CÔNG TY CP TÀI CHÍNH ĐẤU GIÁ HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 411/TB-ĐG

Hoà Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 


Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 2.544,6 m2 đất ở tại khu 13, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị:Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 2.544,6 m2 đất ở tại đô thị;

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản: Loại đất ở tại đô thị; Tổng diện tích đất 2.544,6 m2; Tổng số lô đất bán đấu giá: 17 lô; Diện tích: Lô nhỏ nhất 104 m2, lô lớn nhất: 189,2 m2; Mục đích sử dụng đất: Xây dựng nhà ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Địa điểm, vị trí của tài sản: Tại khu 13, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 07/12/2017. TạiTrung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình; Tại khu 12, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 2.544.600.000 đồng (Hai tỷ năm trăm bốn mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng).Giá trên chưa bao gồm: Phí trước bạ và các lệ phí khác.

6. Tiền đặt trước: (Cụ thể có bảng kê chi tiết kèm theo)

6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình;

6.2. Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tài chính đấu giá Hòa Bình;

6.3. Số tài khoản: 45510000415557 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7. Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 15/11/2017 đến ngày 04/12/2017 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình;

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 15/11/2017 đến ngày 04/12/2017 (Trong giờ hành chính);Địa điểm: Tại khu 13, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/11/2017 đến ngày 04/12/2017; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng /hồ sơ (Một trăm nghìn đồng trên một hồ sơ đấu giá);

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 04/12/2017; Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình;

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hòa Bình.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607.

-Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

 

Niêm yết tại:

- Nơi trưng bày tài sản;

- Nơi tổ chức bán đấu giá;

- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình;

- Báo chí;

- Lưu VT, HSĐG.

 

ĐẤU GIÁ VIÊN

Nguyễn Thị Lợi Quỳnh

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo bán đấu giá số 411/BĐG ngày 14/11/2017 về việc đấu giá quyền sử dụng 2.544,6 m2 đất ở

tại khu 13, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình)Số TT

Ký hiệu

lô đất

Diện tích từng lô

(m2)

Đơn giá khởi điểm bán đấu giá QSD đất (Đồng/m2)

Giá khởi điểm bán đấu giá QSD đất (Đồng/lô)

Tiền đặt

trước từng lô (Đồng)

Bước giá tối thiểu từng lô (Đồng)

Phí tham gia đấu giá (Đồng/hồ sơ)

Ghi chú

1

2
1

428

186,6

1.000.000

186.600.000

37.000.000

5.000.000

100.000


2

429

184,9

1.000.000

184.900.000

36.000.000

5.000.000

100.000


3

430

187,4

1.000.000

187.400.000

37.000.000

5.000.000

100.000


4

431

188,5

1.000.000

188.500.000

37.000.000

5.000.000

100.000


5

432

189,2

1.000.000

189.200.000

37.000.000

5.000.000

100.000


6

433

169,1

1.000.000

169.100.000

33.000.000

5.000.000

100.000


7

435

175

1.000.000

175.000.000

35.000.000

5.000.000

100.000


8

436

173,2

1.000.000

173.200.000

34.000.000

5.000.000

100.000


9

437

170,9

1.000.000

170.900.000

34.000.000

5.000.000

100.000


10

439

104,6

1.000.000

104.600.000

20.000.000

5.000.000

100.000


11

440

105,3

1.000.000

105.300.000

21.000.000

5.000.000

100.000


12

441

105,9

1.000.000

105.900.000

21.000.000

5.000.000

100.000


13

442

106,6

1.000.000

106.600.000

21.000.000

5.000.000

100.000


14

443

107,2

1.000.000

107.200.000

21.000.000

5.000.000

100.000


15

444

116,2

1.000.000

116.200.000

23.000.000

5.000.000

100.000


16

445

104

1.000.000

104.000.000

20.000.000

5.000.000

100.000


17

447

170

1.000.000

170.000.000

34.000.000

5.000.000

100.000


Tổng cộng

2.544,6


2.544.600.000Các tin khác