Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ được xác định là then chốt của then chốt. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và của đất nước cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn được coi trọng.


Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đảng ta đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, quy chế… về công tác cán bộ, như: Quy định số205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đặc biệt, ngày 11/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ để thay thế Quy định số 205-QĐ/ TW. Qua đó đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ được quan tâm, chú trọng, từng bước gắn quy hoạch chức danh với việc bố trí, sử dụng cán bộ. Thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và chịu trách nhiệm về những hạn chế trong công tác cán bộ thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế về công tác cán bộ theo thẩm quyền; quy định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân, quy trình, thủ tục, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong từng khâu về công tác cán bộ.

Bên cạnh những đổi mới, tiến bộ trong thời gian qua, công tác cán bộ vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, thậm chí tiêu cực, tham nhũng. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội..., trong đó có cả cán bộ cao cấp, chậm được ngăn chặn, đẩy lùi. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ hàng, "cánh hẩu” xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thực tế cho thấy tham nhũng trong công tác cán bộ diễn ra ở nhiều khâu của công tác cán bộ với rất nhiều cách thức từ đơn giản, trắng trợn đến tinh vi; từ dễ nhận thấy đến mập mờ tốt xấu, đúng sai không dễ nhận ra…

Đảng ta đang tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của T.Ư, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Công văn số 562-CV/TU, ngày 10/1/2024 về việc thực hiện các nội dung về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. BTV Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức việc chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ, bảo đảm đúng chủ trương, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, sát với thực tiễn của cơ quan, địa phương, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng khâu của công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch. Kiên quyết, kịp thời xử lý theo quy định về trách nhiệm đối với tập thể, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Kiên quyết thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ tham mưu, theo dõi, phụ trách công tác cán bộ vi phạm kỷ luật, có dư luận xấu hoặc khi cần thiết.

Đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị có trường hợp người có quan hệ gia đình đảm nhiệm các chức danh thuộc phạm vi điều chỉnh theo Quy định số 114-QĐ/TW, cấp ủy, lãnh đạo phải nghiêm túc, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bố trí, sắp xếp công tác khác (kể cả cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý công tác tại địa phương) và báo cáo kết quả thực hiện về BTV Tỉnh ủy trong quý I/2024. Như vậy, các cấp ủy cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy. Trong đó cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp cần quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của cán bộ, công tác cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ uy tín, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.


Lê Chung


Các tin khác


Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành riêng một mục trong bài viết tổng quan nói về việc cần "Tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để "không muốn”, "không cần” tham nhũng, tiêu cực”.

Bài viết của Tổng Bí thư: Nhân lên tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Cuốn sách của Tổng Bí thư: "Kim chỉ nam" cho công tác đối ngoại

Trong bối cảnh công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đạt những thành quả rất nổi bật của năm 2023, cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay khi được phát hành đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của độc giả, nhất là cán bộ, đảng viên làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau nhưng đều hòa chung một "dàn hợp xướng” tiến công Chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập của Việt Nam

Trong gần 40 năm đổi mới - xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển, chúng ta đã làm tốt việc xây dựng, hình thành nhiều thể chế, tuy nhiên, hiệu lực, hiệu quả của thể chế trong thúc đẩy văn minh xã hội chưa thể hiện rõ ràng. Thành tựu về kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững là không thể phủ nhận, song về cơ bản, nhiều khía cạnh của đời sống xã hội còn mang nặng dấu ấn của văn minh nông nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục