(HBDT) – Ngă̒I 6 – 10, Hô̭i LHFN hwiḙ̂n La̭c Thwí tố chức Ngă̒i hô̭i "Fṷ nư̭ khwé, dḙp, năng dôô̭ng” va̒ we chănh "Môi tlươ̒ng an twa̒n, lee̒nh meḙnh cho fṷ nư̭ va̒ tlé em” hwiḙ̂n La̭c Thwí năm 2019. Khânh 1.000 kản bô̭, hô̭i viên fṷ nư̭, tlé em va̒ ngươ̒i zân tham zư̭.


Ma̒n dôô̒ng ziḙ̂n vṷ diḙ̂w thế thaw ta̭i ngă̒i hô̭i

Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c cha̒w mơ̒ng kí niḙ̂m 89 năm ngă̒i thă̒nh lâ̭p Hô̭i liên hiḙ̂p fṷ nư̭ viḙ̂t Nam (20/10/1930 – 20/10/2019); Ngă̒i Kwuốc tể tlé em kải 11/10

Ngă̒i hô̭i thu hút 8 KLB thế thaw va̒ 9 KLB za di̒nh hă̭nh fúc kuố 16 kơ xớ Hô̭i tloong to̒n hwiḙ̂n vởi 320 thă̒nh viên la̒ hô̭i viên fṷ nư̭, fṷ nư̭ kaw thuối, nơ̭ KNVCLD, nư̭ thănh niên, tlé em kải. Mối dơn vi̭ tham za ngă̒i hô̭i thư̭c hiḙ̂n 2 ba̒i dôô̒ng ziḙ̂n vṷ dḙ̂w thế thaw vởi chú dê̒ i "Fṷ nư̭ khwé, dḙp, năng dôô̭ng” tlêênh nê̒n nha̭c ản lươ̭ cho̭n thew chú dê̒; we chanh "Môi tlươ̒ng an twa̒n, lee̒nh meḙnh cho fṷ nư̭ va̒ tlé em”

Kết thúc ngă̒i hô̭i, Ban tố chức tlaw zái ớ nô̭i zung vṷ diḙ̂w thế thaw, zái nhất: KLB thế thaw Hô̭i LHFN thi̭ chẩn Thanh Ha̒; nhi̒: KLB thế thaw Hô̭i LHFN thi̭ chẩn Chi Nê; 2 zái ba: KLB thế thaw Hô̭i LHFN xa̭ Fṷ Lảw va̒ Hô̭i Fṷ nư̭ Kôông an hwiḙ̂n. Nô̭i zung we chănh, nhất: Hô̭i LHFN thi̭ chẩn Chi Nê; nhi̒: Hô̭i LHFN xa̭ La̭c Long; 2 zái ba: Hô̭i LHFN thi̭ chẩn Thanh Ha̒ va̒ Hô̭i Fṷ nư̭ Kôông an hwiḙ̂n

HD


KÁC TIN KHÁC


Zư̭ “wải Mươ̒ng” cho vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi

(HBDT) – Nhửng ngươ̒i kon khinh tha va̒ ká lêênh ớ vu̒ng dất Tân La̭c luôn tư̭ ha̒w wê̒l vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi.

Ngơ ngẩn nhgỏ mái vé dḙp na̒ bơơ̭c thang Miê̒n Dô̒l

(HBDT) – Ră̒NG dêểnh na̒ bơơ̭c thang ớ Hwa̒ Bi̒nh ó thế ó ră̒ng dêểnh na̒ bơ̭c thang ớ Miê̒n Dô̒l, la̒ xa̭ vu̒ng 135 kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn. Ni thư̭c xư̭ la̒ kôông chi̒nh nhân ta̭w, ta̭w ẩn tươ̭ng kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn nỏi riêng va̒ tlêênh vu̒ng dất kướ ngo̭ Tâi Bắc nỏi chung.

Kơ hô̭i dớ zu li̭ch bán Ngo̒i di lêênh

(HBDT) – Năm 2017, gi rẩw khới dâ̒w wê̒l zu li̭ch la̒ng Mươ̒ng ven hô̒ xỏm Ngo̒i xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c). Kỏ xư̭ zúp dơ̭ kuố Kôông ti KF Dâ̒w tư Zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, la̒ng Ngo̒i da̒ xwất hiḙ̂n kác hô̭ la̒ homestay dâ̒w tiên, tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến xán fấm OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

(HBDT) – Hwiḙ̂n Mai Châw kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, xư̭ da za̭ng wê̒l văn hwả. Hwiḙ̂n ko̒n kỏ nhê̒w xán fấm thú kôông, n xán dă̭c chưng như xán fấn zḙ̂t thố kấm, tói, khwai xo̭, zươ hẩw… Ni la̒ nhửng tiê̒m năng dớ hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

Chi̭ Nhung la̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand

(HBDT) – Ham hoo̭c hói, ti̒m to̒i, xảng ta̭w, meḙnh za̭n tloong chiến dối mô hi̒nh fát chiến kinh tể, hô̭i viên fṷ nư̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, Chi hô̭i xỏm Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) da̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, la̒ zẩw bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand ta̭i chính kwê hưởng.