(HBDT) - Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i Nông zân tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ ziḙ̂n tha tloong 2 ngă̒i (22 – 23/5) kỏ xư̭ tham zư̭ kuố hơn 200 da̭i biếw tiêw biếw dêểnh bớ kác xa̭, fươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒nBan Chấp ha̒nh Hô̭i Nôông zân thnh fổ Hwa̒ Bi̒nh khwả IX tha mă̭t.

Tloong nhiḙ̂m ki̒ kwa kỏ xư̭ dối mởi mḙnh tloong hwa̭t dôô̭ng, xâi zư̭ng tố chức Hô̭i vưng meḙnh, nôông zân tha̒nh fổ da̒ tích kư̭c ửng zṷng khwa hoo̭c, kôông ngḙ̂ baw xán xwất, tiếp kâ̭n thi̭ tlươ̒ng, la̒ thăi dối kinh tể nôông ngiḙ̂p va̒ bô̭ mă̭t nông thôn. Dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố da xổ nôông zân ản kái thiḙ̂n, diê̒u kiḙ̂n ăn, ớ, hoo̭c,khảm chươ bêḙ̂nh ớ khu vư̭c nôông thôn an nơng lêênh. Dêểnh năm 2017, kỏ 3.066 hô̭ nôông zân/tôống xổ 5.128 hô̭ hô̭i viên da̭t tiêw chấn hô̭ xán xwất kinh zwanh zói kác kấp, tăng 1.372 hô̭ xo ku̒ng hôid dâ̒w nhiḙ̂m ki̒, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w da chiê̒w zám ko̒n 1.31%. Ti̒nh hi̒nh an ninh chỉnh tli̭, cha̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i ớ nôông thôn ản zư̭ vưng. Ha̒ng năm kwa fân lo̭i tố Hô̭i vng meḙnh va̒ khả chiểm tlêênh 85%, ci Hô̭i vưng mḙnh va̒ khả chiểm 87%, kơ xớ Hô̭i vưng mḙnh va̒ khả chiểm 93%, ó kỏ kơ xớ Hô̭i iểw kẻm. Kác kấp Hô̭i da̒ ản kác kấp tă̭ng thướng nhê̒w băng khen, ziẩi khen: 7 bă̒ng khen kuố Tlung ương Hô̭i Nông zân Viḙ̂t Nam, 3 bă̒ng khen kuố UBND tính, 13 ba̒ng khen kuố Hô̭i Nông zan tính, 22 zẩi khen kuố UBND tha̒nh fổ... 

Fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, năng dôô̭ng, xảng ta̭w, xửng dảng la̒ noo̒ng kốt kuố foong tla̒w nôông zân va̒ kôông kuô̭c xâi zư̭ng NTM, kác da̭i biếw đa biếw kwiết thôông kwa fương hưởng, mṷc tiêw nhiḙ̂m ki̒ mởi: Tâ̭p hơ̭p kác thơ̒ng lớp nôông zan tham za baw tố chức Hô̭i, xâi zư̭ng tố chức Hô̭i vưng mḙn to̒n ziḙ̂n. Nơng kaw nhâ̭n thức wơ̒l mo̭i mă̭t cho hô̭i viên, zúp nôông zân kỏ thêm kiển hức, kinh ngiḙ̂m, khá năng tiếp thu khwa hoo̭c kôông ngḙ̂ mởi áp zṷng bw xán xwất, dáp ửng nhu kâ̒w ngă̒i ka̭ng kaw kuố thi̭ tlươ̒ng. Fổi hơ̭p chă̭t chḙ ku̒ng chỉnh kwiê̒n, kác ba, nga̒nh liên kwan, dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng zi̭ch vṷ, hổ chơ̭ nôông zân fát chiến xán xwất, kinh zwanh; dối mởi nô̭i zung va̒ fương thức xâi zư̭ng hô̭i, hwa̭t dôô̭ng ớ kác kấp; dấi meḙnh kác foong tla̒w thi duô, tích kư̭c tham za xâi zư̭ng NM

Da̭i Hô̭i da̒ tiển ha̒nh bâ̒w Ban chấp ha̒nh Hô̭i Nôông zân tha̒nh fổ khwả mới kỏ 21 dôô̒ng chỉ, bâ̒w 14 di̭ biếw tham zư̭ Da̭i hô̭i Nông zân tính khắp dêểnh.


                                                                         Bu̒i Minh

 


KÁC TIN KHÁC


Tính ha dăng kai tố chức Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020

(HBDT) – Ta̭i thă̒nh fổ Iên Bải, Ban chí da̭w (BCD) fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2019, chiến khai hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác năm 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; lẳnh da̭w UBNZ kác tính Iên Bái, Fủ Tho̭, Xơn La, Lai Châw, La̒w Kai, Diḙ̂n biên, Ha̒ Zang. Wê̒l khả tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính.