(HBDT) – Nểw ó chú dôô̭ng dăng kỉ, tư̭ deẻnh zả va̒ kết nổl an twa̒n Covid-19; ó dám báw kôông tác an twa̒n tloong foo̒ng chôổng zi̭ch (FCZ) xḙ ó ản dỏn kheéch lưw chủ. Ni la̒ iêw kâ̒w bắt buô̭c dổi vởi kác kư xớ lưw chủ zu li̭ch tl to̒n kwuốc chi̒ ni̒.

Wiḙ̂c fân bố văc xin foo̒ng Covd-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính dám báw duủng dổi tươ̭ng

Khuô̭ng ngă̒i 4/6 Ban Chí da̭w foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19 tính tố chức ho̭p ba̒n wê̒l wiḙ̂c fân bố văc xin foo̒ng Covid-19. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng NCD tính chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Hwiḙ̂n Iên Thwí Kwiết tâm tloong kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Tloong thơ̒i zan kwa, thư̭chiḙ̂n kác văn bán chí da̭w kuố tính, hwiḙ̂n, Ban Chí da̭w (BCD) foo̒ng chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-29 hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ chiến khai kwiết liḙ̂t kác biḙ̂n fáp FCZ Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n; lẳnh da̭w, chí da̭w xát xaw, kwiết lwiḙ̂t tloong kôông tác FCZ. Twi nhiên, ngă̒i 10/5, tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ gi nhâ̭n 1 tlươ̒ng hơ̭p ta̭i xỏm Thươ̭ng, xa̭ La̭c Xi̭ zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 (bêḙ̂nh nhân 3433) ản vơ̭ dươ di khảm ở Bêḙ̂nh viḙ̂n K Tan Chiêừ. Bêḙ̂nh nhân 3433 da̒ ản dươa si kắch li, diê̒w tli̭ ta̭i Bêḙ̂nh viên Da khwa tính.

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh Thâ̒n tôốc chwi dổ vết, khấn chương kách li

(HBDT) – Tloong ngă̒i 9/5 TF Hwa̒ Bi̒nh gi nhâ̭n liên tiếp 4 tlươ̒ng hơ̭p zương tỉnh kôông SARS-CoV-2 tloong 1 za di̒nh ta̭i fươ̒ng Dôô̒ng Tiển. Daảng lo nga̭i, kác ka zương tỉnh ni̒ liên kwan dêểnh nhửng diḙ̂ diếm dôông mo̭l kwa la̭i nhơ chơ̭ ngiḙ̂ Fương, ngân ha̒ng, kơ xớ mâ̒m non… Ngăi khâw khi fát hiḙ̂n ka bêḙ̂nh xâm nhâ̭p baw kôô̭ng dôô̒ng, thă̒nh fổ da̒ kấn chương, thâ̒n tôốc thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c chwi vết, kách li kuu̒ng như nhê̒w biḙ̂n fáp meḙnh khác dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch. Oh ngă̒i 15/5, TF Hwa̒ Bi̒nh chỉnh thức thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c za̭n kắch xa̭ hô̭i thew Chí thi̭ xổ 15 kuố Thú tưởng Chỉnh fú

Kiếm xwát chă̭t dớ ngăn chă̭n ngwi kơ buu̒ng fát zi̭ch Covid-19

(HBDT) – LTX: Ka̭ ni̒ ngwi kơ zi̭ch Covid-19 buu̒ng fát ở mức dô̭ rất kaw, ó chí bớ nguô̒n thâm nhâ̭p ngăi ká ớ tloong nước. Kuu̒ng vởi kác diḙ̂ fương, tính tích kư̭c, khấn chương thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kiếm xwát, foo̒ng ngươ̒, zám thiếw ngwi kơ zi̭ch bêḙ̂nh. Foỏng viên Bảw Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ kuô̭c tlaw dối kôô̒ng dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Thu Hă̒ng, Zảm dôốc Xớ I tể xuung kweenh vẩn dê̒ ni̒. Khâw ni la̒ nô̭i zuung:

