(HBĐT) - Chiều 13/11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đoàn của công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc với BTV Tỉnh ủy về kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền” 2018. Cùng đi có các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.


Ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2018 do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Trong 9 tháng đầu năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã có sự đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH có nhiều chuyển biến tích cực. QP-AN được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được mở rộng và tăng cường. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh thực hiện NQ T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả NQ T.Ư 6, khóa XII. Kinh tế tăng trưởng khá, cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trường GRDP đạt 8,41%. Thu NSNN đạt 2.255,9 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 54 xã đạt tiêu chí NTM, chiếm 28,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18%...


Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thông qua việc triển khai thực hiện Kết luận số 144-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; các kế hoạch, kết luận, đề án về công tác dân vận của BTV Tỉnh ủy, công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới và chuyển biến rõ nét. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan chính quyền được nâng lên, làm thay đổi hẳn quan niệm công tác dân vận là của MTTQ và các đoàn thể. Các cấp chính quyền đã kịp thời ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thúc đầy phát triển KT-XH, giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh. Năm 2018 là năm tiếp tục tập trung CCHC, nhất là cải cách TTHC, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, thôn, xóm, tổ dân phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; việc triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến tốt, được người dân đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giải quyết công việc. Sự phối hợp giữa chính quyền và MTTQ, các tổ chức CT-XH được tăng cường, tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền TSVM. Đến nay, toàn tỉnh có 2.588 mô hình "dân vận khéo".

Cùng với một số hạn chế và nguyên nhân, báo cáo nêu rõ 10 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Trung ương, Ban Dân vận Trung ương một số vấn đề liên quan đến việc sơ kết, tổng kết, hội thảo; thể chế hóa các Nghị quyết; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; có cơ chế, chính sách đồng bộ trong hệ thống chính trị…để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và công tác dân vận trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của tỉnh. Đồng chí đánh giá, công tác lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả năm dân vận chính quyền. Kinh tế và đời sống của người dân tiếp tục phát triển và ngày càng nâng cao. Xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả tích cực, AN-QP ổn định và giữ vững, trên địa bàn không có điểm nóng về ANTT. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách TTHC, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tiếp dân, đối thoại, tiếp thu giải trình với nhân dân đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch. Sự tham gia của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước đạt kết quả tốt, đạt sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư phát huy hiệu quả. Qua đó, có sự thay đổi về nhận thức hành động trong bộ máy, đội ngũ CBCC và hướng tới sự hài lòng của người dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Cần xác định rõ dân vận là trách nhiệm của hệ thống chính trị. Việc đổi mới công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN phải lưu ý các nội dung về cuộc sống của người dân, những vấn đề phức tạp trong dân và công tác cán bộ. Trong đó dân vận chính quyền là trọng tâm, trọng điểm, vì các cơ quan Nhà nước trực tiếp thực thi các chính sách pháp luật của Nhà nước. Đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ có đạo đức, năng lực tổ chức thực hiện. Công tác QLNN phải theo khuôn khổ pháp luật. Thực hiện tốt việc quan hệ với dân, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ chương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực thi pháp luật nghiêm túc, chặt chẽ. Theo đó, đội ngũ cán bộ các cơ quan công quyền cần tiếp tục nhận thức sâu sắc và có hành động kịp thời về quan hệ với dân để tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN, nhất là sắp xếp bộ máy, CCHC, xây dựng chính quyền điện tử. TTHC phải đơn giản, ngắn gọn thuận lợi. Tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo không gian, môi trường và nghiên cứu bổ sung cơ chế để người dân tham gia, giám sát vào công việc của chính quyền, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân để phát huy quyền làm chủ của nhân dân một cách tốt nhất. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản. Đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM và đảm bảo an sinh xã hội.


Đức Phượng


Các tin khác


Tập trung tháo gỡ vướng mắc đảm bảo tiến độ nhập, đặt tên, đổi tên xóm, tổ dân phố

(HBĐT) - Tháng 9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 124 về việc nhập, đặt tên, đổi tên xóm, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cấp xã… Vì vậy được triển khai tích cực và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế, thương mại, đây là động lực để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển.

Giao lưu - toạ đàm tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

(HBĐT) - Ngày 18/4, tại Nhà văn hoá TP Hoà Bình, Hội CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Phòng GD & ĐT TP Hoà Bình phối hợp tổ chức giao lưu - toạ đàm tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 44 năm giải phóng Miền Nam, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ giữa lực lượng ĐVTN, học sinh với CCB qua các thời kỳ.

Hiệu quả từ việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

(HBĐT) - Cuối tháng 12/2018, chúng tôi có mặt tại trường Tiểu học Kim Tiến (Kim Bôi) đúng vào dịp Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi tổ chức Ngày hội Mỹ thuật với chủ đề "Chúng em tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ” cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Bích, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Tiến phấn khởi cho biết: Hoạt động ngoại khóa Ngày hội Mỹ thuật với chủ đề "Chúng em tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ” là một trong những hoạt động ngoại khóa rất được mong chờ bởi ý nghĩa đáng quý và nội dung phong phú, hấp dẫn.

Tuyên bố chung Việt Nam-Cộng hòa Séc nhân chuyến thăm của Thủ tướng

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis đánh giá cao những nỗ lực của hai bên nhằm sớm khai trương đường bay thẳng như dự kiến.

Huyện Kim Bôi kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

(HBĐT) - Ngày 17/4, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Kim Bôi tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện (17/4/1959 - 17/4/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Tới dự, chia vui có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố của tỉnh và một số huyện của tỉnh bạn.