(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 1955/UBND-NVK về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) trên địa bàn tỉnh.


Trong thời gian qua, công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh đã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; kết quả khen thưởng kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong công tác TĐKT như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng chưa bám sát nguyên tắc, cơ cấu, số lượng theo quy định hoặc chưa đánh giá một cách khách quan về thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân và phạm vi ảnh hưởng của thành tích đó...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về TĐKT, trong đó chú trọng một số nội dung sau: 

- Về khen thưởng đột xuất: Trước khi khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng, phải đánh giá một cách khách quan về thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân và phạm vi ảnh hưởng của thành tích đó, nhằm đảm bảo nguyên tắc "thành tích đến đâu khen thưởng đến đó”. Tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, người đứng đầu cơ quan, đơn vị khen thưởng theo thẩm quyền. Chỉ đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước hoặc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chống tội phạm, chống thiên tai, cháy, nổ, có tác dụng nêu gương và mức độ ảnh hưởng trong phạm vi toàn tỉnh, toàn quốc. Không khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm (bắt buộc phải chấp hành, thực hiện trong thực thi công vụ, nhiệm vụ). 

- Về khen thưởng theo chuyên đề: Khi đề nghị cấp trên khen thưởng trong các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ về số lượng khen thưởng theo quy định tại khoản 2, Điều 29 Quy chế TĐKT trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND, ngày 9/4/2018 của UBND tỉnh. Đối với các sự kiện lớn của tỉnh, nếu số lượng dự kiến đề nghị khen thưởng vượt so với quy định, trước khi đưa vào kế hoạch để trình khen thưởng, cơ quan, đơn vị chủ trì phải báo cáo, xin ý kiến bằng văn bản (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trong một năm, chỉ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng chuyên đề một lần đối với mỗi tập thể, cá nhân...

HL (TH)

Các tin khác


Thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

(HBĐT) - Sở Y tế ban hành Công văn số 41/SYT-NVD, ngày 6/1/2023 về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2.

Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(HBĐT) - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 206/2022/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

1.304 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết số 212/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội năm 2023.

Tạm giao 26.974 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Nghị quyết số 213/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về việc quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2023.

Một số nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam

(HBĐt) - Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và thay thế Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng số 02/1997/PL-UBTVQH9.

Quyết liệt thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

(HBĐT) - Đó là một trong những nội dung quan trọng Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh chỉ đạo tại Công văn số 2040/UBND-NVK ngày 23/11/2022 về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 14/11/2022 của Văn phòng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục