(HBĐT) - Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2351/QĐ-TTg, ngày 24/12/2010. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Chiến lược nghiêm túc, có hiệu quả, tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy quyền làm chủ, bình đẳng trên mọi lĩnh vực. Trong đó, mục tiêu thứ nhất: "Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị” được chú trọng.


Đội ngũ cán bộ nữ các phòng chuyên môn Sở Tư pháp phát huy vai trò, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Ảnh: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trao đổi chuyên môn.

Công tác rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ nữ để làm căn cứ đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong công tác quản lý, lãnh đạo được quan tâm. BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo đúng nội dung, phương pháp, đối tượng...; ngoài việc đảm bảo tỷ lệ nguồn quy hoạch, cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ đưa vào quy hoạch đã được các cấp uỷ chú trọng (không dưới 15%), đặc biệt là cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số.

Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới được thực hiện đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, thông qua các hội nghị, cuộc họp tại các cơ quan, đơn vị, cuộc họp, sinh hoạt tại thôn, xóm, khu dân cư, nhằm nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ, vai trò của phụ nữ trong tham chính.

Các hoạt động hỗ trợ việc nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt đối với nữ lãnh đạo trẻ, nữ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số được thúc đẩy. Thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ gắn với đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đề bạt cán bộ nữ, giới thiệu cán bộ nữ tham gia bộ máy lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Mục tiêu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đạt không dưới 15%; nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt không dưới 35%; các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Giai đoạn 2011-2020, đã có nhiều lượt cán bộ, công chức nữ từ tỉnh đến cơ sở được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý Nhà nước và lý luận chính trị, chiếm gần 30% tổng số cán bộ được đào tạo. 

Việc bố trí, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ được chú trọng thực hiện theo đúng quy trình, quy định; các cấp uỷ, chính quyền đã căn cứ vào đặc điểm riêng, khả năng của cán bộ nữ để bố trí, đề bạt vào các vị trí lãnh đạo. 

Kết quả, nhiệm kỳ 2016-2021, có 2 nữ đại biểu Quốc hội, 12/61 nữ đại biểu HĐND tỉnh (chiếm 19,67%), 101/383 nữ đại biểu HĐND huyện (chiếm 26,37%), 1.252/5.230 nữ đại biểu HĐND xã (chiếm 23,94%).

Nhiệm kỳ 2015-2020, 5 đồng chí nữ (chiếm 9,6%) tham gia BCH Đảng bộ tỉnh; 69/481 đồng chí (chiếm 14,3%) tham gia BCH Đảng bộ huyện, thành phố, Đảng bộ Khối; 17/135 đồng chí (chiếm 12,5%) tham gia BTV cấp ủy cấp huyện, 945/4.741 đồng chí (chiếm 19,9%) tham gia BCH Đảng bộ xã, phường, thị trấn; 58/830 đồng chí (chiếm 6,9%) tham gia BTV cấp ủy cấp xã. 

Trong 10 năm (2011- 3/2020), toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 9.502/20.989 đảng viên mới là nữ, chiếm 45,2%. Tổng số đảng viên nữ hiện nay là 24.758/66.870 đảng viên, chiếm 37,02%.

Tổng số nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy quản lý có 49/317 đồng chí, chiếm 15,45%. Trong đó, cấp tỉnh 29/169 đồng chí, chiếm 17,15%. 

Từ 2015-2020, cán bộ nữ là lãnh đạo cấp trưởng, phó các sở, ban, ngành của tỉnh là 30 đồng chí, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, thành phố 5 đồng chí, lãnh đạo quản lý cấp phòng cấp tỉnh, huyện 428 đồng chí (cấp tỉnh 220 đồng chí, cấp huyện 208 đồng chí).  

Bên cạnh kết quả đạt đạt được, việc thực hiện mục tiêu còn những hạn chế. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, BTV cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu còn thấp, chưa tương xứng với cơ cấu cán bộ nữ và chưa đạt tỷ lệ theo quy định. Nhiều đơn vị không có lãnh đạo nữ (khối chính quyền có 6/21 sở, ngành; khối Mặt trận và các đoàn thể có 3/6 đơn vị; khối các cơ quan Đảng có 4/9 cơ quan); có những đơn vị từ khi thành lập đến nay chưa có cán bộ lãnh đạo là nữ. Sự chuyển biến trong nhận thức về công tác cán bộ nữ của cấp ủy, chính quyền chưa đồng bộ. Việc quy hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đối với công tác cán bộ nữ chưa thường xuyên, quyết liệt. Một số đơn vị, địa phương chưa mạnh dạn bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ. Còn một bộ phận cán bộ nữ vẫn tự ti, an phận, chưa tích cực học tập và chủ động vượt khó vươn lên...

Nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị trong giai đoạn 2021-2030, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị tiếp tục quan tâm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 12/1/2015 của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ nữ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ. Xây dựng quy hoạch cán bộ nữ trong quy hoạch tổng thể về cán bộ của Đảng ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Tiếp tục làm tốt công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ để đảm bảo chất lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch. Quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nữ. Tăng cường thực hiện chức năng đại diện của tổ chức Hội LHPN thông qua quy định trách nhiệm của các cấp Hội trong công tác cán bộ nữ; chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ nữ...

V.H

Các tin khác


Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước thềm đại hội Đảng

(HBĐT) - Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB). Đây không chỉ là nội dung có liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị, góp phần vào thành công của đại hội, mà còn là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Nhiều ý kiến khác nhau về mở rộng chủ thể ký thỏa thuận quốc tế

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 46, chiều 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”

(HBĐT) - Ngày 13/7, Ban dân vận Trung ương (T.Ư) phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban cán sự Đảng đoàn Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc "Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”. 

Đảng bộ xã Trung Thành tập trung đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trung Thành (Đà Bắc) đã không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình cam kết sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thậm chí sẵn sàng tiếp nhận vốn chậm giải ngân từ nơi khác chuyển về

Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xây dựng huyện Mai Châu đẹp giàu

(HBĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mai Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KT-XH), xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, bảo đảm QP-AN. Đã có 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục