(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 14/2/2022 về phát triển đảng viên (ĐV) năm 2022. Trên cơ sở chỉ tiêu kết nạp, số lượng quần chúng dự nguồn đối tượng kết nạp theo kế hoạch của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đặc điểm, tình hình của các đảng bộ. BTV Tỉnh ủy xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu năm 2022 kết nạp được 1.600 ĐV mới trở lên và giao chỉ tiêu kết nạp ĐV cho các đảng bộ trực thuộc.

BTV Tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác ĐV; thực hiện đúng phương châm phương hướng, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục kết nạp ĐV và công nhận ĐV chính thức; coi trọng cả số lượng và chất lượng. Các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của Đảng; vị trí, tầm quan trọng của công tác phát triển ĐV, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về bản chất tốt đẹp, về truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng. Đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt đảng, quan tâm sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp, gắn với đời sống của Nhân dân để ĐV và quần chúng thấy rõ hiệu quả sinh hoạt đảng. BTV cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có biện pháp, giải pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị làm tốt công tác phối hợp theo dõi, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc kết nạp ĐV...

Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng ĐV năm 2021 và qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, thực hiện rà soát, sàng lọc, giáo dục, giúp đỡ ĐV theo đúng Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp ĐV và rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Định kỳ hằng quý khảo sát, đánh giá phân tích chất lượng quần chúng, phát hiện, tạo nguồn phát triển ĐV; kịp thời tổ chức, mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và bồi dưỡng ĐV mới kết nạp để thực hiện công nhận ĐV chính thức đúng thời hạn quy định.

BTV Tỉnh ủy chỉ đạo BTV cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch này đến các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trước BTV Tỉnh ủy về kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp ĐV tại đảng bộ mình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với BTV cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo ban tuyên giáo cấp ủy, trung tâm chính trị các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy cơ sở, chi bộ; lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, bồi dưỡng ĐV mới đảm bảo yêu cầu, chất lượng, đạt hiệu quả. Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động phong trào công nhân; củng cố, phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp nhằm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. BTV Tỉnh Đoàn hướng dẫn các cấp bộ đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thu hút, tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên, xây dựng các mô hình để bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét, kết nạp. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, kịp thời báo cáo BTV Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

P.V (TH)


Các tin khác


Trách nhiệm vì mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022

(HBĐT) - Với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, sự chuyển động của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,13%, nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ đạt kết quả khá. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng các quý còn lại của năm 2022, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, quyết liệt chỉ đạo giải ngân hấp thụ các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 2 - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng - giải pháp căn cơ

(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục