(HBĐT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, công tác BHXH, BHYT đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT từng bước được hoàn thiện, phù hợp với phát triển KT-XH của tỉnh. Số người tham gia BHXH, BHYT tăng qua các năm; thực hiện việc chi trả lương hưu và các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật; quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng.


Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT cài đặt ứng dụng VssID.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, BTV Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 14/5/2013 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 7/10/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện ngân sách Nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, ban, ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở nghiêm túc tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết. Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo cơ quan BHXH tỉnh phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như: Quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia, thu hồi nợ đọng tại các đơn vị, doanh nghiệp; truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc chưa được tham gia BHXH để tính hưởng các chế độ BHXH; thực hiện BHXH cho cán bộ không chuyên trách tại các xã, phường; công tác đấu thầu thuốc, xây dựng cơ cấu giá các dịch vụ y tế; tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, thực hiện BHYT cho người đang sinh sống tại vùng điều kiện kinh tế khó khăn và vùng điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; triển khai thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN, kê khai hộ gia đình tham gia BHYT, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT và trả sổ BHXH cho người lao động. Tăng cường thanh, kiểm tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách BHXH, BHYT nhằm phát triển đối tượng tham gia.

Kết quả thực hiện từ năm 2012 đến ngày 30/6/2021, số người tham gia BHXH tăng từ 57.647 người, đạt 12,68% lực lượng lao động lên 86.617 người, đạt 17,87% lực lượng lao động; số người tham gia BHTN từ 44.201 người, đạt 9,72% lực lượng lao động lên 65.252 người, đạt 13,46% lực lượng lao động; số người tham gia BHYT từ 745.909 người, đạt 92,7% dân số lên 822.938 người, đạt 95,05% dân số. 100%  đối tượng chính sách, có công với cách mạng, người nghèo, dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi tham gia ổn định, thường xuyên (Nhà nước đóng 100%); tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt trên 90%; nhóm BHYT hộ gia đình tăng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT hộ gia đình năm 2012 là 2,1%, đến ngày 30/6/2021 là 8,91%, tăng 6,81%. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT của tỉnh tăng 2,35%.

Ngành BHXH đã phối hợp ngành y tế mở rộng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT đến các cơ sở y tế tuyến xã, cơ sở KCB ngoài công lập; thủ tục hành chính KCB BHYT từng bước được tinh giản; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao y đức phục vụ bệnh nhân đối với cán bộ ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng KCB BHYT. Thái độ phục vụ ngày càng được cải thiện; quy định về thông tuyến trong KCB BHYT được thực hiện đồng bộ, đáp ứng được phần lớn yêu cầu KCB của Nhân dân. Từ năm 2012 đến ngày 30/6/2021, toàn tỉnh chi KCB BHYT 5.731 tỷ đồng, cho 9.135.639 lượt người KCB nội, ngoại trú trong và ngoài tỉnh; quyền lợi KCB của người bệnh có BHYT luôn được đảm bảo, quỹ BHYT được sử dụng có hiệu quả.

Trong những năm qua, BHXH tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo phục vụ kịp thời, nhanh chóng, không gây phiền hà cho người dân. Đẩy mạnh giao dịch điện tử, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị sử dụng lao động thông qua dịch vụ bưu chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia và hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN rút ngắn được thời gian giải quyết, ngăn chặn tiêu cực. Thực hiện niêm yết công khai các TTHC về BHXH, BHYT, BHTN tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện, đồng thời đăng tải trên website của BHXH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh nhằm giúp các đơn vị, người lao động và Nhân dân dễ  nắm bắt, thực hiện. Đến nay, các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH đều có phần mềm ứng dụng quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; trên 90% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT; kết nối liên thông dữ liệu KCB BHYT; hệ thống mạng nội bộ được hoàn thiện, với 100% đơn vị trực thuộc có địa chỉ giao dịch điện tử đối với tất cả công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Cải cách hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, nổi bật là triển khai hệ thống thông tin giám định, kết nối dữ liệu về BHYT từ tất cả các cơ sở KCB tới toàn bộ hệ thống BHYT đã minh bạch hóa, tạo điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, quản lý KCB và thanh toán BHYT, ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên môn của các cơ sở KCB, giá dịch vụ, giá thuốc; yêu cầu các cơ sở KCB phải xây dựng đội ngũ y, bác sỹ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có phong cách, thái độ phục vụ đúng mực với người bệnh và người nhà bệnh nhân. Thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT. Ngành BHXH thực hiện quản lý đối tượng trên phần mềm quản lý thu, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHXH, BHYT là tiền đề cho việc xây dựng, kết nối liên thông và hoàn thiện hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin ngành BHXH, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về người tham gia BHYT, BHXH. Thường xuyên rà soát hồ sơ tham gia BHXH, BHYT của các đối tượng nhằm cấp thẻ BHYT, sổ BHXH nhanh, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Tỷ lệ lao động được cấp sổ BHXH năm 2012 là 91,13%, đến ngày 30/6/2021 đạt 99,78%. Tính đến ngày 30/6/2021, tổng số thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH có giá trị sử dụng là 822.938 người, số sổ BHXH đã bàn giao cho người lao động là 82.520 sổ, đạt 99,87%. Phối hợp các sở, ngành xây dựng các chương trình thanh tra, kiểm tra và thanh tra đột xuất các đơn vị, doanh nghiệp về việc chấp hành thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Từ năm 2012 đến ngày 30/6/2021 đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 1.320 đơn vị trong và ngoài ngành, cơ sở KCB, đại lý thu, chi BHXH, BHYT. Qua đó góp phần thu hồi, giảm nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên 41,6 tỷ đồng; lập biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 20 đơn vị, doanh nghiệp, trong đó: Xử phạt bằng hình thức cảnh cáo 8 đơn vị, xử phạt bằng tiền 12 đơn vị với số tiền xử phạt trên 280 triệu đồng.

