(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Nghị quyết số 213/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về việc quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2023.


Theo đó, quyết nghị: Quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ, công chức cấp xã năm 2023 cụ thể như sau:

- Tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN) trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã năm 2023 là 26.020 chỉ tiêu. Trong đó, tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 22.606 chỉ tiêu, không thay đổi so với chỉ tiêu giao năm 2022 (sự nghiệp GD&ĐT:18.826 chỉ tiêu; sự nghiệp y tế: 2.499 chỉ tiêu; sự nghiệp văn hóa - thông tin và thể thao: 484 chỉ tiêu, sự nghiệp khác: 797 chỉ tiêu). Các hội đặc thù tổng: 127 chỉ tiêu biên chế, không thay đổi so với chỉ tiêu giao năm 2022 (biên chế các hội đặc thù cấp tỉnh 94 chỉ tiêu; biên chế các hội đặc thù cấp huyện 33 chỉ tiêu). Tổng biên chế cán bộ, công chức cấp xã là 3.287 chỉ tiêu, giảm 282 chỉ tiêu so với năm 2022 (trong năm 2023, cán bộ, công chức cấp xã dự kiến phải giảm 79 chỉ tiêu để đảm bảo lộ trình đến năm 2024 biên chế cán bộ, công chức cấp xã đúng định mức theo quy định. Việc tính số lượng công chức cấp xã giảm trên cơ sở số lượng, chất lượng hiện có và phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã của các huyện, thành phố đến hết năm 2024).

- Tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2023 là 954 chỉ tiêu. Trong đó: Sự nghiệp GD&ĐT: 44 chỉ tiêu; sự nghiệp y tế: 726 chỉ tiêu; sự nghiệp văn hóa - thông tin và thể thao: 31 chỉ tiêu; sự nghiệp khác: 153 chỉ tiêu.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua.


H.L (TH)


Các tin khác


Thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

(HBĐT) - Sở Y tế ban hành Công văn số 41/SYT-NVD, ngày 6/1/2023 về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2.

Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(HBĐT) - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 206/2022/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

1.304 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết số 212/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội năm 2023.

Một số nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam

(HBĐt) - Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và thay thế Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng số 02/1997/PL-UBTVQH9.

Quyết liệt thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

(HBĐT) - Đó là một trong những nội dung quan trọng Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh chỉ đạo tại Công văn số 2040/UBND-NVK ngày 23/11/2022 về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 14/11/2022 của Văn phòng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - Đầu tư phát triển KT-XH các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục