Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Quân đội, mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ chào cờ hằng ngày.

Từ khi mở cửa Lăng đến nay, lớp lớp cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã không ngừng chủ động, tích cực học hỏi, nghiên cứu, đổi mới, tiến hành nhiều nội dung, biện pháp nhằm phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng; luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, xây dựng nên truyền thống "Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo”.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình kết tinh của "Lòng dân-ý Đảng”; của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Một công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị to lớn; là nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế; là địa chỉ đỏ để giáo dục tinh thần cách mạng, truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn của dân tộc; thể hiện niềm tin, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nơi hun đúc chí khí cách mạng của các thế hệ người Việt Nam, nơi tỏa sáng ý thức tri ân, niềm hy vọng và tin tưởng ở tương lai tươi sáng của dân tộc.

Trong tình hình mới, để góp phần phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cán bộ, chiến sĩ quân đội cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong toàn quân, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu tuyên truyền, giáo dục làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục khẳng định nhất quán chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, soi sáng Đảng ta, làm cho Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, là trí tuệ. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, hội thi, làm nổi bật vẻ đẹp nhân cách, đạo đức, trí tuệ Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, đấu tranh kiên quyết, làm thất bại mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời, phát huy ý nghĩa lịch sử chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng cần phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này. Ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại để tiếp tục hiện đại hóa hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng có hệ số dự phòng cao, phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, chính trị tại khu vực Lăng, xem đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa; việc làm thường xuyên, nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhằm phát huy giá trị của Công trình Lăng; đồng thời, là biện pháp giáo dục thực tiễn sinh động để mỗi cán bộ, chiến sĩ bồi đắp thêm tình cảm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ trong công tác và trong cuộc sống. Vì vậy, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị cải tiến nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng nghi lễ để nơi đây trở thành điểm nhấn lịch sử, chính trị, văn hóa, thu hút đông đảo nhân dân và cán bộ, chiến sĩ tham quan.

Phát huy giá trị, ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đối với Bác, mà còn thể hiện sự kiên định con đường Người đã lựa chọn vì mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Nhận diện, đấu tranh với biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân - từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân của Đảng ta hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nói riêng; Người đã đưa ra nhiều chỉ dẫn quan trọng về chống chủ nghĩa cá nhân. Trong bối cảnh mới, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống chủ nghĩa cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của quần chúng nhân dân.

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử.

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng "thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Vấn đề này luôn là cốt yếu nhằm thống nhất những nhận thức chưa đúng, đồng thời phản bác sự xuyên tạc nhằm hạ thấp, phủ nhận những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to lớn trong hội nhập quốc tế nói riêng, trong công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung chính là những luận cứ xác đáng, hữu hiệu để bác bỏ luận điệu "Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Bước qua tháng 7 tri ân với hàng loạt hoạt động đền ơn - đáp nghĩa diễn ra khắp toàn tỉnh. Màu áo xanh tình nguyện học sinh, sinh viên (HSSV) ghi dấu trong nhiều hoạt động ý nghĩa như: tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân, giúp đỡ gia đình người có công, thăm hỏi thương bệnh binh… Những việc làm thiết thực này chính là cách làm sinh động, hiệu quả để giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho HSSV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục