CÔNG TY CP TÀI CHÍNH ĐẤU GIÁ HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40/TB-ĐG

Hoà Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO THI HÀNH ÁN (LẦN 2)


Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án do Chi Cục thi hành án dân sự huyện Lương Sơn chuyển giao như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình;

2.2. Địa chỉ: Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tên tài sản:Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của bà Khuất Thị Kim Thơm và ông Phùng Quốc Tuấn;

3.2. Số lượng tài sản: 02 thửa đất cụ thể như sau:

a) Thửa đất số 121, tờ bản đồ số 146-A diện tích 340m2 tại tiểu khu 11, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do UBND huyện Lương Sơn cấp cho bà Khuất Thị Kim Thơm ngày 14/9/2010 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 917946, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00162 ngày 14/9/2010;

b) Thửa số 133, tờ bản đồ số 145 – B, diện tích 218,3 m2 tại tiểu khu 11, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do UBND huyện Lương Sơn cấp cho bà Khuất Thị Kim Thơm ngày 20/9/2010 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 917947, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00037 ngày 20/9/2014.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/02/2018. Tại Công ty Cổ phần Tài chính đấu giá Hòa Bình.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 5.154.068.700 đồng(Năm tỷ một trăm năm mươi tư triệu không trăm sáu mươi tám nghìn bẩy trăm đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm: Phí trước bạ và các lệ phí khác.

6. Tiền đặt trước: 1.030.813.000 đồng (Một tỷ không trăm ba mươi triệu tám trăm mười ba nghìn đồng).

6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần tài chính đấu giá Bình;

6.2. Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tài chính đấu giá Hòa Bình;

6.3. Số tài khoản: 45510000415557 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7. Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 23/01/2018 đến ngày 25/01/2018 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình;

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29/01/2018 đến ngày 31/01/2018 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại tiểu khu 11, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/01/2018 đến ngày 21/02/2018; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá 500.000 đồng/ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 21/02/2018;

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại Quy chế của Công ty Đấu giá Hòa Bình.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn: Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Niêm yết tại:

- Nơi trưng bày tài sản;

- Nơi tổ chức bán đấu giá;

- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình;

- Báo chí;

- Lưu VT, HSĐG.

ĐẤU GIÁ VIÊN

Nguyễn Thị Lợi Quỳnh

Các tin khác