(HBĐT) - Ngày 27/9, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018, hội nghị đánh giá: 9 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 6,7 BCH T.Ư khóa XII và các văn kiện của T.Ư. Đồng thời cụ thể hóa thành các văn bản để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Công tác kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Làm tốt việc sáp nhập, kiện toàn thôn, xóm, tổ dân phố. Kịp thời chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, ổn định đời sống của nhân dân. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ của một số tổ chức CT-XH. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,41%; an sinh xã hội được bảo đảm; QPAN tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, đại biểu dự họp cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm. Cụ thể như: một số cấp ủy chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo; sản xuất nông- lâm nghiệp còn khó khăn, tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm; thu NSNN 9 tháng đầu năm đạt 19.997 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ song chưa đạt so với Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018. Bên cạnh đó, công tác phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp chưa tạo được chuyển biến. Môi trường đầu tư chậm cải thiện, so với cùng kỳ năm 2017, quy mô vốn đầu tư có tăng song số lượng dự án đầu tư giảm mạnh... Trong 3 tháng cuối năm, hội nghị thống nhất tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH; công tác quân sự, quốc phòng địa phương…

Đối với tờ trình của BCĐ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 về dự thảo Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các đại biểu thống nhất nhận định: Nửa nhiệm kỳ vừa qua, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV và Thường trực Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương để lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân được chú trọng và có nhiều đổi mới... So với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, tính đến cuối năm 2018 đã có 6 chỉ tiêu đạt được mục tiêu. 9 chỉ tiêu nếu trong 2 năm cuối nhiệm kỳ duy trì được mức độ phát triển của các năm trước, thì đến năm 2020 sẽ đạt và vượt mục tiêu kế hoạch. Còn 5 chỉ tiêu là tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân; cơ cấu kinh tế đến năm 2020; thu NSNN; số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; tỷ lệ đô thị hóa nếu không có giải pháp đột phá thì đến năm 2020 sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra. Các đại biểu dự họp đã phát biểu làm rõ bài học kinh nghiệm, nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, trong đó tập trung 5 chỉ tiêu chưa đạt. Đồng thời nhấn mạnh: cần chú trọng đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế 1 cách đồng bộ; cải thiện trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh…

Về tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy và Đề án của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới, hội nghị nhận định: Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, KT-XH vùng dân tộc thiểu số, vùng ĐBKK của tỉnh từng bước ổn định và phát triển; kết cấu hạ tầng được cải thiện đáng kể… Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển giữa vùng DTTS, vùng ĐBKK và đô thị còn khá lớn; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo các xã ĐBKK còn cao… Thống nhất quan điểm, công tác dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các đại biểu cho rằng: Đề án của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới là cơ sở quan trọng để báo cáo với BTV Tỉnh ủy về thực trạng tình hình KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh và thực trạng về quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết chuyên đề của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong tình hình mới. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018; Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; dự thảo Báo của BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XVI; dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh dự thảo Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15 ngày 31/10/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Báo cáo kết quả công tác của TT Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị BTV Tỉnh ủy từ 23/8- 26/9/2018; dự thảo Báo cáo kết quả công tác của TT Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh từ 29/6-2/10/2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2018. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Đồng chí yêu cầu: cần rà soát lại các chỉ tiêu, nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra trong năm 2018; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của 2 ngành giáo dục và y tế; nghiên cứu thêm những cách làm mới, nỗ lực cao hơn nữa trong thực hiện tổ chức, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả… 

Đối với Tờ trình của Ban Chỉ đạo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về dự thảo Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần nêu bật ưu điểm, khuyết điểm và đề ra giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Đối với 5 chỉ tiêu khó hoàn thành, cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó tập trung phát triển doanh nghiệp, HTX làm ăn hiệu quả; tìm giải pháp tạo nguồn thu mới cho NSNN; tổ chức lại đơn vị hành chính để tăng tỷ lệ đô thị hóa… 

Đồng tình với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: quá trình thực hiện cần quan tâm đến vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc vùng khó khăn; đào tạo, bồi dưỡng và bố trí công tác phù hợp cho cán bộ là người DTTS, phấn đấu nâng tỷ lệ cán bộ DTTS đặc biệt là tuyến cơ sở… 

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao bộ phận tổng hợp tiếp thu, chỉnh sửa, rà soát, thống nhất lại số liệu và hoàn thành các dự thảo báo cáo, tờ trình.

 

                                                                           Hải Yến


Các tin khác


UBND tỉnh công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó giám đốc Sở Tài chính

(HBĐT) - Sáng 7/12, UBND tỉnh tổ chức công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc Sở Công Thương và Phó Giám đốc Sở Tài Chính. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 6-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương (BCHT.Ư) nhiệm kỳ 2021-2026. Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư; Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, đại diện các ban Ðảng T.Ư.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết công đoàn Việt nam khóa XII

(HBĐT) - Ngày 6.12.2018, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết công đoàn Việt nam khóa XII. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị

Lãnh đạo các sở, ngành trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn xoay quanh các vấn đề cử tri quan tâm. Đại diện các sở, ngành đã trả lời đầy đủ, đúng trọng tâm các câu hỏi đại biểu nêu. Dưới đây Báo Hòa Bình điện tử trích đăng một số ý kiến trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành.

Hội nghị trực tuyến đến xã - ghi nhận từ huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng hồ Hòa Bình, địa hình phức tạp, bị chia cắt nhiều bởi đồi núi, sông, suối, đường giao thông khó khăn, khoảng cách từ huyện đến nhiều xã rất xa, như Đồng Nghê, Suối Nánh cách trung tâm huyện gần 90 km. Trước đây, để tham dự họp ở huyện, lãnh đạo một số xã phải đi lại từ 2 - 3 ngày, chi phí đi lại, ăn, nghỉ vì thế cũng tăng theo. Bên cạnh đó, số lượng đại biểu được tham dự hội nghị cũng hạn chế, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chậm đến với người dân hơn. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền huyện Đà Bắc đã quyết định đầu tư, lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến và tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã phụ trách công nghệ thông tin tại tất cả các xã, thị trấn để tiết kiệm cả chi phí đi lại lẫn thời gian triển khai thực hiện.