(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ vừa ban hành Kết luận số 938-KL/TU sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 9/8/2018 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (Chỉ thị 42). 


BTV Tỉnh ủy đánh giá: Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 42, công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, công tác kiểm soát MCBGTKS được quan tâm đẩy mạnh; tạo sự đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Dân số và phát triển, Đề án kiểm soát MCBGTKS; tỷ số khi sinh giảm dần theo từng năm: Năm 2018 là 113,9 nam trên 100 nữ; 2019 là 112,8 nam trên 100 nữ; 2022 là 111,2 nam trên 100 nữ...

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém: MCBGTKS mặc dù đã được kiểm soát, giảm dần theo từng năm nhưng tỉnh Hòa Bình vẫn thuộc nhóm các tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh cao. Công tác phối hợp thực hiện giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể với ngành Y tế trong kiểm soát MCBGTKS chưa thường xuyên, liên tục.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 42, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh về  kiểm soát MCBGTKS. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát MCBGTKS, bình đẳng giới. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác dân số và phát triển. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng ban hành các văn bản và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chính sách dân số, các chương trình hoạt động về kiểm soát MCBGTKS, bình đằng giới. 

BTV Tỉnh uỷ giao nhiệm vụ cụ thể cho các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc căn cứ nội dung Kết luận để tổ chức triển khai thực hiện...

H.L (TH)

Các tin khác


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ

(HBĐT) - 8. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: "Điều 16. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động quy định tại Điều 13 Nghị định này

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

(HBĐT) - Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023 và thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP, ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Chính sách mới về tinh giản biên chế

(HBĐT) - Có hiệu lực từ ngày 20/7/2023, các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP (quy định về tinh giản biên chế) được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. Nghị định này thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/ 2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, ngày 10/12/2020. Nghị định có nhiều điểm mới về chính sách tinh giản biên chế.

Triển khai giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%

(HBĐT) - Ngày 30/6/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 05/CĐ-TCT chỉ đạo các đơn vị ngành Thuế khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định (NĐ) số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng

(HBĐT) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục