(HBĐT) - Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Báo Hòa Bình. Thông qua đó góp phần tích cực đấu tranh, phòng ngừa các khuyết điểm, vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương của Nhà nước; định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), Nhân dân nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.


Các cơ quan báo chí bám sát hiện trường tuyên truyền hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc trên địa bàn tỉnh.

Báo Hòa Bình đã chủ động quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường BVNTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị để có nhận thức đúng đắn về Nghị quyết số 35-NQ/TW. Đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Biên tập phụ trách chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, thành lập nhóm chuyên gia theo đúng Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ, ngày 25/6/2019 của Ban Chỉ đạo T.Ư và của tỉnh. Chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng chuyên mục "BVNTTT của Đảng” trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử. Việc tuyên truyền được triển khai từ tháng 2/2020 đến nay. Nội dung tuyên truyền bám sát chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh. 

Hiện nay, Báo Hòa Bình có 2 ấn phẩm, gồm báo in và báo điện tử. Trong đó, báo in phát hành từ thứ Hai đến thứ Sáu (8 trang), số Chủ nhật 12 trang; báo điện tử có phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường, truyền hình điện tử, bản tin phát thanh, phiên bản mobile, fanpage trên facebook, kênh youtube, App new... 

Đối với chuyên mục "BVNTTT của Đảng” được duy trì từ tháng 2/2020 đến nay với 4 chuyên mục/tháng. Báo Hòa Bình đã chỉ đạo xây dựng các tuyến bài như: Nhận diện âm mưu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta; việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW trong các LLVT; sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, giúp CB, ĐV, Nhân dân luôn kiên định nhận thức về Đảng, chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; giới thiệu các đảng bộ tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; công tác phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ĐV; phản ánh thành tựu xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Nội dung tuyên truyền xuyên suốt là đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện các bài viết liên quan đến công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng internet, mạng xã hội… Thông qua công tác tuyên truyền, Báo Hòa Bình kịp thời cung cấp thông tin chính thống các vấn đề dư luận quan tâm như: Các kết luận, thông báo kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với CB, ĐV của cấp ủy, UBKT các cấp; phản ánh toàn diện, có định hướng công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển KT-XH vừa phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời cung cấp thông tin những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương để định hướng dư luận; các đảng bộ phát huy vai trò của người đứng đầu trong tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết tốt những phát sinh, bức xúc ở cơ sở, tạo đồng thuận của người dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tuyên truyền kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường thông tin tích cực với thông tin làm rõ và đấu tranh phản bác, góp phần ngăn chặn thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu lợi dụng tự do tôn giáo để xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam và địa phương.

Thông qua công tác chỉ đạo tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW đã góp phần định hướng dư luận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của CB, ĐV, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình cho biết: Thời gian tới, Báo Hòa Bình tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về BVNTTT của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi CB, ĐV tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW. Tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 4 đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh… Kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, đưa ra được đề xuất, kiến nghị có tính gợi mở để cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo, điều chỉnh, rút kinh nghiệm, uốn nắn kịp thời. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí. Tăng cường các tuyến bài đấu tranh phản bác trên báo chí, truyền thông và trên không gian mạng; định hướng, khuyến khích tuyên truyền thành tựu phát triển KT-XH, những mô hình, nhân tố mới, người tốt việc tốt… lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.


Lê  ChungCác tin khác


Xây dựng các kênh truyền thông chủ lực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 kèm theo sự phát triển công nghệ internet, cũng như các kỹ thuật, ứng dụng làm báo hiện đại đã, đang và sẽ tiếp tục thổi bùng cuộc cách mạng thông tin số. Rõ ràng, và thật khó có thể lảng tránh sự cạnh tranh khốc liệt thông tin giữa báo chí chính thống và mạng xã hội.

Xây dựng Đảng vững mạnh là điều kiện tiên quyết phòng, chống tham nhũng, chống “diễn biến hòa bình”

Công cuộc "Đổi mới” đất nước do Đảng ta lãnh đạo nhiều năm qua đã đạt những thành tựu to lớn không thể phủ nhận, được nhân dân tin tưởng, bè bạn quốc tế thừa nhận và đánh giá rất cao. Tuy nhiên, với tâm địa đen tối, cái nhìn hằn học, các thế lực thù địch vẫn đang ra sức xuyên tạc cho rằng: Đảng, Nhà nước đấu tranh phòng, chống tham nhũng "thực chất chỉ là cuộc đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực”. Rằng: "... việc xây dựng Đảng chỉ là kiểu "giật gấu vá vai”. Tình trạng này tất yếu sẽ khiến Đảng đổ vỡ và tan rã”... Đây là những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc hết sức nguy hiểm hòng chia rẽ Đảng với nhân dân, làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại - Bài 3: Góc nhìn quốc tế về những thành tựu của Việt Nam

Con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn ngày càng tỏ rõ tính ưu việt và chứng minh sức sống, sức phát triển mạnh mẽ. Điều này đã được nhiều học giả, chính khách quốc tế và nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận.

Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại: - Bài 2: Con đường phát triển ở Việt Nam là đúng đắn, hợp thời

Mặc dù chủ nghĩa xã hội (CNXH) tạm thời lâm vào thoái trào sau khi Liên Xô và các nước Đông Âu từ bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn trung thành, kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam để đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên CNXH và đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng.

Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại - Bài 1: Không phải là “sự cáo chung của lịch sử”

Sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ (năm 1991), trên thế giới xuất hiện luận thuyết chính trị về "sự cáo chung của lịch sử” với hàm ý chủ nghĩa tư bản (CNTB) sẽ vĩnh viễn ngự trị trên thế giới, còn chủ thuyết về CNXH được xây dựng trên cơ sở hệ tư tưởng Mác-Lênin sẽ bị lịch sử đào thải. Tuy vậy, những thành tựu to lớn trong xây dựng CNXH ở một số nước đã khẳng định nhận định trên là vội vàng, quy chụp. Sự thật cho thấy, sự phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) đang minh chứng rõ ràng về xu hướng đi lên CNXH là quy luật tất yếu của lịch sử loài người.

Tự tu chỉnh, “đánh thắng kẻ địch bên trong của mỗi chúng ta"

Biểu hiện suy thoái hàng đầu về đạo đức, lối sống đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ ra là: "Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình”. Vì vậy, đấu tranh đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân là góp phần làm trong sạch hóa, lành mạnh hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục