(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 47 Đảng bộ, 28 chi bộ cơ sở, gồm các tổ chức Đảng cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể CT-XH, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp và một số doanh nghiệp. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ lưu niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho Đảng bộ Khối CCQ tỉnh nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (27/3/1958 - 27/3/2018).

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XVI, Đảng ủy Khối đã xác định việc đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng TCCS Đảng và đảng viên là một trong các giải pháp có tính đột phá, quyết định đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của BCH, BTV, Thường trực Đảng ủy Khối khóa XVI; Nghị quyết phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên BTV và Thường trực Đảng ủy Khối phụ trách các lĩnh vực công tác và các chi, Đảng bộ cơ sở; phân công các đồng chí Ủy viên BTV (chuyên trách) và chuyên viên Cơ quan Đảng ủy Khối phụ trách, theo dõi, dự sinh hoạt với các chi, Đảng bộ cơ sở. 

Đảng ủy, BTV Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án chuyên đề về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, các quy chế, quy định... để cụ thể hóa và tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng "trọng tâm về nội dung lãnh đạo”, "thiết thực trong đề ra các nhiệm vụ, giải pháp”; đặc biệt là "mẫu hóa” một số quy trình trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, giúp cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở thuận lợi trong triển khai thực hiện. 

Đặc biệt là tiếp tục tập trung cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc ban hành Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên các cấp trong Đảng bộ Khối; hướng dẫn nội dung sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ trong Đảng bộ Khối; ban hành tiêu chí chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Chủ động đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy bố trí cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ tham dự các hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng do T.Ư, Tỉnh ủy tổ chức. Thường xuyên chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở trong việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định... của Đảng; duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và mỗi CB, ĐV.   

Việc thực hiện chế độ báo cáo, thông tin hai chiều giữa Đảng ủy Khối với cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở và ngược lại được duy trì có nền nếp. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối đã xây dựng và đưa Trang thông tin điện tử của Đảng ủy đi vào hoạt động có chất lượng, hiệu quả, góp phần thiết thực phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, cũng như hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ. Triển khai ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản đi, đến và ứng dụng chữ ký số trên hệ điều hành VNPT-oficce đến các chi, Đảng bộ cơ sở. Gắn đổi mới phương thức lãnh đạo với đề cao trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp trong Đảng bộ.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với tập trung thực hiện các giải pháp lãnh đạo quyết liệt việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bằng chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể, Đảng ủy Khối tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; vừa nhất quán, quyết liệt, vừa sáng tạo, nhạy bén, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, chọn khâu đột phá, hướng về cơ sở, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Đổi mới cơ chế phân công nhiệm vụ theo hướng đề cao trách nhiệm từng cá nhân phụ trách các lĩnh vực công tác và phụ trách các chi, Đảng bộ cơ sở; gắn trách nhiệm cụ thể của tập thể đơn vị được giao phụ trách với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tổ chức thực hiện có kết quả Quy chế số 11-QC/TU, ngày 20/4/2020 của BTV Tỉnh ủy ban hành "Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh”. Duy trì nghiêm chế độ báo cáo, thông tin giữa Đảng ủy, BTV Đảng ủy với cá nhân cấp ủy viên và ngược lại. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện trên các mặt, đặc biệt tập trung cho lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác. Coi vai trò lãnh đạo của cấp ủy là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tập thể cấp ủy và cá nhân từng cấp ủy viên xây dựng kế hoạch cụ thể, dành thời gian, công sức cho công tác xây dựng Đảng; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc; tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm công tác kiểm tra, giám sát.

Đoàn Văn Thu
TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác


Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

(HBĐT) - Sáng 30/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Chu đáo, nghiêm túc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(HBĐT) - Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (BCH, BTV) Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung công tác nhân sự cấp ủy theo đúng quy trình, hướng dẫn của T.Ư. Bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định, thực hiện phương châm lấy phẩm chất chính trị, uy tín, hiệu quả công tác để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ, lựa chọn vào BCH, BTV những đồng chí đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả - Dấu ấn quan trọng của nhiệm kỳ 2015 – 2020

(HBĐT) - Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, có thể khẳng định, một trong những dấu ấn quan trọng của tỉnh ta là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, công tác triển khai, thực hiện đã đạt được những kết quả nổi bật.

Báo Hòa Bình và huyện Tân Lạc ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 - 2025

(HBĐT) - Ngày 29/9, tại huyện Tân Lạc, Ban Biên tập Báo Hòa Bình và Huyện ủy Tân Lạc tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 – 2025. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Đinh Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc; lãnh đạo Báo Hòa Bình, huyện Tân Lạc cùng đại diện các phòng, ban của 2 đơn vị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục