(HBĐT) - Ngày 7/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 340/UBND-KTTH về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công (QL,SDTSC) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.


UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Đảng, UBND các huyện, thành phố quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến quản lý, khai thác nguồn lực TSC được chỉ ra trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, cùng nhiều văn bản chỉ đạo khác.

Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Luật QL,SDTSC, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành có liên quan đến QL,SDTSC để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Luật QL,SDTSC và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về TSC do địa phương ban hành để kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành… Chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, các cơ quan có liên quan rà soát danh mục mua sắm tập trung thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm căn cứ pháp lý theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản, quy định có liên quan...

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở GTVT chủ trì, đôn đốc các đơn vị báo cáo kê khai tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Sở NN&PTNT chủ trì, đôn đốc các đơn vị báo cáo kê khai tài sản công trình nước sạch nông thôn tập trung. Thanh tra tỉnh tăng cường thanh, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, xử lý TSC tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt…

UBND tỉnh cũng có những chỉ đạo cụ thể đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao QL,SDTSC. Các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa (CPH) phải thực hiện nghiêm quy định về lập, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật về CPH, pháp luật về đất đai. Trong quá trình thực hiện phải so sánh, đối chiếu với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng và quy định của pháp luật tại thời điểm CPH...


H.N (TH)


Các tin khác


Quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

(HBĐT) - Thông tư số 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 27/4/2023.

Quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên

(HBĐT) - Có hiệu lực từ ngày 25/4/2023, Thông tư số 01/2023/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao ngày 9/3/2023 quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thi tuyển công chức, đã đạt kiểm định đầu vào thì không phải thi vòng 1

(HBĐT) - Nghị định số 06/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

Những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(HBĐT) - Ngày 10/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (THDCƠCS). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 với những nội dung cơ bản sau:

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

(HBĐT) - UBND tỉnh ban hành Công văn số 174/UBND-NVK, ngày 15/2/2023 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người (TPGN) trong thời gian tới.

Quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm

(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh hiện có 497 cơ sở giết mổ động vật đang hoạt động (1 cơ sở giết mổ tập trung, 496 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ), trong đó có 398 cơ sở giết mổ lợn, 19 cơ sở giết mổ gia cầm, 81 cơ sở giết mổ trâu, bò. Các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hầu hết còn giết mổ thủ công, xen lẫn với khu dân cư và vẫn còn tình trạng giết mổ tùy tiện gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh thú y, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm rất lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục