Fát hwi kwiê̒n la̒ chú kuố nhân zân tloong wiḙ̂c lể ỉ kiển kứ chi nơi dươ̭c ớ

(HBDT) – Ka̭ ni̒, ta̭i kác khu zân kư tloong to̒n tính, MTTK kấp xa̭ daang tích kư̭c chú chi̒, fổi hơ̭p UBNZ kuu̒ng kấp tố chức hô̭i ngi̭ lể ỉ kiển kứ chi dươ̭c ớ dổi vởi nhửng ngươ̒i ửng kứ Da̭i biếw Kwuốc Hô̭i (DBKH) va̒ da̭i biếw HDNZ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2021 – 2026. Hô̭i ngi̭ nhă̒m fát hwi kwiê̒n zân chú kuố nhân zân tloong wiḙ̂c lươ̭ cho̭n nởi thiḙ̂w nhửng ngươ̒i xửng dảng, da̭i ziḙ̂n cho nhân zân tham za kơ kwan kwiê̒n lư̭c kaw nhất kuố Nha̒ nước va̒ mối kấp.

Koi chư̒ng bế boong boỏng lan dô̭t biển

(HBDT) – "Ô ngăi rô̒i i fái baw lan” – môô̭ch tloong nhửng kâw khể thi̭nh hă̒nh kuố ngươ̒i chơi hwa lan fi diḙ̂p dô̭t biển (lan war). Bớ nha̒, kwản café dêểnh kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i dê̒w rôm rá kâw chiḙ̂n zả ká, muô, baảnh tha lan war. Dă̒i dă̭c kác tin chú vươ̒n lan zaw zi̭ch kôô̒ng hi̒nh ắnh châ̭w lan thiê̒n tí to bă̒ng … koo̭ng dắc voỏng, kỏ ha̒ng tlăm thiểng chúc tuṷng, hô kha̒ "thiê̒n nhê̒w rêênh ni̒ dớ no cho hết”…

Hwiḙ̂n Mai Châw Lan twá mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p la̒ thew Bác Hô̒

(HBDT) – "Môô̭ch tloong nhửng zái fáp kwan tloo̭ng dớ Dáng bô̭ hwiḙ̂n chiến khai thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ la̒ chú dôô̭ng fát hiḙ̂n, zởi thiḙ̂w, tôn vinh kác diến hi̒nh tiên tiển. Thông kwa rỉ lan twá khu, rôô̭ng nhửng wiḙ̂c la̒ thew kương Bác tloong dơ̒i khôổng xa̭ hô̭i” -–dôô̒ng chỉ Lo̒ Thu Ha̒, Fỏ tlướng Ban Twiên zảw Hwiḙ̂n wí Mai Châw khắng di̭nh.

Thuối tlé Hwa̒ Bi̒nh viết tiếp nhửng chang xứ wa̒ng

(HBDT) – Tlo̒n 90 muô̒ xwân xâi zư̭ng va̒ tlướng thă̒nh kuố Dwa̒n TNKX Hô̒ Chỉ Minh. Kuu̒ng vởi xư̭ fát chiến kuố dất nước, kuố Dwa̒n, Tính Dwa̒n kuu̒ng nhơ kác thể hḙ̂ thanh niên (TN) Hwa̒ Bi̒nh nỏi riêng da̒ nổl tiếp viết nhửng chang xứ chwiê̒n thôổn vé vang kuố Dwa̒n. Khắng di̭nh vai tlo̒ noo̒ng kốt chỉnh tli̭ tloong foong tla̒w TN, xửng dảng la̒ dô̭i zư̭ bi̭ tin kâ̭i kuố Dáng Kôô̭ng xan Viḙ̂t Nam.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn Chú dôô̭ng, tích kư̭c chấn bi̭ kôông tác bâ̒w kứ

(HBDT) - Kôông tác bâ̒w kứ da̭i biêw Kwuốc Hô̭i khwả XV va̒ da̭i biếw HDNZ kác kấp nhiệm kì 2021 – 2026 ản nhân zân tố 1, fổ Hửw Nghi̭, thi̭ chẩn Vṷ Bán (La̭c Xơn) dă̭c biḙ̂t kwan tâm. Ba̒ Bu̒i Thi̭ Lâm, Tlướng ban Kôông tác mă̭t tlâ̭n khu zân kư cho mắt: Tlước khi chỉnh thức bước baw hiḙ̂p thương, tố 1 kỏ 4 da̭i biếw ản zởi thiḙ̂w ửng kứ. Khâw khi iểng zởi thiḙ̂w zănh xắch, do̭c tiêw chấn, nhân zân tloong tố dôô̒ng thwâ̭n, nhất chỉ thôông kwa 4/4 da̭i biếw ản zởi thiḙ̂w ửng kứ.