Những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW và kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.Vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

BTV Đảng ủy Khối đã lãnh đạo 71/71 cấp ủy cơ sở duy trì hiệu quả hòm thư góp ý; công bố số điện thoại và email để tiếp nhận thông tin của đội ngũ cộng tác viên, dư luận xã hội về các vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm, góp phần giúp cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuận lợi trong quản lý, điều hành và định hướng tư tưởng trong các chi, đảng bộ. Hiện đội ngũ tuyên truyền viên ở các chi, đảng bộ cơ sở có 388 đồng chí; báo cáo viên có 94 đồng chí; đội ngũ dư luận xã hội có 103 đồng chí. Đây là lực lượng quan trọng tổ chức thông tin, định hướng dư luận, định kỳ nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên để sớm phát hiện tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tốt chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, nhất là các chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, lớp bồi dưỡng cho đảng viên mới. Tính từ năm 2020 đến tháng 10/2023, Đảng ủy Khối đã mở được 9 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 619 học viên. Bên cạnh đó, chỉ đạo cung cấp cho cán bộ, đảng viên cơ bản đầy đủ báo Đảng và các tạp chí chuyên ngành; gửi các văn bản tuyên truyền trên mạng VNPT-IOFFICE để các tổ chức đảng trong Khối được nghiên cứu, cập nhật những chỉ thị, nghị quyết, kết luận mới ban hành. Kịp thời chỉ đạo, phối hợp, tổ chức lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin xấu, độc, không đúng sự thật. Tăng cường xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, chính thống, tin cậy. Chủ động phát hiện, giới thiệu những cách làm hay, mô hình tốt, điển hình tiên tiến trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua đó góp phần nâng cao khả năng đề kháng của cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là thế hệ trẻ trước những âm mưu, thủ đoạn đầu độc tư tưởng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, Đảng ủy Khối làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xác minh lịch sử chính trị của đảng viên khi được bổ nhiệm, quy hoạch; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, BTV Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đánh giá còn có hạn chế, yếu kém, đó là: Hoạt động của thành viên Ban chỉ đạo và đội ngũ cộng tác viên có lúc, có việc chưa hoạt động thường xuyên. Đặc biệt, nội dung, hiệu quả tuyên truyền và việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội ở các cơ quan, đơn vị chưa rõ nét, tính thuyết phục chưa cao…

Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Thời gian tới, BTV Đảng ủy Khối tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW và kế hoạch của BTV Tỉnh ủy đến cấp ủy trực thuộc. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội mà đông đảo người dân, cán bộ, đảng viên quan tâm để kịp thời tuyên truyền, định hướng về giáo dục chính trị tư tưởng, xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong cuộc sống. Lãnh đạo các cơ quan trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này chủ động phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc kiểm soát chặt chẽ an ninh mạng, an toàn thông tin. Tăng cường công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở, thực hiện thông tin hai chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng và đề xuất, giải quyết, kiến nghị, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý các hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, internet, mạng xã hội... Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh, vô hiệu hóa các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc; tăng cường giáo dục, đối thoại với những người có quan điểm sai trái, ngăn chặn sự tác động của phản động bên ngoài, không đẩy họ vào thế đối địch; đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Lê Chung

Các tin khác


Bài viết của Tổng Bí thư: Nhân lên tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Cuốn sách của Tổng Bí thư: "Kim chỉ nam" cho công tác đối ngoại

Trong bối cảnh công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đạt những thành quả rất nổi bật của năm 2023, cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay khi được phát hành đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của độc giả, nhất là cán bộ, đảng viên làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau nhưng đều hòa chung một "dàn hợp xướng” tiến công Chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ được xác định là then chốt của then chốt. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và của đất nước cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn được coi trọng.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập của Việt Nam

Trong gần 40 năm đổi mới - xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển, chúng ta đã làm tốt việc xây dựng, hình thành nhiều thể chế, tuy nhiên, hiệu lực, hiệu quả của thể chế trong thúc đẩy văn minh xã hội chưa thể hiện rõ ràng. Thành tựu về kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững là không thể phủ nhận, song về cơ bản, nhiều khía cạnh của đời sống xã hội còn mang nặng dấu ấn của văn minh nông nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục