Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-TTg, ngày 20/12/2023. Ngày 22/1/2024, tỉnh Hòa Bình đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Quyết định số 1648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phấn đấu giai đoạn đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt trên 43%

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 180-KH/UBND, ngày 18/9/2023 về thực hiện Chương trình Phát triển đô thị (PTĐT) tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(HBĐT) - Ngày 15/8, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Đặt mục tiêu đến năm 2030 thị trấn Mai Châu trở thành đô thị loại IV

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU định hướng phát triển trị trấn Mai Châu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2030

(HBĐT) - Theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND, ngày 16/8/2022 về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh ta phấn đấu đến năm 2025 nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 85%.

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

(HBĐT) - Ngày 26/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch (QH) chung tỷ lệ 1/2000 thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thuỷ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 thị trấn Chi Nê đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

(HBĐT) - Ngày 26/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. 

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND, ngày 3/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch (QH) chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, tổng diện tích QH là 4.001 ha. Trong đó, diện tích điều chỉnh QH thị trấn Mường Khến (cũ), nay là thị trấn Mãn Đức 404 ha, diện tích QH mới 3.597 ha. Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 22.000 người, đến năm 2040 khoảng 28.000 người.

Chương trình phát triền nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030

(HBĐT) - Theo Quyết định số 1731/QĐ – UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh ta phấn đấu đến năm 2025, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 85%.

Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 39 – 46%

(HBĐT) - Theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/2/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hoà Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Hòa Bình sẽ đạt tỷ lệ đô thị hoá khoảng 39% - 46% vào năm 2025 và đạt tỷ lệ đô thị hoá từ 43% - 50% vào năm 2030.


Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Vụ Bản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

(HBĐT) - Theo Quyết định 1227/QĐ - UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, thị trấn Vụ Bản có quy mô diện tích 1.310,79 ha.