâ̠p thân, lâ̠p ngiê̠p; Doỏng kóp, kôổng hiển, hi xinh; Ti̒nh iêw – dôi lưở, za di̒nh, kwê hương.


Kác da̠i biếw tham kwan chiến la̠m

Mối mô̠ch kí vâ̠t ản zởi thiê̠w ớ chiến la̠m kỏ thế chí la̒ chang bán tháw kả, nhửng kuổn nhâ̠t kỉ ku... nỏ chưở dơ̠ng nhửng kâw chiê̠n ku̠ thế, fán ánh bổi kánh kuố tư̒ng zai dwa̠n li̠ch xứ. Dỏ la̒ nhửng kâw chiê̠n liên kwan dêểnh kwả chi̒nh ó ngư̒ng ho̠c tâ̠p, vươn lêênh lỉnh hô̠i chi thức, chấn bi̠ ha̒nh chang cho bán thân dớ fu̠c vu̠ dất nước. Hăi kâw chiê̠n wơ̒l kwả chi̒nh ngiên kửw khwa ho̠c, xảng ta̠w, ngi̠ lư̠c vươn lêênh dớ kỏ nhửng the̒nh kôông tloong xư̠ ngiê̠p va̒ ká nhửng kâw chiê̠n kuô̠c dơ̒i nhơ ti̒nh ba̠n, ti̒nh iêw, ti̒nh thâ̒i tlo̒.

Chiến la̠m "Thắm khu tloong tư̒ng kí vâ̠t” la̒ mô̠ch tloong nhửng wa̠t dôô̠ng̠ fát wi zả tli̠ zi xán kuố kác nha̒ khwa ho̠c Viê̠t Nam.

Chiến la̠m kẻw za̒i tloong 1 năm, vớ kướ tất ká kác ngă̒i tloong twâ̒n.


KÁC TIN KHÁC


Ngươ̒i kiểm thi̒m “viế kwă̭ng” văn hwả kố

(HBDT) – Tloong xổ rất hiểm ngươ̒i kwan tâm dêểnh vổn văn hwả kố kuố zân tô̭c mêê̒nh, ỉ thức wê̒l xư̭ mai mô̭t ôông Kha̒ Tiển ngwiên la̒ kản bô̭ ngiên kửw kuố Ti Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh nhửng năm 60 kuố thể kí tlước, Ngwiên Tlướng Foo̒ng Van hwả Mai Châw, da̒ tha khức, tâm hwiết xưw tâ̒m kác zả tli̭ kuố văn hwả Thải kố vu̒ng Mai Châw cho thể hḙ̂ khâw ni̒.

Wiḙ̂n Mai Châw zư̭ zi̒n va̒ fát chiến la̒ng ngê̒ zḙ̂t chiê̒n thôổng

(HBDT) – Ră̒ng dêểnh Mai Châw ó thế ó ră̒ng dêểnh nhửng xán fấm thoos kaams. Ku̒ng vởi xu thể hô̭i nhâ̭p va̒ fát chiến, kác HTX va̒ nhửng hô̭ dang zwi chi̒, fát chiến ngê̒ zḙ̂t thố kấm da̒ kóp fâ̒n ta̭w hưởng di mởi tloong fát chiến kinh tẻ, fát hwi bán xắc văn hwả gẳn liê̒n ku̒ng xư̭ hi̒nh tha̒nh va̒ fát chiến kuố wiḙ̂n Mai Châw.

Wiḙ̂n La̭c Xơn khôi fṷc va̒ fát chiến la̒ng ngê̒ chiê̒n thôổng

(HBDT) – Xác di̭nh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố la̒ng ngê̒ chiê̒n thôổng tloong wiḙ̂c báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ văn hwả zân tô̭c, chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể nôông thôn, wiḙ̂n La̭c Xơn dang tư̒ng bước khôi fṷc, thúc dấi la̒ng ngê̒ chiê̒n thôổng fát chiến, fu̒ hơ̭p ku̒ng xu thể tiêw zu̒ng kuố thi̭ tlươ̒ng thew tinh thâ̒n Ngi̭ kwiết xổ 11-NQ/TU, ngă̒i 13/6/2014 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wê̒l fát chiến ngê̒ chiê̒n thôổng, la̒ng ngê̒, la̒ng ngê̒ chiê̒n thôổng.

Dáw Zươ̒ - Diếm zu li̭ch dḙp, hấp zâ̭n kuố hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dáw Zươ̒ la̒ diếm zư̒ng chân dang thu hút rất dôông zu kheéch dêểnh tham kwan hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Giữ văn hóa chiêng Mường giữa lòng thành phố

(HBĐT) - Tổ 10, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) có khênh hộ với trên 90% dân số là mọil Mường. khống sửa lòng thành phố, sự giao lưu kinh tế, văn hóa từ rêng những luồng văn hoá hiện đại tá ảnh hưởng lớn đến các sinh hoạt văn hoá truyền thống. Con rét chẳng mắt nói thiếng của dân tộc, phụ nữ chẳng mắt tánh chiêng. Điều nì là cho cán bộ, đảng viên trong tổ trăn trở, thìm hướng khôi phục bản sắc. Song cả phường chỉ có 1 bộ chiêng, giao cho tổ 9 quản lý và một số cái cũng tá củ, hỏng.

Nhửng diếm zu li̭ch thủvi̭ tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh – dươ̭c hô̭i tṷ vé dḙp thiên nhiên mâl dác, foong kánh hửw ti̒nh, nhửng bán la̒ng dâ̭m bán xắc văn hwả zân tô̭c, ngươ̒i zân thân thiḙ̂n mển kheéch, nhê̒w diếm zu li̭ch hấp zâ̭n la̒ nhửng lươ̭ cho̭n khỏ dá kwa cho zu khéch hảw chái ngiḙ̂m, ngẳm kánh tloong nhửng ngă̒i he̒ ni̒