Hwiḙ̂n La̭c Xơn Nhê̒w dưở dâ̒w kơ “ôm” dất tlải fép dớ tlṷc lơ̭i

(HBDT) – Khi̒ thôông tin wê̒l wiḙ̂c Tâ̭p dwa̒n Sun Group xin chú chương dâ̒w tư kháw xát lâ̭p zư̭ ản dâ̒w tư khu zu li̭ch ngí zươ̭ng, zái chỉ kaw kấp ta̭i khu vư̭c Dô̒l Thung, xa̭ Kwỉ Hwa̒ (La̭c Xơn), ngăi lâ̭p tức wiḙ̂c muô baảnh dất tlải fép ta̭i khu vư̭c ni̒ bất ngơ̒ lêênh kơn xốt. Nhê̒w ngươ̒i mang zănh ngiḙ̂ " nha̒ dâ̒w tư” zắi baw lươ̒ ngươ̒i zân dớ "ôm” ha̒ng chṷc, thâ̭m chỉ ha̒ng tlăm ha dất ta̭i kác vi̭ chỉ dớ dơ̭i tlṷc lơ̭i khi̒ Sun Group chiến khai zư̭ ản ớ ni

Dê̒ kaw kắnh zác foo̒ng chôổng xế xa̭t, mươ lṷ dâ̒w muô̒

(HBDT) – Da̒ kỏ nhửng rẩw hiḙ̂w bất thươ̒ng kuố thơ̒i tiết, mô̭ch xổ tính tloong khu vư̭c xwất hiḙ̂n tlé chưở, zôông lôốc dâ̒w muô̒. Kác kấp ngă̒nh diḙ̂ fương kâ̒n khấn chương ra̒ xwát khu vư̭c kỏ ngwi kơ kaw dớ xâi zựng kịch bán ửng fỏ, foo̒ng chôổng thiên tai xát kôông diê̒w kiḙ̂n thư̭c tể, báw vḙ̂ tỉnh ma̭ng, ta̒i xan kuốngươ̒i zân.

Kản bô̭ diê̒w zươ̭ng di dâ̒w tlêênh tiển dâ̒w chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Tha̭c xi̭ Dwa̒n Ma̭nh Nam, diê̒w zươ̭ng Khwa Hô̒i khức tích kư̭c – ngwa̭i chôổng dâ̒w, Bêḙ̂nh viên Da khwa (BVDK) tính la̒ ngươ̒i kỏ fâ̒n châ̒m tỉnh, nhưng luôn năng nố, xôông xảw tloong chwiên môn. Dă̭c biḙ̂t, bớ khi̒ zi̭ch Covid-19 xắi tha dêểnh chi̒ ni̒, eenh luôn la̒ ngươ̒i xung foong tlêênh tiển dâ̒w chôổng zi̭ch.

Hwiḙ̂n Kim Bôi Chăm lo kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c

(HBDT) – Hwiḙ̂n Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng, la̒ môô̭ch tloong 4 vu̒ng Mươ̒ng lởn kuố tính, kỏ nhê̒w dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c (DBZT) kinh khôổng, tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm khwáng 75% zân xổ. Nhê̒w năm kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác chỉnh xắch zân tôô̭c, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX), fát hwi, tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết zân tôô̭c, thúc dấi xư̭ bi̒nh dắng kuố kác zân tôô̭c – dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Diḙ̂p, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt.

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/1, khâw khi xwất hiḙ̂n ka zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c, ta̭i thi̭ chản Ma̭n Dức ra̒ xwát kỏ 101 dổi tươ̭ng F1, 157 dổi tươ̭ng F2, 452 dổi tươ̭ng F3. Ban chí da̭w (BCD) foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 hwiḙ̂n va̒ kác xa̭, thi̭ chẩn dang chái kwa nhửng ngă̒i khả kăng thắng dớ ngăn chă̭n zi̭ch ó dớ lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng.

Chiḙ̂n kế wê̒l nhửng chiển xi̭ ảw tlẳng chôổng zi̭ch

(HBDT) – Tất ká xă̭n xa̒ng dớ nbgă̒i dêm kiếm xwát zi̭ch bênh baw diḙ̂ ba̒n, baw khu kắch li, diê̒w tli̭ tiếp xúc va̒ chăm xoóc bêḙ̂nh nhân… dớ mo̭l ngươ̒i ản an twa̒n tlước da̭i zi̭ch Covid-19. Dỏ la̒ nhửng "thiên thâ̒n” ảw tlẳng tlêênh tiển dâ̒w chổng zi̭ch.