(HBĐT) - Ngày 17/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1451/UBND-NC về việc tăng cường gắn thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT).


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý CC, VC và TĐ-KT tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở.

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, các quy chế hoạt động của đơn vị, địa phương để kịp thời khắc phục những chồng chéo; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng CB, CC, VC đảm bảo tính thống nhất (một người làm nhiều việc, một việc chỉ giao cho một người); quy định rõ trình tự, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định hiện hành của T.Ư, của tỉnh, gắn trách nhiệm cá nhân CB, CC, VC trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng. Từng bước rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác TĐ-KT. Quy định rõ về quy trình, tuyến trình khen thưởng, lấy ý kiến nhân dân về việc khen thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác khen thưởng.

- Thực hiện tốt quy định về văn hóa, văn minh công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý (về trang phục, thẻ làm việc, giao tiếp ứng xử, bài trí trụ sở, phòng làm việc…) nhất là bộ phận thường xuyên giao tiếp giải quyết công việc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những CC, VC có những hành vi vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, cung cấp thông tin đúng, kịp thời về sai phạm, tiêu cực của CB, CC, VC.

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với CB, CC, VC thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, cơ quan báo chí và Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong quản lý CB, CC, VC và công tác TĐ-KT.

- Thường xuyên rà soát quy định pháp luật về TĐ-KT; quy chế đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực hiện và các quy định hiện hành; tiếp tục đưa nội dung chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính là tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua và xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.


H.N (TH)

Các tin khác


Công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

(HBĐT) - Đây là nội dung mới tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

(HBĐT) - Ngày 16/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Giữ bí mật thông tin, bảo vệ người tố cáo

(HBĐT) - Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

(HBĐT) - Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2021.

Chế độ kế toán cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh theo quy định mới

(HBĐT) - Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Theo đó, HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế sẽ thực hiện việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định tại TT số 88.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục