(HBĐT) - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 206/2022/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quy định mức hỗ trợ như sau:

1. Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 373/2020/NQ-HĐND, ngày 9/12/ 2020 của HĐND tỉnh về quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở, gồm có:

a) Mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng của đài truyền thanh xã: Mức hỗ trợ bằng 95% kinh phí thực hiện được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

b) Mua sắm phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện: Mức hỗ trợ bằng 90% kinh phí thực hiện được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

3. Phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình,cấp thôn: Mức hỗ trợ bằng 70% kinh phí thực hiện được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao...

4. Chi phí tư vấn, giám sát và gắn mã vùng trồng cho các cá nhân tổ chức: Ưu tiên cấp mã vùng trồng cho sản xuất đã được đánh giá chứng nhận vùng trồng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) và nông nghiệp hữu cơ; truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã, huyện, tỉnh: Mức hỗ trợ bằng 100% kinh phí thực hiện được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

5. Các dự án liên kết kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp: Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 4, Nghị quyết số 185/2022/NQ-HĐND, ngày 20/10/ 2022 của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ và mẫu hồ sơ trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

6. Cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại: Mức hỗ trợ bằng 50% tổng kinh phí hỗ trợ cho một cơ sở tổ chức, cá nhân trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

7. Bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn:

a) Nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định số 801/QĐ-TTg, ngày 7/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam.

b) Mức hỗ trợ bằng 50% kinh phí thực hiện được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

8. Phát triển điểm du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng miền.

a) Nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định 922/QĐ-TTg và Thông tư số 05/2022/ TT-BNNPTNT, ngày 25/7/2022 của Bộ trưởng Bộ NNT&TNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện CTMTQGXDNTM giai đoạn 2021-2025.

b) Mức hỗ trợ bằng 70% kinh phí thực hiện được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

9. Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các thiết chế văn hóa, gồm có:

a) Mua sắm các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp; mức hỗ trợ cụ thể:

- Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh: 1.000 triệu đồng/thiết chế.

- Trung tâm VH-TT&TT cấp huyện: 500 triệu đồng/thiết chế.

- Nhà văn hóa hoặc hoặc hội trường đa năng và sân thể thao cấp xã: 80 triệu đồng/ thiết chế.

- Nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao thôn, bản: 50 triệu đồng/thiết chế.

b) Xây dựng tủ sách cho thư viện cấp huyện; tủ sách cho nhà văn hóa hoặc hoặc hội trường đa năng và sân thể thao cấp xã, nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao thôn, bản, mức hỗ trợ tối đa như sau:

- Thư viện, tủ sách tại Trung tâm VH-TT&TT cấp huyện: 100 triệu đồng/1 tủ sách.

- Thư viện, tủ sách xã: 50 triệu đồng/1 tủ sách...

- Tủ sách thôn: 30 triệu đồng/1 tủ sách.

c) Kinh phí hoạt động đối với thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã, thôn, mức hỗ trợ tối đa như sau:

- Nhà văn hóa hoặc hoặc hội trường đa năng và sân thể thao cấp xã: Kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã là 50 triệu đồng/1 năm.

- Nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa,, thể thao thôn, bản: Kinh phí tổ chức giải thể thao cấp thôn là 30 triệu đồng/1 năm.

10. Chi tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp, gồm có:

a) Xây dựng mô hình điểm: Mức hỗ trợ bằng 70% kinh phí thực hiện mô hình được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

b) Nhân rộng mô hình điểm: Mức hỗ trợ bằng 50% kinh phí nhân rộng mô hình được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 9/12/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2022.

H.L (TH)


Các tin khác


Thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

(HBĐT) - Sở Y tế ban hành Công văn số 41/SYT-NVD, ngày 6/1/2023 về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2.

1.304 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết số 212/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội năm 2023.

Tạm giao 26.974 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Nghị quyết số 213/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về việc quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2023.

Một số nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam

(HBĐt) - Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và thay thế Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng số 02/1997/PL-UBTVQH9.

Quyết liệt thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

(HBĐT) - Đó là một trong những nội dung quan trọng Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh chỉ đạo tại Công văn số 2040/UBND-NVK ngày 23/11/2022 về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 14/11/2022 của Văn phòng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - Đầu tư phát triển KT-XH các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục