(HBĐT) - Ngày 7/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 340/UBND-KTTH về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công (QL,SDTSC) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.


UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Đảng, UBND các huyện, thành phố quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến quản lý, khai thác nguồn lực TSC được chỉ ra trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, cùng nhiều văn bản chỉ đạo khác.

Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Luật QL,SDTSC, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành có liên quan đến QL,SDTSC để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Luật QL,SDTSC và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về TSC do địa phương ban hành để kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành… Chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, các cơ quan có liên quan rà soát danh mục mua sắm tập trung thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm căn cứ pháp lý theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản, quy định có liên quan...

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở GTVT chủ trì, đôn đốc các đơn vị báo cáo kê khai tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Sở NN&PTNT chủ trì, đôn đốc các đơn vị báo cáo kê khai tài sản công trình nước sạch nông thôn tập trung. Thanh tra tỉnh tăng cường thanh, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, xử lý TSC tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt…

UBND tỉnh cũng có những chỉ đạo cụ thể đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao QL,SDTSC. Các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa (CPH) phải thực hiện nghiêm quy định về lập, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật về CPH, pháp luật về đất đai. Trong quá trình thực hiện phải so sánh, đối chiếu với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng và quy định của pháp luật tại thời điểm CPH...


H.N (TH)


Các tin khác


Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh 

(HBĐT) - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2022/TT-VPCP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2022.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức ngành y tế

(HBĐT) - Từ ngày 10/6/2022, không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Đây là điểm mới tại Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 26/4/2022.

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng eTax Mobile nộp thuế điện tử của cá nhân

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế thông qua việc tăng cường cung cấp các dịch vụ thuế điện tử để đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) tốt hơn, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu "Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025” và "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (TN, TG) được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. So với Pháp lệnh TN, TG và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, ngày 8/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh TN, TG, Luật đã có những thay đổi, bổ sung nhiều nội dung, quy định mới, thể hiện ngày càng đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ của mọi người trong lĩnh vực TN, TG.

Vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực tổ chức cán bộ địa phương

(HBĐT) - Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực tổ chức cán bộ được quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BNV, ngày 12/3/2022, gồm:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục