(HBDT) – Ngă̒I 6 – 10, Hô̭i LHFN hwiḙ̂n La̭c Thwí tố chức Ngă̒i hô̭i "Fṷ nư̭ khwé, dḙp, năng dôô̭ng” va̒ we chănh "Môi tlươ̒ng an twa̒n, lee̒nh meḙnh cho fṷ nư̭ va̒ tlé em” hwiḙ̂n La̭c Thwí năm 2019. Khânh 1.000 kản bô̭, hô̭i viên fṷ nư̭, tlé em va̒ ngươ̒i zân tham zư̭.


Ma̒n dôô̒ng ziḙ̂n vṷ diḙ̂w thế thaw ta̭i ngă̒i hô̭i

Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c cha̒w mơ̒ng kí niḙ̂m 89 năm ngă̒i thă̒nh lâ̭p Hô̭i liên hiḙ̂p fṷ nư̭ viḙ̂t Nam (20/10/1930 – 20/10/2019); Ngă̒i Kwuốc tể tlé em kải 11/10

Ngă̒i hô̭i thu hút 8 KLB thế thaw va̒ 9 KLB za di̒nh hă̭nh fúc kuố 16 kơ xớ Hô̭i tloong to̒n hwiḙ̂n vởi 320 thă̒nh viên la̒ hô̭i viên fṷ nư̭, fṷ nư̭ kaw thuối, nơ̭ KNVCLD, nư̭ thănh niên, tlé em kải. Mối dơn vi̭ tham za ngă̒i hô̭i thư̭c hiḙ̂n 2 ba̒i dôô̒ng ziḙ̂n vṷ dḙ̂w thế thaw vởi chú dê̒ i "Fṷ nư̭ khwé, dḙp, năng dôô̭ng” tlêênh nê̒n nha̭c ản lươ̭ cho̭n thew chú dê̒; we chanh "Môi tlươ̒ng an twa̒n, lee̒nh meḙnh cho fṷ nư̭ va̒ tlé em”

Kết thúc ngă̒i hô̭i, Ban tố chức tlaw zái ớ nô̭i zung vṷ diḙ̂w thế thaw, zái nhất: KLB thế thaw Hô̭i LHFN thi̭ chẩn Thanh Ha̒; nhi̒: KLB thế thaw Hô̭i LHFN thi̭ chẩn Chi Nê; 2 zái ba: KLB thế thaw Hô̭i LHFN xa̭ Fṷ Lảw va̒ Hô̭i Fṷ nư̭ Kôông an hwiḙ̂n. Nô̭i zung we chănh, nhất: Hô̭i LHFN thi̭ chẩn Chi Nê; nhi̒: Hô̭i LHFN xa̭ La̭c Long; 2 zái ba: Hô̭i LHFN thi̭ chẩn Thanh Ha̒ va̒ Hô̭i Fṷ nư̭ Kôông an hwiḙ̂n

HD


KÁC TIN KHÁC


Zaw lưw chiê̒n thôông chú dê̒ “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em”

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chú dê̒ năm 2019 “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em”, ngă̒i 30/10, ta̭i xa̭ Xăm Khwe̒, Hô̭i LHFN tính fổi hơ̭p vởi Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Mai Châw tố chức zaw lưw chiê̒n thôông chú dê̒ “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em” thu hút 365 hoo̭c xnh, fṷ hwinh hoo̭c xinh, hô̭i viên fṷ nư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ tham za