Phát huy những thành tích đạt được, các cấp, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi hiện làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 97%. Để hoàn thành mục tiêu này, ngành BHXH tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác BHXH, BHYT. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý và thủ tục giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện; liên thông dữ liệu các nghiệp vụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết các chế độ BHXH, KCB BHYT; triển khai thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử; thực hiện liên thông dữ liệu với các sở, ngành, sẵn sàng kết nối với cơ chế một cửa quốc gia; giảm số giờ giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan BHXH đạt mức ASEAN 4; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, phục vụ yêu cầu ngày càng cao của người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT.

Việt Lâm


NHÓM Ý KIẾN


Không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước

Bàn Thị Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc

 

Là huyện vùng cao khó khăn, Đà Bắc là một trong những huyện có tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT cao nhất toàn tỉnh. Tuy nhiên, tham gia BHXH hiện có 3.981 người, chiếm tỷ lệ thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Trong thời gian vừa qua, thực hiện Nghị quyết số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện có 8.000 người không được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT. Cùng với đó, để đạt được xã nông thôn mới cần có tiêu chí đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Do vậy, các cấp uỷ, chính quyền cơ sở nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, không thể trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.


Cấp uỷ, chính quyền quan tâm, người dân đồng lòng tin tưởng

Lê Chí Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc

 

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, Huyện uỷ Tân Lạc, Đảng uỷ các xã, thị trấn tích cực triển khai văn bản của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác BHXH, BHYT. Các cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người tham gia BHXH, BHYT đúng quy định. Quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác BHXH, BHYT, khám, chữa bệnh… Huyện uỷ chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp BHXH huyện, UBND các xã, thị trấn lập danh sách thẩm định cấp thẻ BHYT kịp thời, đúng đối tượng. Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân. Để Nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Quan tâm chi trả lương hưu, thanh toán chế độ kịp thời cho người tham gia. Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, giải quyết chế độ, giảm chi phí đi lại của người tham gia BHXH, BHYT.

Với sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Nhân dân tin tưởng vào các chính sách BHXH, BHYT. Đến ngày 30/6/2021, toàn huyện có 18% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, gần 2.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT đạt 97% dân số, là một trong những huyện có tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT cao trong toàn tỉnh.


 Các tin khác


Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(HBĐT) - Tính đến tháng 4/2023, toàn tỉnh có trên 78 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, đạt 95,3% kế hoạch, tăng 1.119 người (1,4%) so với cùng kỳ năm 2022; trên 12 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 77,6% kế hoạch; trên 70 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 91% kế hoạch; trên 764 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 92,7% kế hoạch, tăng 4.752 người (0,6%) so với tháng 2/2023, giảm 4.480 người (0,6%) so với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ bao phủ BHYT là 86,85% dân số.

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ thông tin truyền thông BHXH khu vực miền Bắc

(HBĐT) - Ngày 12/4, tại TP Hòa Bình, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ thông tin truyền thông năm 2023 khu vực miền Bắc. Tham dự có đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam và 450 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Phòng Truyền thông của BHXH 20 tỉnh, thành phố phía Bắc; cán bộ phụ trách truyền thông BHXH Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đối thoại với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ

(HBĐT) - Ngày 30/3, UBND huyện Lạc Thuỷ phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

Đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân, ứng dụng VneID,

(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 386/UBND-NVK ngày 24/3/2023 về việc đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân (CCCD), ứng dụng VneID, phối hợp thực hiện làm sạch thông tin công dân trong việc trong việc triển khai Đề án 06/CP.

Phối hợp triển khai chính sách bảo hiểm giai đoạn 2023 – 2025

(HBĐT) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2023 – 2025.

Nhiều giải pháp mạnh để hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Năm 2022, tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT của huyện Lạc Sơn là một chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch do UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Từ đầu năm 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT để hoàn thành chỉ tiêu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục