(HBĐT) - Ngày 17/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1451/UBND-NC về việc tăng cường gắn thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT).


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý CC, VC và TĐ-KT tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở.

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, các quy chế hoạt động của đơn vị, địa phương để kịp thời khắc phục những chồng chéo; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng CB, CC, VC đảm bảo tính thống nhất (một người làm nhiều việc, một việc chỉ giao cho một người); quy định rõ trình tự, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định hiện hành của T.Ư, của tỉnh, gắn trách nhiệm cá nhân CB, CC, VC trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng. Từng bước rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác TĐ-KT. Quy định rõ về quy trình, tuyến trình khen thưởng, lấy ý kiến nhân dân về việc khen thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác khen thưởng.

- Thực hiện tốt quy định về văn hóa, văn minh công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý (về trang phục, thẻ làm việc, giao tiếp ứng xử, bài trí trụ sở, phòng làm việc…) nhất là bộ phận thường xuyên giao tiếp giải quyết công việc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những CC, VC có những hành vi vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, cung cấp thông tin đúng, kịp thời về sai phạm, tiêu cực của CB, CC, VC.

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với CB, CC, VC thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, cơ quan báo chí và Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong quản lý CB, CC, VC và công tác TĐ-KT.

- Thường xuyên rà soát quy định pháp luật về TĐ-KT; quy chế đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực hiện và các quy định hiện hành; tiếp tục đưa nội dung chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính là tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua và xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.


H.N (TH)

Các tin khác


Tăng cường công tác quản lý nhà nước về mặt hàng phân bón

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1018/UBND-KTN về việc tăng cường công tác QLNN về mặt hàng phân bón trên địa bàn tỉnh.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức kế toán, thuế, hải quan

(HBĐT) - Từ ngày 18/7/2022, Thông tư số 29/2022 của Bộ Tài chính về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương ngạch công chức ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ sẽ chính thức có hiệu lực.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số

(HBĐT) - BTV Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/6/2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ (CBT), cán bộ nữ (CBN), cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Giảng viên học tiến sĩ ở nước ngoài được hỗ trợ học phí đến 25.000 USD/năm

(HBĐT) - Từ ngày 20/7/2022, Thông tư số 30/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ giáo dục đại học chính thức có hiệu lực.

Tăng mức lương tối thiểu vùng

(HBĐT) - Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng so với Nghị định số 90/2019/NĐ-CP như sau:

Điều chỉnh thời gian sử dụng ca bin học lái xe để đào tạo lái xe ôtô

(HBĐT) - Từ ngày 15/6/2022, Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục