(HBĐT) - "Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Lạc đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc, các chi, đảng bộ trực thuộc đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, tạo sự đồng thuận và khí thế thi đua rộng khắp trong cán bộ, đảng viên cùng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN" - đồng chí Bùi Thị Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Lạc cho biết.


Cấp ủy, chính quyền xã Vân Sơn (Tân Lạc) bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH.

Từ việc tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, BTV Huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ, cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền cụ thể, phù hợp, hiệu quả. Huyện chỉ đạo duy trì hoạt động các trang YouTube, Facebook của huyện với trên 50.000 lượt người đăng ký theo dõi thường xuyên; tổ chức cuộc thi clip về các chủ đề: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân hưởng ứng, có tác dụng lan tỏa, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuyên truyền đậm nét sự kiện 65 năm thành lập huyện, lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh với sự tham gia của 4 Mường (Bi, Vang, Thàng Động). Năm 2022, trên hệ thống phát thanh đã xây dựng được 158 chương trình với 1.182 lượt tin, bài, phóng sự; hệ thống truyền hình xây dựng 53 bản tin; 371 lượt tin, bài, phóng sự phát trên "Trang địa phương” của Đài PT-TH tỉnh; duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện. Làm tốt công tác thông tin, cổ động, treo 2.192 lượt cờ hồng, 3.680 lượt cờ đuôi nheo, 326 băng rôn, 642 khẩu hiệu và 162 lượt xe tuyên truyền lưu động phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng.

Tân Lạc là địa phương thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng với 241 chi bộ trực thuộc xã, thị trấn (đạt 100%) đặt báo, tạp chí của Đảng (Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình). Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, 16/16 UBND, HĐND, Đoàn Thanh niên xã, thị trấn đều đặt mua Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình, Tạp chí Cộng sản.

Các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã thành lập được 21/21 tổ với 185 tuyên truyền viên; các chi bộ trực thuộc Huyện ủy thành lập 15/15 tổ với 36 tuyên truyền viên; các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thành lập 285 tổ với 712 tuyên truyền viên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện tổ chức được 97 buổi, có 6.150 lượt người tham gia; cấp cơ sở tổ chức được 148 buổi, có hơn 9.500 lượt người tham gia. Qua đó làm tốt thông tin tuyên truyền nội dung các Hội nghị T.Ư khóa XIII của Đảng; chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các sự kiện lịch sử, chính trị, tình hình thời sự trong nước, quốc tế… Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân về một số vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Thông qua công tác tuyên truyền đa dạng, hiệu quả đã góp phần quan trọng tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, Nhân dân cùng nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Năm 2022, các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN đạt được những kết quả quan trọng. Đảng bộ huyện Tân Lạc đã lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển nông nghiệp, nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định, giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. An sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.


Lê Chung


Các tin khác


Nhận diện, đấu tranh với biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân - từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân của Đảng ta hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nói riêng; Người đã đưa ra nhiều chỉ dẫn quan trọng về chống chủ nghĩa cá nhân. Trong bối cảnh mới, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống chủ nghĩa cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của quần chúng nhân dân.

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử.

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng "thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Vấn đề này luôn là cốt yếu nhằm thống nhất những nhận thức chưa đúng, đồng thời phản bác sự xuyên tạc nhằm hạ thấp, phủ nhận những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to lớn trong hội nhập quốc tế nói riêng, trong công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung chính là những luận cứ xác đáng, hữu hiệu để bác bỏ luận điệu "Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Bước qua tháng 7 tri ân với hàng loạt hoạt động đền ơn - đáp nghĩa diễn ra khắp toàn tỉnh. Màu áo xanh tình nguyện học sinh, sinh viên (HSSV) ghi dấu trong nhiều hoạt động ý nghĩa như: tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân, giúp đỡ gia đình người có công, thăm hỏi thương bệnh binh… Những việc làm thiết thực này chính là cách làm sinh động, hiệu quả để giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho HSSV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục