(HBĐT) - Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, quan điểm về khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được nhấn mạnh xuyên suốt.

Muốn thực hiện được khát vọng phát triển đất nước vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc cần có giải pháp đồng bộ, sáng tạo, khoa học; đồng thời nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa,  tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, mới đây, Ban Bí thư T.Ư đã tổ chức học tập toàn quốc chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển  đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo GS-TS  Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, thực hiện tốt chuyên đề này là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Nghiêm túc quán triệt, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021, tỉnh đã tổ chức triển khai 91 điểm cầu tiếp sóng trực tuyến hội nghị, gồm 1 điểm cầu cấp tỉnh, 17 điểm cầu cấp huyện, 73 điểm cầu cấp xã, tổng số trên 3.500 đại biểu tham dự. Sau hội nghị quán triệt, nội dung chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể Nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội đã xác định chiến lược phát triển KT-XH đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Đồng thời chỉ rõ: "Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Góp sức thực hiện những mục tiêu chiến lược của Đại hội XIII, tỉnh phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 2021 - 2025 đạt 9%. Đến năm 2025: GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 100 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 10.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 38%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5 - 3%/năm; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%; hàng năm có từ 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% tổ chức cơ sở của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... 

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn trong 35 năm đổi mới đất nước và sau 30 năm tái lập tỉnh. Đặc biệt, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, tạo nên nhiều thành tựu đột phá với tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm cao hơn bình quân chung của cả nước. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đứng thứ 3 trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất so với 6 tỉnh vùng Tây Bắc; gần một nửa số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đứng thứ 3 trong các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, đứng đầu các tỉnh vùng Tây Bắc. Thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, đứng đầu cả nước về tỷ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã… Đó chính là minh chứng sinh động về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cũng là tiền đề, là niềm tin Đảng bộ tỉnh sẽ tạo nên nhiều dấn ấn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 

Hải Yến

Các tin khác


Gặp mặt nhân chứng lịch sử Công an tham gia chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị "Gặp mặt đại biểu nhân chứng lịch sử Công an nhân dân tham gia chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước". Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu ý kiến.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực-đột phá mới và thách thức

Năm 2022, đất nước mặc dù vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, song công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương. Từ đó công tác này có bước phát triển mới, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.

Củng cố niềm tin trong nhân dân

Chống tham nhũng, tiêu cực "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai" luôn là nguyên tắc từ những lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta. Cũng bằng quyết tâm chính trị rất cao, Đảng đang tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trong đó, phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống” dành cho cán bộ quản lý cấp cao đang nhận được niềm tin, kỳ vọng rất lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Kiên định cùng thế giới thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

Tháng 12 này có một ngày đặc biệt: Ngày Nhân quyền Quốc tế (10-12) - là dịp để Liên hợp quốc (LHQ) và các quốc gia thành viên tôn vinh những giá trị cao cả cùng những thành tựu đạt được trong thúc đẩy, bảo vệ quyền con người. Với Việt Nam, những thành tựu ấy được minh chứng qua việc không ngừng chăm lo đời sống, bảo vệ các quyền hợp pháp của người dân, đồng thời tích cực đóng góp cho nỗ lực thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới.

Huyện Đà Bắc: Nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân qua việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

(HBĐT) - "Đà Bắc là địa phương còn nhiều khó khăn về phát triển KT-XH, dân trí không đồng đều. Do đó, địa phương xác định việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều nhận thấy tác dụng của việc đọc báo, tạp chí của Đảng. Từ đó nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng; đáp ứng kịp thời việc tìm hiểu, nắm bắt, xử lý, nghiên cứu thông tin có tính định hướng”. Đó là khẳng định của đồng chí Dương Thị Thúy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đà Bắc về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện.

Phê phán quan điểm đòi “dân sự hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam

Hiện nay, trên không gian mạng xã hội đang lan truyền quan điểm "dân sự hóa” Quân đội, với những thủ đoạn che giấu tinh vi của các thế lực thù địch, đã khiến cho không ít người nhẹ dạ cả tin. Vì vậy, việc nhận diện kịp thời và phê phán sự phi lý, phản động của quan điểm "dân sự hóa” Quân đội là việc làm cấp thiết trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục